"satysfakcja" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"satysfakcja" İngilizce çeviri

PL

satysfakcja {dişil}

volume_up
satysfakcja (ayrıca: zadowolenie, zaspokojenie)
Należy to odnotować z satysfakcją i pozytywnie stwierdzić, że sytuacja się zmienia.
The situation is changing, and this should be noted with satisfaction and stated positively.
Może pan z pełną satysfakcją kończyć za kilkanaście dni swoją misję.
You will be able to end your mission in two weeks' time with complete satisfaction.
Therefore, it should be greeted with satisfaction.
satysfakcja (ayrıca: spełnienie, wypełnienie)
satysfakcja (ayrıca: spełnienie, wypełnienie)
satysfakcja (ayrıca: gratyfikacja)
I najbardziej budująca forma natychmiastowej satysfakcji.
And it is a most edifying form of instant gratification.
He who seeks gratification shall be disappointed.
He who seeks order shall find gratification.
satysfakcja (ayrıca: radość)
volume_up
reward {isim} [mec.]

"satysfakcja" için eşanlamlılar (Lehçe):

satysfakcja

İngilizce' de "satysfakcja" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Polish. - (PL) Z satysfakcją przyjąłem wynik dzisiejszego głosowania.
PolishZ satysfakcją przyjęłam wynik dzisiejszego głosowania na temat inicjatywy obywatelskiej.
I was pleased to hear the result of today's vote on the citizens' initiative.
PolishZ dużą satysfakcją wysłuchałem tego, o czym Pan mówił.
I should like to refer to three points he made in it.
PolishZ satysfakcją podkreślam dobry klimat tego spotkania i uwzględnienie wielu naszych sugestii.
I am pleased to be able to tell you that the atmosphere at the meeting was good and that many of our proposals were accepted.
PolishZ tym większą satysfakcją przyjęłam informację, że Komisja Europejska zdecydowała o przedłużeniu tego rozporządzenia.
I was all the more pleased to hear that the European Commission has decided to prolong this regulation.
PolishZ satysfakcją zauważam również, że przyjęty dzisiaj budżet wzmacnia finansowo priorytety Parlamentu Europejskiego.
I am also pleased to note that the budget adopted today strengthens Parliament's priorities in financial terms.
PolishObecnie potrzebne jest nam pewnego rodzaju wspólne podejście, a Komisja z wielką satysfakcją przygotuje odpowiednie projekty.
Now we need some kind of common approach, for which the Commission is very happy to provide proposals.
PolishZ satysfakcją poparłem to sprawozdanie.
The EU as a whole is a key producer and user of pharmaceutical products and I was happy to support this report.
PolishBędzie to wielką satysfakcją dla obu stron.
PolishZ satysfakcją odnotowuję również fakt, że sprawozdawca przyznaje, iż przedmiotowa zmiana może skutkować obniżeniem przychodów z tytułu podatku VAT.
I also welcome the fact that the rapporteur recognises that change may result in a reduction in VAT receipts.
PolishJest to sytuacja zupełnie nie do przyjęcia, chociaż przyjmujemy ten krok, który został wykonany i odnotowujemy go z pewną satysfakcją.
That is how the selection process works. This is totally unacceptable, although we do welcome the step taken and are cautiously pleased about it.
PolishZ satysfakcją przyjmujemy także decyzję Rady o utrzymaniu mechanizmu elastyczności w budżecie Unii Europejskiej na poziomie 0,03 % unijnego PKB.
We are also pleased with the Council's decision to maintain the flexibility mechanism in the European Union budget at a level of 0.03% of EU GDP.
PolishZ wielką satysfakcją przyglądam się kulminacji i zakończeniu tak ważnego sprawozdania.
rapporteur. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, it is very satisfying to see the culmination and conclusion of such an important report.
PolishStwarza ona wiele nowych możliwości, ale wymaga rozważnej implementacji reklam w celu zachowania równowagi między przychodami a satysfakcją użytkowników.
This gives you lots of new opportunities, but you’ll need to implement the ads carefully in order to balance revenue with user experience.
PolishW związku z tym z satysfakcją przyjmuję dzisiejszą deklarację pana przewodniczącego Barroso: będzie propozycja w sprawie podatku od transakcji finansowych.
In connection with this, I was happy to hear Mr Barroso say today that a proposal will be submitted regarding a tax on financial transactions.
PolishW pierwszej kolejności chciałbym z satysfakcją odnotować, że w końcu mamy okazję rozmawiać o Saharze Zachodniej i przyjąć rezolucję.
Madam President, I would first of all like to welcome the fact that we finally have an opportunity to talk about the Western Sahara and to adopt a resolution.
PolishNiemniej jednak nawet ci z nas, którzy nie zaliczają się do cyników przyznają naturalnie, że Schadenfreude jest w istocie swego rodzaju satysfakcją i właśnie taką ja odczuwam teraz.
However, even those of us who are not cynical naturally admit that Schadenfreude is a form of joy, and it is this sort of joy that I am feeling now.
Polish. - (PL) Z dużą satysfakcją przyjąłem sprawozdanie w sprawie zmian w dyrektywach dotyczących praw użytkowników usług telekomunikacyjnych, które przedstawił pan Malcolm Harbour.
in writing. - (PL) I warmly welcomed the report on the amendment of the Directives on users' rights in electronic communications networks drawn up by Mr Harbour.
PolishZ satysfakcją wspominam to, że w owym czasie odniosłem się do ogromnej wagi zagwarantowania większego i lepszego postępu technicznego w obszarze rybołówstwa i akwakultury.
I congratulate myself on having, at that time, referred to the huge importance of guaranteeing more and better technological development in the area of fisheries and aquaculture.
PolishChciałbym podkreślić, że temat przemocy wobec kobiet jest niezwykle poważny i z satysfakcją przyjmuję fakt, że Parlament Europejski zajął się tym problemem.
(PL) Mr President, I would like to stress that the subject of violence against women is extremely important, and I am very glad that the European Parliament has taken up this problem.