"rozproszyć" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"rozproszyć" İngilizce çeviri

PL

rozproszyć {fiil}

volume_up
a z tej strony są gumisie z cukrem, by nieco bardziej rozproszyć światło.
But on this side, it has sugary Gummy Bears, to diffuse the light more slightly.
Rozproszone zanieczyszczenie wód jest ogromnym problemem ekologicznym, którego częścią są środki ochrony roślin.
Diffuse water pollution is an immense environmental problem, and plant protection products are part of that problem.
Złożone produkty, np. bankowe instrumenty pochodne, które rzekomo miały rozproszyć ryzyko na całym świecie, zamiast tego rozprzestrzeniły zarazę.
Complex products like banking derivatives, which were supposed to disperse risk around the world, have instead spread contagion.
I rozproszę Egipczan między narody, a rozwieję ich po ziemiach.
And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.
Przetoż rozproszę ich jako źdźbło, które się rozlatuje od wiatru z pustyni.
Therefore will I scatter them, as the stubble that passeth away, by the wind of the wilderness.
I rozproszę Egipczan między narody, a rozwieję ich po ziemiach.
And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.
Rzekłem: Rozproszę je po kątach, i wygubię między ludźmi pamiątkę ich.
I said, I would scatter them afar, I would make the remembrance of them to cease from among men;
Jedynie silne zarządzanie może rozproszyć niechęć i opór wobec walki ze zmianami klimatycznymi.
Only strong governance can dispel the reluctance and opposition to the fight against climate change.

"rozproszyć" için eşanlamlılar (Lehçe):

rozproszyć

İngilizce' de "rozproszyć" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishChciałbym rozproszyć wątpliwości pana wiceprzewodniczącego w tym względzie.
I would just like to reassure the Vice-President on this point.
PolishDlatego chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy podzielają idee europejskie, żeby nie pozwolili się nam rozproszyć z powodu pewnych różnic poglądów na temat kierunku polityki.
That is why I want to appeal to all those who share the European ideal to not let us be distracted by what can be some differences of policy orientation.