"robić" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"robić" İngilizce çeviri

volume_up
robić {imper. fi.}
PL

robić [robię|robiłbym] {imperfektif fiil}

volume_up
1. genel
Musicie robić samochody w deszczu, musicie robić samochody w śniegu.
You've got to do cars in the rain; you've got to do cars in the snow.
Innymi słowy, moim zdaniem oznacza to, że UE może robić mniej, ale musi to robić lepiej.
In other words, I think that means that the EU might do less, but it must do it better.
Czy mamy zamiar robić to za każdym razem, gdy zajdzie zmiana w dziedzinie współpracy?
Do we mean to do that every time there is a change in the area of cooperation?
Grecy zamierzają podejmować wysiłki, robić oszczędności, lecz któż na tym skorzysta?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
Nie chcę robić z tej kwestii sprawy politycznej, bo dla mnie nie jest ona polityczna.
I do not want to make this political because for me this is not political.
Byłoby miło, gdyby Komisja mogła robić szybsze postępy w tym zakresie.
It would be very nice if the Commission could make swifter progress in this regard.
Po prostu dlatego, że jeśli chcemy podejmować działania, musimy to robić jedynie w oparciu o dowody.
Simply because if we want to act, we can only act on the basis of legal evidence.
Zaczęliśmy drążyć sprawę i dowiedzieliśmy się, że to, co robili, było nielegalne.
Now, when we started working deeper and digging deeper, we found that it's an illegal act.
Zgadzam się, że powinniśmy działać i reagować, lecz nie powinniśmy tego robić w nadmiernym stopniu, gdyż potrzeba nam wyważonego podejścia.
I agree that we should act and react, but we should not overdo it, because we need a balanced approach.
Powinniśmy ich w tym wspierać i zagwarantować, że będą oni mogli robić to w przyszłości.
We should support them in so doing and ensure that they are able to achieve this in future.
Wtedy mogliby robić coś dobrego w ciekawy sposób.
And then you can really achieve good in some interesting ways.
Robimy dużo i mamy nadzieję, że osiągniemy wymierne rezultaty.
A lot is being done and we are confident we will achieve tangible results
robić (ayrıca: kontynuować)
volume_up
to make with {fi.} [Amer.] [gün. dil]
Grecy zamierzają podejmować wysiłki, robić oszczędności, lecz któż na tym skorzysta?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
Z oczywistych powodów nie ma oczywiście zgody co do tego, gdzie te oszczędności robić.
For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.
Mógłbyś robić mapy Toronto." "Nie, ja chcę robić mapy planet".
You could make maps of Toronto."
2. "kopie"
robić (ayrıca: zrobić, wykonać, wykonywać)

İngilizce' de "robić" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishŻaden przedstawiciel żadnego z państw członkowskich nie będzie nam mówił, co robić.
We will not be told what to do by any representatives of any other Member State.
PolishMam tylko nadzieję, że powiesz mi zanim pójdziesz i zaczniesz robić te rzeczy...
I just do wish you would've told me before you went and started this thing because...
PolishGdy zacząłem swoją własną pracę, postanowiłem, że nie powinienem robić obrazów.
Well, when I started working with my own work, I decided that I shouldn't do images.
PolishPojedyncze państwa członkowskie nie mogą już robić wszystkiego, co im się podoba.
It is no longer possible for individual Member States to do what they want.
PolishW porządku, wszyscy wiemy, co mamy robić z bombą zegarową: musimy ją rozbroić.
Well, we all know what we need to do with a time bomb: we need to defuse it.
PolishW tym kraju nie musimy robić tego, co jest lubiane w innych państwach członkowskich.
We are not obliged in this country to do what is liked in other Member States.
PolishCzy mamy zamiar robić to za każdym razem, gdy zajdzie zmiana w dziedzinie współpracy?
Do we mean to do that every time there is a change in the area of cooperation?
PolishWydaje się, że dziś każdy wie najlepiej, co Europejski Bank Inwestycyjny ma robić.
It seems that now everyone knows what the European Investment Bank must do.
PolishBiznes chce szkolić ludzi i ma prawo to robić, i bardzo dobrze, że tak się dzieje.
Business wants to train people and is entitled to do that, that is all well and good.
PolishZ oczywistych powodów nie ma oczywiście zgody co do tego, gdzie te oszczędności robić.
For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.
PolishWidzę ludzi walczących o przeżycie, nie wiedzących co robić i co się stanie za chwilę.
I saw people struggling to get by, not knowing what was what and what was next.
PolishMoglibyśmy wepchnąć asteroidę w trzecią dziurkę od klucza, więc lepiej tego nie robić.
You might just push it into a third keyhole or whatever, so you don't do that.
PolishWięc zaczęliśmy robić to i z każdym rokiem zwiększaliśmy "dziesięcinę" o 1%.
So, we started doing that, and each year we would raise our tithe 1 percent.
PolishZarówno UE jak i Rosja szukają możliwości dywersyfikacji i nie przestaną tego robić.
Both are searching for possibilities to diversify and they will not stop doing this.
PolishW razie potrzeby w kolejnych miesiącach będziemy musieli robić więcej - i lepiej.
If necessary, we will have to do more - and better - in the course of the coming months.
PolishRada dokładnie obserwuje ich przebieg i ma zamiar nadal to robić w przyszłości.
The Council has been monitoring them closely and will continue to do so.
PolishTurcja jednak musi również robić, co w jej mocy, realizując wymagane reformy.
However, Turkey too must do its utmost, by carrying out the reforms that are required.
PolishSzczególnie Unia Europejska nie może, moim zdaniem, nadal nic nie robić.
The European Union in particular cannot, in my opinion, continue to do nothing.
PolishPo pierwsze, nie doprowadzamy do rozbrojenia jądrowego, co powinniśmy robić.
Firstly, we are not effecting nuclear disarmament, which we are supposed to be doing.
PolishMożemy faktycznie robić wszystko co konieczne, możemy to wszystko raz za razem potępiać.
In fact, we can do everything it takes; we can condemn all this time and again.