"przyjąć" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przyjąć" İngilizce çeviri

volume_up
przyjąć {per. fi.}

PL przyjąć
volume_up
{perfektif fiil}

1. genel

przyjąć (ayrıca: uważać, zdjąć, odstawić, odstawiać)
Jakie środki zamierza przyjąć w odniesieniu do "działalności” agencji ratingowych?
What measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Musimy przyjąć rozsądne podejście w celu znalezienia wspólnego stanowiska.
We need to take a sensible approach in order to identify a common position.
przyjęta w ciągu całego dnia, należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę następnego dnia.
If you do not take your tablet on one day, take your normal dose on the next day.
Nie możemy przyjąć możliwości dalszych dyskusji zmierzających do przedłużania terminów.
We cannot accept the possibility of further discussions aimed at extending deadlines.
UE musi przyjąć odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo energetyczne.
The EU must accept its responsibility for our common energy security.
Jednakże Komisja jest gotowa przyjąć poprawki Parlamentu.
But the Commission is ready to accept the amendments by Parliament.
przyjąć (ayrıca: dostać, odebrać, odbierać, przyjmować)
A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść.
And if ye are willing to receive [it,] this is Elijah, that is to come.
Możemy wziąć przykład z prezydenta Obamy - on miał odwagę przyjąć Dalajlamę.
We can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.
Osoby otrzymujące pierwszą dawkę preparatu Ambirix powinny przyjąć wszystkie dawki przewidziane w schemacie szczepienia.
Individuals who receive the first dose should complete the course with Ambirix.
przyjąć (ayrıca: przyjmować, zapisać, zapisywać, werbować)
volume_up
to enroll {fi.} [Amer.]
przyjąć (ayrıca: oberwać, dostać, przyjechać, dostać się)
Pierwszą dawkę należy przyjąć kładąc się do łóżka, a drugą – 2, 5 do 4 godzin później.
Take the first dose upon getting into bed and the second dose 2.5 to 4 hours later.
W ramach tej reformy trzeba przyjąć śmiałe ramy, zapewniając społeczności rybackiej, konsumentom i obywatelom miejsce na pokładzie.
This reform must adopt a bold framework and must get the fishing community, consumers and citizens on board.
Komisja zdecydowana jest zrobić naprawdę wszystko, aby przy drugim czytaniu szybko osiągnąć kompromis i przyjąć pakiet.
The Commission is committed to really doing everything to find a fast compromise in the second reading and to get the package agreed.
przyjąć (ayrıca: przyjmować, połykać, połknąć)
volume_up
to ingest {fi.} (food, liquid)
U jednego pacjenta, który przyjął doustnie 1 440 mg aprepitantu, zgłoszono wystąpienie bólów głowy i nadmierną senność.
Drowsiness and headache were reported in one patient who ingested 1,440 mg of aprepitant.
Jeśli pacjent przyjął duże ilości leku, wskazane jest płukanie żołądka, a następnie podanie węgla aktywowanego i siarczanu sodu.
If large quantities have been ingested, gastric lavage is indicated, followed by activated charcoal and sodium-sulphate.
Jeśli pacjent przyjął duże ilości leki, wskazane jest płukanie żołądka, a następnie podanie węgla aktywowanego i siarczanu sodu.
If large quantities have been ingested, gastric lavage is indicated, followed by activated charcoal and sodium-sulphate.
przyjąć (ayrıca: przyjmować, zakładać, założyć)
volume_up
to posit {g. fiil} [res.]
przyjąć (ayrıca: przyjmować, przenocować, dać nocleg)
volume_up
to put up {fi.} (lodge)
Niestety, sprawozdawczyni przyjęła dość dziwne stanowisko i musieliśmy stoczyć prawdziwą walkę przeciwko jej pierwotnym ideom.
The rapporteur, unfortunately, adopted rather weird positions, and we had to put up quite a fight against her initial ideas.
Uważam, że rozwiązaniem, które należy przyjąć jest rozszerzenie partnerstwa handlowego.
I think that the approach to adopt is to expand the commercial partnership.
Nadszedł czas, by zrezygnować z uogólnień i przyjąć praktyczne środki.
It is time to leave the generalisations behind and adopt practical measures.
Musimy przyjąć specjalne środki wspierania zatrudnienia i skutecznego monitorowania.
We must adopt specific measures to support employment and effective monitoring.
przyjąć (ayrıca: zaakceptować)
volume_up
tp embrace {fi.}

2. ", że..."

3. "z wdzięcznością"

przyjąć (ayrıca: uznać, uznawać, wyznawać, kwitować)
Wszyscy musimy przyjąć do wiadomości, że sytuacja ta wymaga wielopłaszczyznowego podejścia.
We all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.
Powinniśmy to przyjąć do wiadomości i zaakceptować.
That is something we should acknowledge and accept.
It is important to acknowledge that fact.

4. "ofertę pracy"

przyjąć (ayrıca: zaakceptować)
volume_up
to take up on {fi.} (job offer)
UE zaproponowała, że podejmie się ograniczyć emisje o 30%, jeżeli inne państwa przyjmą podobne zobowiązania.
The EU has offered to take up a 30% reduction target if others make comparable commitments.
Teraz państwa członkowskie będą musiały przyjąć odpowiedzialność i umożliwić krajowym małym i średnim przedsiębiorstwom odejście od surowych wymogów HACCP.
Member States will now have to take up their responsibility and allow their small and medium-sized enterprises to depart from the strict HACCP requirements.
Mam nadzieję, panie przewodniczący Barroso, że zdoła pan się do niego przyłączyć i przyjąć liczne spośród zgłaszanych tu przez nas w imieniu całej Izby sugestii.
I hope, Mr Barroso, that you will be able to share it and take up many of the suggestions that we are making here, on behalf of this entire House.

İngilizce' de "przyjąć" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishW przypadku pominięcia dawki preparatu Januvia należy przyjąć ją jak najszybciej.
If a dose of Januvia is missed, it should be taken as soon as the patient remembers.
PolishJednocześnie uważam, że powinniśmy w tej sytuacji przyjąć postawę konstruktywną.
At the same time, I believe that we should have a constructive attitude in this case.
PolishParlament zdecydował się jednak przyjąć kiepsko opracowane, tanie porozumienie.
Parliament has, however, settled for a cut-price, poorly drawn-up agreement.
PolishI z tego względu należy z zadowoleniem przyjąć reakcję instytucji europejskich.
In this sense, the reaction of the European institutions should be welcomed.
PolishMożemy dążyć do innowacji i tworzenia miejsc pracy oraz możemy przyjąć ambitne cele.
We can push for innovation and job creation and we can set ambitious targets.
PolishW związku z tym uważam, że należy z zadowoleniem przyjąć przedłożone poprawki.
I therefore believe that the amendments that have been introduced are to be welcomed.
PolishRozwiązując problem braku równych możliwości, należy przyjąć podejście zintegrowane.
An integrated approach is needed when addressing deficiencies in equal opportunities.
PolishNie można przyjąć polityki rządu Berlusconiego za przykład do naśladowania.
The policy of the Berlusconi government cannot be accepted as the example to follow.
PolishPonadto musimy przyjąć elastyczniejsze warunki dotyczące przystąpienia do strefy euro.
In addition, the terms for joining the euro area must be made more flexible.
PolishKomisja może, jeśli tego chce, przyjąć w tym kluczową rolę kierowniczą.
The Commission may, if it so wishes, assume a fundamental driving role in this.
PolishMusimy przyjąć do wiadomości, że niektórzy wiceprzewodniczący są znacznie lepsi od innych.
We must recognise that some Vice-Presidents are considerably better than others.
PolishOmawiane tutaj dziś wieczorem środki należy przyjąć z zadowoleniem.
Mr President, the measures we are discussing here this evening are to be welcomed.
PolishW związku z tym proponowaną przez Komisję poprawkę należy przyjąć z zadowoleniem.
The proposed amendment by the Commission should therefore be welcomed.
PolishW związku z tym musimy przyjąć zobowiązanie i nie możemy pozwolić sobie na zwłokę.
We therefore need to make a commitment, and we cannot afford to wait any longer to do so.
PolishI wreszcie należy również przyjąć europejskie normy jakości i bezpieczeństwa.
Finally, European quality and security standards should also be adopted.
PolishOwszem odrzuciliście wszystkę radę moję, a karności mojej nie chcieliście przyjąć;
But ye have set at nought all my counsel, And would none of my reproof:
PolishPo upływie godziny można przyjąć pierwszy w danym dniu posiłek i napój.
After you’ve waited for an hour, you can have your first food and drink of the day.
PolishMusimy zmienić to podejście i przyjąć bardziej realną bazę dla naszych działań zewnętrznych.
We must change this approach, adopting realism as a base of our external action.
PolishW końcu, kodeks ten należy przyjąć w ramach ustaleń międzynarodowych.
Finally, the code of conduct ought to be exported to the international framework.
PolishKomisja była tak podzielona, że nie udało nam się przyjąć żadnego tekstu.
The committee was so divided that we did not succeed in accepting any text.