"radzić sobie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"radzić sobie" İngilizce çeviri

volume_up
radzić sobie {dön. imper. fi.}
EN

PL radzić sobie
volume_up
{fiil}

WTO mogłaby lepiej radzić sobie z globalizacją.
The WTO could manage globalisation better.
Musi on radzić sobie z napływami imigrantów przejeżdżających przezeń w drodze na Wyspy Kanaryjskie.
It has to manage the flows of immigrants travelling through the country on their way to the Canaries.
Ponadto Europa musi radzić sobie sama ze swoimi odpadami promieniotwórczymi, jeżeli UE aż tak bardzo potrzebuje energii jądrowej.
Moreover, Europe must manage its own nuclear waste itself if the EU wants nuclear power so badly.
Serio, wystarczyłoby mi radzić sobie z dwoma wymiarami na lekcjach.
I mean, honestly, I'd be happy enough if I can actually get my two dimension correct in school.
Wyobraźcie sobie, że nie musielibyśmy polegać na sztucznym świetle, żeby radzić sobie w nocy.
Imagine if we didn't have to rely on artificial lighting to get around at night.

"radzić sobie" için eşanlamlılar (Lehçe):

radzić sobie

İngilizce de "radzić sobie" için benzer çeviriler

radzić fiil
sobie zamir

İngilizce' de "radzić sobie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Polishwystarczającej ilości żywności, ponieważ tylko tak możemy radzić sobie z kryzysem;
if we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;
PolishPotrzebujemy Rosji, jeśli mamy skutecznie radzić sobie z wyzwaniami globalnymi.
We need Russia if we are to be able to deal with the global challenges effectively.
PolishPotrzebujemy rejestracji, potrzebujemy kontroli, musimy radzić sobie z niezgodnościami.
We need registration, we need scrutiny, we need to deal with incompatibilities.
PolishTo z najbiedniejszymi obszarami musimy sobie radzić, a nie z najbogatszymi.
It is our poorest areas that have to deal with that, not the well-off areas.
PolishDodatkowo musimy radzić sobie z problemem osób poszukujących azylu we Włoszech.
In addition, we must deal with the problem of asylum seekers in Italy.
PolishMamy przecież własną politykę konkurencji, żeby radzić sobie z kartelami i monopolami.
Surely we have our competition policy to deal with cartels and monopolies.
PolishPóźniej musimy radzić sobie sami, bo pandemia potrwa od 18 do 24 miesięcy.
And then you're on your own because the pandemic is going to last for 18 to 24 months.
PolishDodatkowo w trakcie prezydencji Belgia musiała radzić sobie z wewnętrznymi problemami kraju.
In addition, Belgium had to deal with domestic problems during its Presidency.
PolishUE musi również zacząć lepiej radzić sobie z problemem utraty różnorodności biologicznej.
The EU must also do better with regard to the protection of biodiversity.
PolishJak mamy sobie radzić z tymi sprzecznościami między postanowieniami różnych artykułów Traktatu?
How do we deal with the contradiction between the different articles in the Treaty?
PolishBędziemy lepiej wyposażeni, by radzić sobie z głównymi zadaniami, jakie przed nami stoją.
We will be better equipped to deal with the major issues that we face.
PolishA Yad Vashem musiało sobie radzić z 3 milionami odwiedzających.
And Yad Vashem needs to deal with three million visitors a year at this point.
PolishWiemy, jak radzić sobie z kryzysami, ale nie umiemy jeszcze im zapobiegać.
We know how to handle crises but are not yet able to prevent them.
PolishSąsiednia Grecja musiała na przykład w 2007 roku radzić sobie z niszczycielskimi pożarami lasów.
Neighbouring Greece, for example, had to deal with devastating forest fires in 2007.
PolishWidzimy też, że ten region najmniej potrafi radzić sobie z tą chorobą.
We also see that this region has the least capability in terms of dealing with the disease.
PolishPaństwa członkowskie sformułowały później wytyczne, jak radzić sobie z tego typu kryzysem.
Member States subsequently drew up guidelines to handle such crises.
PolishPowinni umieć radzić sobie z delikatnymi sytuacjami przy wielu okazjach.
They have solved delicate situations on a great many occasions.
PolishPojawia się zatem pytanie, jak powinniśmy radzić sobie z tego rodzaju sytuacjami w przyszłości.
The question therefore arises as to how we should deal with such situations in the future.
PolishTo naprawdę nie do przyjęcia, że musimy radzić sobie z takimi rzeczami.
It really is intolerable that we have to deal with such things.
PolishNauczyłem się sporo na temat tego jak sobie radzić z tą częścią świata.
I learned a lot about how to deal with that part of the world.