"przemysł" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przemysł" İngilizce çeviri

PL przemysł
volume_up
{eril}

przemysł (ayrıca: branża, pilność, sektor)
Upadają całe sektory przemysłowe, np. przemysł stoczniowy w Polsce.
Entire sectors of industry are going under, such as the shipbuilding industry in Poland.
Przemysł farmaceutyczny jest jedną z trzech najbardziej lukratywnych gałęzi przemysłu.
The pharmaceutical industry is one of the three most lucrative industries.
Oczywiście będzie to miało również wpływ na europejski przemysł turystyczny.
Of course, this will also have an effect on the European tourism industry.

İngilizce' de "przemysł" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie chcemy być świadkami, jak nasz przemysł przenosi się do innych części świata.
We do not want to see our industries moving away to other parts of the world.
PolishFrancja jest jednym z niewielu miejsc, w których przemysł samochodowy się nie kurczy.
France is one of the only places where the automobile sector is not shrinking.
PolishNiedaleko Morza Śródziemnego, pod Aleksandrią -- przemysł tekstylny, petrochemiczny.
Close to the Mediterranean, near Alexandria -- textiles, petrochemicals.
PolishPowinniśmy pamiętać o istotnych inwestycjach koreańskich w przemysł motoryzacyjny w Europie.
We should remember the significant Korean investment in the car sector in Europe.
PolishNasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł czekają na dostosowanie do przyszłych zobowiązań.
Our businesses and industries expect to be put in the picture about future commitments.
PolishKonkretne przykłady, które mam na myśli, to budownictwo okrętowe i przemysł stalowy.
The concrete example that I have in mind is shipbuilding and steel.
PolishPrzemysł hrabstwa West Midlands z zadowoleniem przyjmie zasadę "Najpierw myśl na małą skalę”.
The West Midlands' industries will welcome the Think Small First principle.
PolishNajważniejszym nierozwiązanym dotąd problemem jest przemysł stoczniowy na wybrzeżu Adriatyku.
The main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.
PolishChcą przejawiać się jako siła napędzająca przemysł w różnych branżach -- z daleka od ropy.
So they want to emerge as an industrial powerhouse across the industries -- away from oil.
PolishSami chroniliśmy nasz przemysł, aż był on gotów konkurować na arenie międzynarodowej.
We ourselves protected our industries until they were strong enough to compete internationally.
PolishSam przemysł ekologiczny notuje wzrost w wysokości 5% rocznie i zatrudnia obecnie 3,4 miliona osób.
The ecoindustry alone is growing by 5% a year and today employs 3 400 000 people.
PolishPrzemysł kulturowy wykreował popyt na nowe technologie i platformy cyfrowe.
Cultural industries predominantly created the demand for new technologies, for digital platforms.
PolishPsychografia nie miała zbyt wielkiego wpływu na przemysł mediów.
But psychographics really haven't had a huge impact on the media business.
PolishJednakże w samej UE rolnicy i przemysł przetwórczy stracili zainteresowanie tym sektorem.
However, within the EU itself, farmers and processing businesses lost interest in this sector.
PolishNie będą to ci, którzy ustawiają się w kolejce z wyciągniętą ręką, jak przemysł samochodowy lub lotniczy.
It won't be the ones lining up for handouts, like cars and aerospace and so on.
PolishRzeczywiście sprzedaż tego typu obrazów w Internecie tworzy przemysł wart miliardy euro.
Indeed, the sale of these images on the Internet constitutes a vile trade worth billions of euros.
PolishZarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny gwałtownie rozwijają swój przemysł odnawialnych źródeł energii.
Both the US and China are growing their renewables industries very rapidly.
PolishPonadto, przemysł motoryzacyjny musi korzystać w większym stopniu z funduszy na badania i rozwój.
In addition, the automotive sector must benefit from more research and development funding.
PolishUruchomienie Europejskiego Funduszu dostosowania do Globalizacji: Hiszpania/przemysł tekstylny w Galicji (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Spain/Galicia Textiles (
PolishOpieka nad ludźmi starszymi i nad dziećmi jest już większym pracodawcą, niż przemysł samochodowy.
Elder care, child care, already much bigger employers than cars.