"radość" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"radość" İngilizce çeviri

PL radość
volume_up
{dişil}

1. genel

radość
" Gladness of the heart is the life of man. "
Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca.
Light is sown for the righteous, And gladness for the upright in heart.
Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego.
And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
radość (ayrıca: zachwyt, szczęście, uradowanie)
Ale jest też nikczemna radość na widok cudzego cierpienia.
Even joy -- that can be the spring of happiness.
Nie ma na tej liście, ani nie przewija się w dyskusjach o szczęściu, radości z czyjegoś szczęścia.
Absent from this list, and absent from any discussions of happiness, are happiness in another's happiness.
I oczywiście, szczęście; przecież chcemy "radości dla świata."
And of course, since happiness -- we want "joy to the world."
radość (ayrıca: zachwyt, uciecha, rozkosz, uradowanie)
volume_up
joy {isim}
Teraz jesteście tutaj, wasza radość jest zrozumiała - lecz bądźcie czujni!
Now you are here, and your joy is understandable, but be vigilant!
Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego.
And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
Starożytna Grecja pozostawiła ludzkości w spadku między innymi radość z igrzysk olimpijskich.
Ancient Greece bestowed on humankind among other things the joy of the Olympic Games.
radość
volume_up
rejoicing {isim} [gün. dil]
A swoją drogą zabawna jest radość tych, którzy cieszą się z wyniku referendum w Irlandii.
By the way, it is amusing to see the rejoicing of those who are pleased with the result of the referendum in Ireland.
Rejoicing compared to jealousy.
Za dziedzictwo wieczne wziąłem świadectwa twoje; bo są radością serca mego.
Thy testimonies have I taken as a heritage for ever; For they are the rejoicing of my heart.
radość (ayrıca: uciecha, wesele)
volume_up
cheer {isim} (happiness)
radość (ayrıca: euforia)
This is no cause for elation, however.
Jeśli jesteście jak większość ludzi, to sam widok przyprawia was o radość, sama myśl o zarabianiu o połowę więcej na emeryturze niż przed.
If you're like most people, just seeing that gave you a small sense of elation and joy -- just to think about making 50 percent more money in retirement than before.
radość (ayrıca: przyjemność)
Mamy moralny obowiązek zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość czerpania radości i korzyści z chronionych obszarów dzikiej przyrody w Europie.
We have a moral obligation to ensure that future generations can take enjoyment and benefits from the protected wilderness areas in Europe.
"Prawdziwa radość z życia". ~~~ Zasugerował, że szczęście nie polega na spełnianiu zachcianek, ale na pragnieniu tego, co się ma.
1954, he wrote a book called "The Real Enjoyment of Living," and he suggested that happiness is not about having what you want; instead, it's about wanting what you have.
radość (ayrıca: uciecha)
volume_up
glee {isim}
Ta radość to dowód skrajnej nieodpowiedzialności i zaprzeczenie podstawowym wartościom demokratycznej polityki - rozważnej troski o dobro wspólne.
This glee is evidence of extreme irresponsibility and a denial of fundamental values of democratic policy - prudent care for the common good.
Osoby, które zainicjowały tę histerię, osoby, które weszły w posiadanie i nielegalnie rozpowszechniały te dyskredytujące informacje, zacierają teraz ręce z radości.
Those who initiated this hysteria, those who acquired and illegally spread this discrediting information, are now rubbing their hands with glee.
radość (ayrıca: entuzjazm)
radość (ayrıca: rozbawienie, wesołość)
volume_up
mirth {isim}
Narzekanie będzie na ulicach dla wina; zaćmione będzie wszelkie wesele, a przeniesie się radość ziemi.
There is a crying in the streets because of the wine; all joy is darkened, the mirth of the land is gone.
I sprawię to, aby im zginął głos wesela, i głos radości, głos oblubieńca, i głos oblubienicy, głos żarn, i światłość pochodni,
Moreover I will take from them the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the sound of the millstones, and the light of the lamp.
A gdy nas tam pytali ci, którzy nas zawiedli w niewolę, o słowa pieśni,( chociażeśmy byli zawiesili pieśni radości,) mówiąc: Śpiewajcie nam pieśń z pieśni Syońskich,
For there they that led us captive required of us songs, And they that wasted us [required of us] mirth, [saying], Sing us one of the songs of Zion.
radość (ayrıca: euforia, egzaltacja)
radość (ayrıca: zachwyt, uradowanie)
radość (ayrıca: jowialność, pogodność)
radość (ayrıca: satysfakcja)
volume_up
reward {isim} [mec.]
Wolontariusze odczuwają radość wykraczającą poza ich pracę, ponieważ chcą uczynić wszystko, co w ich mocy, dla innych, nie oczekując żadnej nagrody.
Volunteers experience happiness that goes beyond their work because they are willing to do their best for others, without expecting any reward.

2. "z realizacji celów"

radość
volume_up
fruition {isim} (of sth)

İngilizce' de "radość" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishDaj mi słyszeć radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył.
Create in me a clean heart, O God; And renew a right spirit within me.
PolishFakt, że odbywamy dzisiaj tę debatę budzi we mnie jednocześnie radość i smutek.
I am both pleased and sad that we are having this debate today.
PolishTo pytanie sprawia mi radość, ponieważ lubię oceniać i kontrolować.
(EL) Mr President, the question pleases me, because I like evaluation, I like control.
PolishNiechęć do straty jest u ludzi większa, niż radość z zysku.
We also find that people are more averse to losing than they are happy to gain.
PolishZ szczęścia sprawiedliwych miasto się weseli; a gdy giną niezbożni, bywa radość.
When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth; And when the wicked perish, there is shouting.
PolishPrzynosił rozrywkę, radość, wytchnienie tak wielu ludziom, gdy tego najbardziej potrzebowali.
He gave entertainment, pleasure and relief to so many human beings when they needed it the most.
PolishSprawiłoby mi wielką radość, gdyby udało się nam zakończyć procedurę ustawodawczą już w drugim czytaniu.
I would be delighted if we could complete the legislative procedure at second reading.
PolishJeżeli Bóg się trudził, by 800 razy wyrazić radość... to żąda tego od nas.
" If God took the trouble to tell us 800 times to be glad and rejoice... he must've wanted us to do it. "
PolishI właśnie dlatego efektem tych działań teatralnych jest radość.
George Tabori “The 25th Hour” 1992, Düsseldorfer Schauspielhaus
PolishZamiast odczuwać radość, chcą przetrwać do weekendu.
But I also meet people who love what they do and couldn't imagine doing anything else.
PolishNawet nie radość, która może być początkiem szczęścia.
It can only be a state of being, not just a fleeting emotion, sensation.
PolishA ja czerpię radość ze swojej pracy do czasu aż Warner po prostu likwiduje całą imprezę.
And I had a happy brush with convergence until, kind of, Warner basically has to liquidate the whole thing.
PolishOczywiście w imieniu Rady wyrażam radość z powodu uzgodnienia przez nas budżetu na rok 2011.
Clearly I cannot but be pleased, on behalf of the Council, with our common agreement on the 2011 budget.
PolishWreszcie otrzymaliśmy zieloną księgę, która budzi naszą radość.
The Green Paper has arrived at last, and we are pleased.
PolishZ tego powodu, ma pan interesujące zadanie do wykonania i mam wielką nadzieję, że jego realizacja sprawi panu radość.
For this reason, you have an interesting job and I hope very much that you enjoy it.
PolishI sposobisz większą radość w sercu mojem, niż oni miewają, gdy się im zboża ich i wina ich obficie zrodzą.
In peace will I both lay me down and sleep; For thou, Jehovah, alone makest me dwell in safety.
PolishPonownie pragnę wyrazić swoją radość ze słów pani komisarz, ale podzielam obawy mojego przedmówcy.
Again I am pleased to hear what the Commissioner has to say but I share the concerns of the last speaker.
PolishRadość jest więc ważna dla nas jako twórców.
The playful is therefore an important part of our quality as designer.
PolishMuzyka daje radość, ale ma też moc zmieniania świata.
And music is very fun, but it's also transformative.
PolishSzczęście i radość? ~~~ Otóż nie.
In fact, Martin Luther King's most famous line was at Stage Three.