"rożny" için Lehçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin różny
PL

"rożny" İngilizce çeviri

volume_up
rożny {sıf. er.}
EN

PL rożny
volume_up
{sıfat eril}

1. Spor

rożny
volume_up
corner {sıf.}
Amerykanie mają z kolei własne kontakty dwustronne; w niektórych spotkaniach uczestniczyliśmy, a w niektórych nie, próbujemy wywierać naciski z różnych stron.
They, in their turn, have their own bilateral contacts; on some of these occasions, we have been involved and in some not, because we are trying to push from different corners.
Stratom przedsiębiorstw lotniczych i lotnisk - innymi słowy, stratom bezpośrednim - towarzyszyły chaotyczna obsługa podróżnych odciętych w różnych częściach świata.
The damage to airline companies and airports - in other words, the direct damage - has had a counterpart in the chaotic care given to travellers stranded in various corners of the world.

"rożny" için eşanlamlılar (Lehçe):

rożny

İngilizce' de "rożny" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishDużym problemem było to, że państwa członkowskie wdrażały tę dyrektywę w różny sposób.
The big problem was that Member States implemented the directive differently.
PolishOdstęp między kolejnymi obowiązkowymi przeglądami technicznymi jest różny w zależności od kraju.
The time between mandatory roadworthiness tests varies from country to country.
PolishCzas trwania leczenia może być różny, ale zwykle trwa krócej niż 4 dni.
The duration of therapy is variable, but typically less than four days.
Polish[…] Der Turm prowadzi w nierzeczywisty, zupełnie różny od współczesnego świat.
[...] Der Turm leads us into an unreal, not quite present world.
PolishFundusze cechują się rozmaitymi rozmiarami oraz cechami i towarzyszy im różny poziom ryzyka.
The funds have different sums, different characteristics and different associated risks.
PolishDlatego właśnie władze regionalne w różny sposób reagują na problemy, przed którymi stoją.
This is why regional authorities respond in different ways to the problems they are facing.
PolishCzas utrzymywania się przeciwciał po szczepieniu szczepionkami modelowymi jest różny.
The persistence of antibodies for the mock-up vaccines varies.
PolishJak państwu wiadomo, stosunek do stosowania kary śmierci na świecie jest wciąż bardzo różny.
As you know, the picture of the use of the death penalty in the world is still a mixed one.
PolishParlament i Komisja, w różny sposób, już podjęły działania w sprawie tej propozycji.
Parliament and the Commission have already, in different ways, given some follow-up to this proposal.
PolishPodczas badań klinicznych okres utrzymywania się skuteczności był różny.
In clinical studies the duration of effect was variable.
PolishCzas pojawienia się objawów może być różny od jednego dnia do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia.
The time to onset of symptoms varied from one day to several months after starting treatment.
PolishRozporządzenie zastępuje dyrektywę 96/26, która została wdrożona w różny sposób przez państwa członkowskie.
The Regulation replaces Directive 96/26, which was implemented differently by Member States.
PolishJeśli spojrzycie na to, możecie natychmiast zrozumieć że różni ludzie mają różny połączeń.
So if you look at this, you might immediately grasp that different people have different numbers of connections.
PolishPodsumowując pimekrolimus ma różny od kortykosteroidów, selektywny na skórę profil farmakologiczny.
In conclusion, pimecrolimus has a skin-selective pharmacological profile different from corticosteroids.
PolishSystem polityczny i prawny w Hong Kongu jest różny od chińskiego tak samo, jak w 1997 r.
Thirteen years on, the political and legal system in Hong Kong is as different now as it was in 1997.
PolishObraz zespołu może być różny w zależności od historii stosowania narkotyków przez matkę (patrz punkt 4. 6).
The nature of the syndrome may vary depending upon the mother's drug use history (see section 4.6).
PolishA oto i trzeci czynnik, zupełnie różny od poprzednich.
And here's the third factor, which is totally different.
PolishBo dzisiaj środki przeznaczane na rolnictwo dzielone są jednak w bardzo różny sposób dla poszczególnych krajów.
Today the funds earmarked for agriculture are divided up very differently between the individual countries.
PolishW obydwu badaniach brak było dowodów sugerujących różny wpływ wieku lub płci na bezpieczeństwo i skuteczność.
In both studies, there was no evidence to suggest differential effects of age or gender on safety or efficacy.
PolishMogą uwzględniać różne interesy przemysłu i mogą w różny sposób interpretować interes Wspólnoty.
They can take account of the different industry interests, and they can interpret the Community interest in different ways.