"rozpocząć" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"rozpocząć" İngilizce çeviri

volume_up
rozpocząć {imper. fi.}

PL rozpocząć
volume_up
{perfektif fiil}

1. genel

rozpocząć (ayrıca: rozpoczynać, zaczynać, zapalić, zacząć)
Komisja dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej rozpocząć ten proces.
The Commission will endeavour to start this process as quickly as possible.
Nie możemy rozpocząć pracy w przyszłym roku; musimy rozpocząć już teraz.
We cannot start work on this next year; we must begin immediately.
Chciałbym rozpocząć od dwu wstępnych spostrzeżeń.
(ES) Mr President, I would like to start with two initial observations.
rozpocząć (ayrıca: rozpoczynać, zaczynać, zacząć, począć)
Nie możemy rozpocząć pracy w przyszłym roku; musimy rozpocząć już teraz.
We cannot start work on this next year; we must begin immediately.
Pozwolę sobie rozpocząć od otwarcia rynku międzynarodowego pasażerskiego ruchu kolejowego.
Let me begin with the opening up of the market in international rail passenger traffic.
Handel uprawnieniami do emisji powinien rozpocząć się najwcześniej w 2012 roku.
Emission trading should not begin before 2012 at the earliest.
rozpocząć (ayrıca: wyruszyć, wyruszać, rozpoczynać)
Musimy również rozpocząć program budowy nowych elektrowni jądrowych.
We must also embark on a programme of building new nuclear power stations.
Po trzecie, że rozpocznie liberalizację środowiska mediów i będzie stała na straży wolności wypowiedzi i zgromadzeń.
Thirdly, embark upon the liberalisation of the media environment, uphold freedom of speech and of assembly.
Aresztowane osoby powinny być uwolnione, a Białoruś powinna stworzyć podstawy do rozpoczęcia procesu globalnych reform.
The detainees should be released and Belarus should lay the foundations to embark on an inclusive reform process.
rozpocząć (ayrıca: rozpoczynać, zaczynać, zacząć)
Dlatego Unia Europejska musi rozpocząć negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu z Japonią.
That is why the European Union must open negotiations on a free trade agreement with Japan.
Proszę pozwolić mi rozpocząć debatę nad nową propozycją, nie dotyczącą wysokiego komisarza, lecz całkowicie nowej kwestii.
Allow me today to open a debate on a new proposal, not on a high commissioner but on a whole new issue.
Teraz mamy możliwość ponownego rozpoczęcia debaty w sprawie przyszłości Europy.
We now have the opportunity to re-open the debate on the future of Europe.
Rozpocznę słowami: "Houston, mamy problem".
I want to start off by saying, Houston, we have a problem.
Ponieważ planujesz rozpocząć trenowanie triathlonu sprinterskiego, chcesz uzyskać więcej wyników na temat tej odmiany dyscypliny.
You know that you’re looking to start off with a sprint triathlon and would like to see more results related to that type of competition.
Oczywiście musiał pan rozpocząć swoje wystąpienie, przemawiając tak jak minister finansów: wszystko jest o wiele za drogie, kwoty są zbyt wysokie.
Of course, you had to start off by speaking like a finance minister: everything is far too expensive, everything is far too high.
rozpocząć (ayrıca: zacząć, wyrzucić)

2. "coś"

rozpocząć (ayrıca: zaczynać, zacząć, rozpoczynać, przystępować)
volume_up
to go ahead {fi.} (with sth)
Jedyną ostateczną kwestią były aspekty broni biologicznej, ale pozwolono nam rozpocząć te eksperymenty z powodów, dla których je robiliśmy.
The only ultimate concerns were biological warfare aspects of this, but gave us the go ahead to start these experiments for the reasons we were doing them.
Jednocześnie jednak daliśmy w tym Parlamencie zielone światło dla rozpoczęcia pracy Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na Malcie.
At the same time, however, we have given the go-ahead in this Parliament for the European Asylum Support Office to start operating in Malta.

3. "podróż"

rozpocząć
volume_up
to set out {fi.} (journey)
10 lat temu rozpoczęto międzynarodowy program zwany Spisem Morskich Form Życia, mający na celu poszerzenie naszej wiedzy o życiu w oceanach.
And so 10 years ago, an international program began called the Census of Marine Life, which set out to try and improve our understanding of life in the global oceans.

İngilizce' de "rozpocząć" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishInfuzja powinna rozpocząć się w ciągu 3 godzin po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.
The infusion is to be started within 3 hours of reconstitution and dilution.
PolishZwykle leczenie należy rozpocząć od małej dawki 0, 25 ml (62, 5 mikrogramów).
In general, treatment should be started at a low dose of 0.25 ml (62.5 micrograms).
PolishLeczenie przeciwgorączkowe należy rozpocząć zgodnie z lokalnymi wytycznymi.
Antipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
PolishLekarz może rozpocząć leczenie lekiem MIRCERA, jeśli wartość stężenia hemoglobiny u
Your doctor may initiate treatment with MIRCERA if your haemoglobin level is 10 g/dl
PolishUżywając ówcześnie najnowszych osiągnięć technologicznych by rozpocząć nowy etap.
We always used then the latest generation of technology to create the next generation.
PolishLeczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki i stopniowo ją dostosowywać.
Treatments should be initiated at minimal dosage and progressively adjusted.
PolishUnia Europejska i ONZ muszą rozpocząć błyskawiczną i skuteczną akcję humanitarną.
Swift and effective humanitarian action is needed from the EU and the UN.
PolishW przypadku nawrotu objawów, należy rozpocząć ponownie leczenie maścią Protopy 0, 1 %.
If symptoms reappear, treatment with Protopy 0.1 % twice a day should be restarted.
PolishKażde objawy zapalenia należy zdiagnozować i w razie konieczności rozpocząć leczenie.
Any inflammatory symptoms should be evaluated and treatment initiated when necessary.
PolishW przypadku nawrotu objawów, należy rozpocząć ponownie leczenie maścią Protopic 0, 1 %.
If symptoms reappear, treatment with Protopic 0.1 % twice a day should be restarted.
PolishLeczenie produktem Vimpat można rozpocząć podając lek doustnie lub dożylnie.
Vimpat therapy can be initiated with either oral or i. v. administration.
PolishLeczenie można rozpocząć od zwiększania dawki w sposób opisany w Tabeli 1.
The therapy may be initiated by titrating the dose as described in Table 1.
PolishMając to na uwadze, pierwszą terapię najlepiej rozpocząć w metoestrus.
Therefore, the first treatment should preferably be administered in metoestrus.
PolishOdpowiednio, leczenie można rozpocząć stosując Metacam 5 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań.
Alternatively therapy may be initiated with Metacam 5 mg/ ml solution for injection.
PolishLeczenie lekami przeciwgorączkowymi należy rozpocząć zgodnie z lokalnymi wytycznymi.
Antipyretic treatment should be initiated according to local guidelines.
PolishPodawanie interferonu alfa- 2b można ponownie rozpocząć, stosując 50 % poprzedniej dawki.
Interferon alfa-2b treatment is to be restarted at 50 % of the previous dose.
PolishOpowiem wam na temat energii i najwygodniej rozpocząć od ropy naftowej.
I'll try to spin a story about energy, and oil's a convenient starting place.
PolishAlternatywnie, można rozpocząć terapię stosując Loxicom 5 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań.
Alternatively therapy may be initiated with Loxicom 5 mg/ ml solution for injection.
PolishLekarz może rozpocząć leczenie lekiem MIRCERA, jeśli wartość stężenia hemoglobiny u
Your doctor may initiate treatment with MIRCERA if your haemoglobin level is 10 g/dl (6.21
PolishNadszedł czas, by rozpocząć prawdziwe negocjacje akcesyjne z tym krajem.
Now is the time to initiate real and genuine accession negotiations with the country.