"reguła" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"reguła" İngilizce çeviri

EN

PL reguła
volume_up
{dişil}

reguła (ayrıca: zasada, prawidło)
volume_up
rule {isim}
Mamy nadzieję, że ta nowa europejska mentalność stanie się regułą i zostanie przyjęta na trwałe.
We hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Może istnieje nawet dosyć prosta reguła, jakiś prosty program dla naszego wszechświata.
Perhaps there's even some quite simple rule, some simple program for our universe.
Stąd uważam, że uprzednia zgoda powinna być regułą, a nie wyjątkiem.
Thus I believe that this prior authorisation should be the rule rather than the exception.
reguła (ayrıca: zasada, prawo, ustawa)
volume_up
law {isim}
Reguły, które tworzą Szariat, kłopotliwe strony Szariatu, powstały po pewnym czasie z późniejszych interpretacji islamu.
These things which make Islamic Law, the troubling aspects of Islamic Law, were later developed into later interpretations of Islam.
Z reguły to Komisja proponuje nowe akty prawne, a Parlament i Rada je przyjmują.
In principle, the Commission proposes new laws, and the Parliament and Council adopt them.
Z reguły Unia Europejska nie zajmuje się sprawami prawa karnego, ponieważ leży to w gestii państw członkowskich.
In principle, the European Union has no competence in matters of criminal law, which lies with the Member States.

İngilizce' de "reguła" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishJeden wyjątek szybko staje się regułą, a ja nie mogę odmówić udzielenia głosu panu posłowi Schulzowi.
One exception soon becomes many, and I cannot deny Mr Schulz the floor.
PolishZgadzam się, że ta reguła powinna zostać rozciągnięta na wszystkie obszary.
I agree that that principle should extend to all areas.
PolishI każda możliwa reguła, w pewnym sensie, odpowiada jakiemuś kandydatowi na wszechświat.
Actually, I haven't shown these before, but here are a few of the candidate universes that I've looked at.
PolishI oznacza to, że naprawdę wnioskujemy zgodnie z reguła Bayesa.
And what it means is we really are Bayesian inference machines.
PolishJest to nie tyle wypowiedź zgodnie z regułą niebieskiej kartki, ile osobiste oświadczenie.
This is not so much a speech under the 'blue card' procedure as a personal statement.
PolishW tych danych ukryta jest bardzo interesująca i dziwna reguła widoczna tylko podczas wizualizacji.
And there's a very interesting and odd pattern hidden in this data that you can only see when you visualize it.
PolishCieszymy się, że ta reguła wygasa za sześć miesięcy.
We are pleased that this expires in six months' time.
PolishObowiązuje tu reguła: jedna osoba, jeden język.
The child hears both parents’ native languages from the outset, with each parent speaking just one language.
PolishJest to niestety raczej reguła, a nie wyjątek.
This is, unfortunately, more the norm than the exception.
PolishDorastanie dzieci w środowisku wielojęzycznym w większości krajów jest regułą – w Niemczech jednak należy raczej do wyjątków.
In most countries, children generally grow up with several languages but in Germany it is an exception.
PolishJedna reguła nadal jest otwarta.
PolishNie można tego robić, a jeśli nawet tak, to można to zrobić jedynie ustanawiając mniejszą, a nie większą liczbę przepisów, co zazwyczaj jest regułą.
It cannot be done and if it is done it can only be done with fewer rules, rather than more rules, which tends to be the case.
PolishNiektóre spośród pomysłów, które powstały podczas obserwacji: pierwszy z nich to reguła kijanki kontrolnej lub, innymi słowy, obserwowanie.
Some of the things that the monitoring protocols have developed: this is the tadpole bureaucrat protocol, or keeping tabs, if you will.
PolishPrzykro mi, lecz pytania zadawane zgodnie z regułą niebieskiej kartki nie mogą być adresowane do naszych gości, lecz wyłącznie do posłów do Parlamentu Europejskiego.
I am sorry but we do not put blue-card questions to our guests, they are put only to Members of the European Parliament.
PolishTaka reguła powinna obowiązywać również usługi turystyczne.
In most other sectors, the prices of services sold must be fixed and all inclusive, and this should also apply to travel services.
PolishEuropejska mobilność siły roboczej musi wiele doświadczyć w praktyce, mimo intensywnej promocji jako reguła w rezolucji Parlamentu Europejskiego.
Although intensely promoted as a principle in the resolutions of the European Parliament, the European mobility of labour has much to suffer in practice.
PolishChciałabym zwrócić uwagę mówcy i wszystkich obecnych, że mamy jeszcze trzy osoby, które pragną zadać pytania zgodnie z regułą niebieskiej kartki.
Colleagues, just to let the speaker and everybody know what is happening, we now have three more people who want to ask a blue-card question.
PolishPoprosiłbym o zapewnienie, by gdy ktoś z posłów korzysta z możliwości zadania pytania zgodnie z regułą niebieskiej kartki natychmiast otrzymywał możliwość zabrania głosu.
I would ask you to ensure that when a Member takes the opportunity to put a question under the blue card procedure, he or she is given the floor immediately.