"przynieść korzyści" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przynieść korzyści" İngilizce çeviri

PL przynieść korzyści
volume_up
{perfektif fiil}

przynieść korzyści (ayrıca: skorzystać, korzystać)
Liberalizacja systemu wizowego ma przynieść korzyści mieszkańcom tych krajów, a nie nagrodzić polityków.
Visa liberalisation is intended to benefit the people of these countries, not to reward their politicians.
Zwiększenie środków, jakiego domaga się Parlament, nie jest kaprysem, ale ma przynieść korzyści obywatelom Unii Europejskiej.
The increase that Parliament is requesting is not a whim but is designed to benefit the citizens of the European Union.
Jeżeli swoboda świadczenia usług ma przynieść korzyści również pracownikom, to pozostały nam jeszcze do odrobienia prace domowe.
If the freedom to provide services is also to benefit workers, there is still some homework to be done.

İngilizce de "przynieść korzyści" için benzer çeviriler

przynieść fiil
korzyści isim
korzyść isim

İngilizce' de "przynieść korzyści" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMoże to przynieść korzyści obu stronom, ale nie bądźmy zbyt optymistyczni.
This could be beneficial to both parties but let us not be too optimistic.
PolishNie takiej roli życzylibyśmy sobie i nie taka rola może przynieść nam korzyści.
This is not the role we would wish for or the role which befits us.
PolishMoże to zostać osiągnięte samo przez się i przynieść znaczne korzyści społeczne.
It can do this on its own and produce a high social return.
PolishUtworzenie grupy refleksji to innowacyjne podejście, które może przynieść wymierne korzyści.
The reflection group is an innovative approach, one which can pay off.
PolishMusimy uniknąć stworzenia podwójnych systemów, które mogą przynieść więcej szkody niż korzyści.
We must avoid creating dual systems that would do more harm than good.
PolishTen wysiłek może przynieść istotne korzyści polityczne i gospodarcze.
This effort can bring tangible political and economic benefits.
PolishMoże on im przynieść namacalne korzyści w trudnym momencie życia.
It could add practical value at difficult times in their lives.
PolishPod względem gospodarczym dobra umowa może przynieść istotne korzyści UE oraz Mercosurowi.
In economic terms, a successful agreement could bring considerable benefits to both the EU and Mercosur.
PolishByć może misja EULEX może przynieść korzyści Unii Europejskiej, lecz czy to samo można powiedzieć o Kosowie?
EULEX might be beneficial to the European Union, but could this also be said of Kosovo?
PolishZ uwagi na spełnienie wszystkich wymagań może to jedynie przynieść korzyści rynkowi wewnętrznemu.
Since all the requirements are met, this can only bring with it advantages for the internal market.
PolishPartykularyzm może przynieść jedynie doraźne korzyści.
Focusing on individual interests can only bring temporary benefits.
PolishZasadniczo ekspansja tego systemu może przynieść olbrzymie korzyści pod względem gospodarki i bezpieczeństwa.
Indeed, the expansion of this system can offer huge advantages for the economy and security.
PolishSkupienie się na jakości zamiast na ilości może przynieść długoterminowe korzyści wielu gospodarstwom domowym.
The focus on quality rather than quantity may entail long-term benefits for many households.
PolishW przypadku Polski termomodernizacja, obok kogeneracji, może przynieść korzyści gospodarcze, społeczne i ekologiczne.
In Poland's case, thermal modernisation, alongside cogeneration, can bring economic, social and ecological benefits.
PolishJestem przekonany, że konkurencja pomiędzy detalicznymi produktami inwestycyjnymi może przynieść konkretne korzyści dla konsumentów.
I am convinced that competition between retail investment products can deliver real benefits for consumers.
PolishUmowa tego rodzaju powinna przynieść korzyści konsumentom w postaci niższych cen, mogące osiągnąć kwotę 460 milionów euro.
It is thought that this agreement may generate benefits for consumers in terms of lower fares by up to EUR 460 million.
PolishRozwiązanie to może przynieść wiele korzyści.
PolishPodzielam opinię pana posła Papastamkosa, że wolny handel oparty na takich podstawach może przynieść wzajemne korzyści wszystkim uczestnikom.
I agree with Mr Papastamkos: free trade on this basis can be a win-win situation for all participants.
PolishUmowa tego rodzaju powinna przynieść korzyści konsumentom (niższe ceny), mogące osiągnąć kwotę 460 milionów euro.
Such an agreement is expected to be able to generate a consumer surplus (benefits in terms of lower fares) of up to EUR 460 million.
PolishUmowa tego rodzaju powinna przynieść korzyści konsumentom (niższe ceny), mogące osiągnąć kwotę 460 milionów euro.
Such an agreement is expected to be capable of generating a consumer surplus (benefits in terms of lower fares) of up to EUR 460 million.