"sektor" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"sektor" İngilizce çeviri

PL sektor
volume_up
{eril}

sektor (ayrıca: pion)
volume_up
sector {isim}
Jest nowoczesny sektor, sektor nieformalny i sektor tradycyjny.
There is the modern sector, there is the informal sector and the traditional sector.
To sektor publiczny ponosi koszty - nie sektor prywatny.
It is the public sector that is bearing the costs - not the private sector.
Drugi sektor to sektor surowców, szczególnie zaś artykułów żywnościowych.
The second sector is that of raw materials, particularly food commodities.
sektor (ayrıca: dział, teren, powierzchnia, zakres)
volume_up
area {isim}
Sektor energetyczny podlega prawu popytu i podaży, jak również kwestiom oddziaływania na środowisko.
The energy area is driven by demand, supply and environmental impact.
Podzielam zdanie sprawozdawcy, że sektor usług ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki UE i Ukrainy.
I agree with the rapporteur that the services area is essential for the EU and Ukrainian economies.
Dlatego właśnie chcemy, aby Komisja potraktowała ten sektor i tę dziedzinę jako priorytety.
That is why we want the Commission to treat this sector and this area as priorities.
sektor
volume_up
pane {isim} (philatelic usage)
sektor (ayrıca: ustęp, odcinek, wycinek, dzielnica)
sektor
volume_up
enclosure {isim} (at sports grounds)
sektor
volume_up
inclosure {isim} [Amer.] (at sports grounds)
sektor (ayrıca: branża, pilność, przemysł)
To więcej niż sektor motoryzacyjny i rolno-spożywczy razem wzięte.
That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
Sektor stoi przed koniecznością poczynienia znaczącego postępu w zakresie innowacyjności.
The industry is required to make considerable strides in terms of innovation.
Obszary przybrzeżne przyciągają turystów – to także prężny sektor gospodarki.
Coastal areas are magnets for tourists - another big industry.

"sektor" için eşanlamlılar (Lehçe):

sektor

İngilizce' de "sektor" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishJednakże sektor ten musi przezwyciężyć problem przesycenia infrastruktury.
However, it must overcome the problem of its infrastructures becoming saturated.
PolishSektor lotnictwa ogólnego i korporacyjnego tworzą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa.
General and business aviation mainly comprises small and medium-sized enterprises.
PolishOczywiście, sektor transportu będzie musiał odegrać znaczącą rolę w osiąganiu tych celów.
Obviously transport will need to play a large part in the attainment of those targets.
PolishSektor MŚP potrzebuje wsparcia w celu zminimalizowania problemów związanych z handlem w Europie.
SMEs need more help to minimise the difficulties they face when trading in Europe.
PolishUE Sektor audiowizualny UE charakteryzuje się działaniem systemu określanego jako "dwoisty”.
The EU audiovisual landscape is characterised by what is described as a 'dual system'.
PolishPięć lat temu szacowano, że sektor kulturalny generuje 2,6% PKB UE.
Five years ago it was assessed that the cultural sectors contributed 2.6% of the EU GDP.
PolishSektor przetwarzania danych osobowych obecnie dynamicznie się rozwija.
Personal data has become big business, and it is a growing business.
PolishSektor ten tworzy bezpośrednio lub pośrednio 154 tysięcy miejsc pracy w całej Europie.
Directly or indirectly, it generates 154 000 jobs across Europe.
PolishNie chcę, żeby rolą tego podatku było zabezpieczanie ryzyka ponoszonego przez sektor finansowy.
I do not want the purpose of this tax to be to cover risks taken by the financial world.
PolishTen slajd pokazuje, że sektor prywatny robi pięciokrotnie więcej, niż NASA zrobi do 2020.
This little thing says here: five times what NASA's doing by 2020.
PolishOgółem przyznane na ten sektor środki są w większości takie same jak w ubiegłym roku finansowym.
The overall appropriations allocated are much the same as in the previous financial year.
PolishPodwykonawcy działają w różnych sektorach, spośród których najbardziej znany jest sektor budownictwa.
Subcontractors are found in various sectors, of which construction is the best known.
PolishDrugim warunkiem jest przejrzystość wyników testów, którym poddamy sektor bankowy.
The second condition is the transparency of the test results which we will apply in the banking systems.
PolishW szczególności chcę zwrócić uwagę na sektor owczarski i sektor mleczarstwa.
I want to particularly mention the sheep and milk sectors.
PolishWtedy ujrzę postęp procesu tworzenia klastrów w pomyślnie funkcjonujących sektor.
I would see clustering develop in successful sectors.
PolishUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Niemcy - sektor telekomunikacji (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (Germany) (
PolishCo więcej, generowanie pieniądza przez sektor publiczny byłoby kompatybilne z wolną gospodarką rynkową.
Moreover, the public creation of money would be compatible with a free market economy.
PolishSektor publiczny sfinansował pakiety ratunkowe dla wielkich banków.
The public has financed the rescue packages for the major banks.
PolishAby pobudzić inwestycje prywatne i aby zachęcić sektor prywatny i publiczny do podjęcia współpracy.
To boost private investment and encourage the public and private sectors to work together.
PolishUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : Litwa - sektor budowlany (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Lithuania - construction of buildings (