PL rządzenie
volume_up
{nötr}

rządzenie (ayrıca: kontrola, reglamentacja, regulacja)
rządzenie (ayrıca: rząd)
W Polsce o przywrócenie kary śmierci postulują prawicowe partie konserwatywne, dla których rządzenie równa się zastraszeniu społeczeństwa.
In Poland, restoration of the death sentence is advocated by right-wing conservative parties, who equate government with the intimidation of society.

İngilizce' de "rządzenie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishRządzenie oznacza patrzenie w przyszłość.
PolishA rządzenie jest zawarte w dominacji, ponieważ nie można rządzić czymś, nad czym nie można dominować.
And stewardship's implicit in dominion, because you can't be steward of something if you can't dominate it.
PolishZgadzam się, że bez stabilizacji nie będzie postępu, a stabilizacja oznacza dobre rządzenie, wojsko oraz policję.
I agree that there will be no progress without stability; stability means good governance and it means troops and it means police.
PolishChiny mają poważne problemy we własnym kraju, jeśli chodzi o dobre rządzenie, poszanowanie praw człowieka oraz podstawowe standardy pracownicze.
China has severe problems itself at home concerning good governance, respect for human rights and core labour standards.
PolishRządzenie jest kolejnym priorytetem i cieszę się, że Unia Europejska wnosi ważny wkład w zakresie wsparcia budżetowego dla Haiti.
Another priority is governance and I am pleased that the European Union is making a major contribution to budgetary support for the country.
PolishSpełnienie konkretnych warunków politycznych w takich kwestiach, jak rządzenie, demokracja i prawa człowieka, zwykle nie pojawia się w chińskich kontraktach z Afryką.
Political conditions in respect of governance, democracy and human rights are very often not attached to China's dealings with Africa.
PolishKraje rozwijające się ponoszą główną odpowiedzialność za własny rozwój, opracowując i wdrażając stosowne polityki i osiągając dobre rządzenie.
The developing countries have primary responsibility for their own development by designing and implementing appropriate policies and achieving good governance.
PolishI nie chodzi tu tylko o dyskusję o rządzenie i dominację, ponieważ tak naprawdę dominacja jest zawarta w rządzeniu... bo jak można dominować nad czymś, co się zabiło?
And it's not just stewardship and dominion debate, because really, dominion is implicit in stewardship -- because how could you dominate something you had killed?
PolishJest to tylko udawanie, ponieważ realia są takie, że porozumienie Rady UE dotyczące usprawnienia unijnego gouvernement oznacza rządzenie i kierowanie sprawami państwa.
That is just dissembling, since the reality is that the EU Council's agreement to improve economic EU gouvernement means the action of ruling and directing the affairs of a state.
PolishUczestniczy konstruktywnie w czterech forach wielostronnych na szczeblu wiceministrów - demokracja i rządzenie, integracja gospodarcza, bezpieczeństwo energetyczne i kontakty międzyludzkie.
It is participating constructively at deputy minister level in the four multilateral forums - democracy and governance, economic integration, energy security and people-to-people contacts.