"przekonać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przekonać" İngilizce çeviri

PL przekonać
volume_up
{perfektif fiil}

1. genel

przekonać (ayrıca: przekonywać)
I próbujemy przekonać samych siebie -- naprawdę próbujemy przekonać samych siebie, że są niepoprawne.
And we try to convince ourselves -- we really try to convince ourselves they're wrong.
Musimy przekonać Stany Zjednoczone do podjęcia realnej odpowiedzialności.
We must convince the United States to shoulder its real responsibilities.
Jak zatem możemy przekonać obywateli, że ta dyrektywa ich dotyczy?
So how can we convince the citizens that this directive concerns them?
przekonać (ayrıca: namawiać, namówić)
Trudno było przekonać Radę do dostosowania wieloletniego budżetu.
It was difficult to persuade the Council to adjust the multiannual budget.
Musimy przekonać naszą gospodarkę i nasze społeczeństwo, że ludzie starsi nie są ciężarem.
We must persuade our economy and society that the elderly are not a burden.
Po piąte, uda nam się przekonać resztę świata, aby podejmowała ustalone przez nas zobowiązania.
Fifthly, we will manage to persuade the rest of the world to follow our obligations.
przekonać (ayrıca: przekupić, przekupywać, przekonywać)
volume_up
to square {fi.} (get sb to agree)
Próbowałem przekonać Honduran, że jeśli chcą wybudować nowe miasto muszą zacząć od co najmniej 1000 km kwadratowych.
So I was trying to persuade the Hondurans, if you build a new city, you've got to start with a site that's at least 1,000 square kilometers.
przekonać (ayrıca: przekabacić)
volume_up
to sway {fi.} (sb)
przekonać (ayrıca: namówić)
volume_up
to get around {fi.} [Amer.]
przekonać (ayrıca: urobić, namówić)

2. "kogoś"

İngilizce' de "przekonać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishAle chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.
But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.
PolishZatem dopiero mamy się przekonać, jak poważne zobowiązanie przyjęto tym razem.
It therefore remains to be seen how serious the commitment is this time.
PolishW następnych kilku miesiącach powinniśmy przekonać się, czy sytuację nadal można naprawić.
Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
PolishWówczas ludzie mogą zobaczyć i przekonać się, w jaki sposób Unia działa w ich regionie.
Then people can see and experience how the Union is working in their region.
PolishMuszą wyjaśnić obywatelom decyzję podjętą w Lizbonie i przekonać ich do niej.
They have to explain the decision taken in Lisbon to the citizens and win them over to it.
PolishOznacza to, że liczba partnerów, których musimy przekonać, jest do opanowania.
This means that the number of partners to be won over is manageable.
PolishWięc próbujemy powęszyć, sprawdzić i przekonać się, kto pali trawkę.
So we're trying to check and trying to douse here, and see who uses marijuana.
PolishCzy ktoś da się przekonać, że te dyskusje dotyczą tylko "quasi-akcesji”?
Who can be persuaded that discussions merely concern a 'quasi-accession'?
PolishBędą mogli się państwo przekonać, że mówimy o faktycznych rzędach wielkości.
So you can see we really are talking significant orders of magnitude.
PolishJeśli ktoś w was mógłby przekonać Busha do takiej zmiany polityki, to świetnie.
If any one of you guys can talk Bush into doing that, that's fine.
PolishŻeby się o tym przekonać, wystarczy przeczytać zapisy debat Parlamentu Europejskiego.
You only have to read the European Parliament debates to realise that.
PolishInnymi słowy, panie pośle Papastamkos, musi pan przekonać jeszcze wiele osób.
In other words, Mr Papastamkos, you have a lot of convincing to do.
PolishWyszedłem więc z laboratorium, by przekonać się, czy to samo dzieje się w codziennym życiu.
So I've gone out of the lab to see if this really holds in our daily lives.
PolishOczywiście musimy teraz przekonać się, jaki rodzaj etykietowania zaproponuje Komisja Europejska.
Of course, we now need to see what sort of labelling the Commission will propose.
PolishCo więcej, możemy się przekonać, że to mali operatorzy są ofiarami tego rynku.
After all, we are now seeing that it is the small operators who are the victims on this market.
PolishW przypadku strategii lizbońskiej mieliśmy okazję przekonać się, że takie podejście nie działa.
We saw in the case of the Lisbon Strategy that such an approach does not work.
PolishZadbajmy o to, byśmy nigdy nie musieli przekonać się, czy miał rację.
Let us ensure that we never have to find out whether what he said is true.
PolishNależy przekonać Libię, aby ratyfikowała konwencję genewską o uchodźcach.
Libya must be persuaded to ratify the Geneva Convention on Refugees.
PolishPozostaje tylko przekonać się, czy stanie się tak naprawdę w przypadku Komisji i Parlamentu.
It remains to be seen whether this really will happen with the Commission and Parliament.
PolishPonadto próbują przekonać nas, że to oni, a nie ludzie wiedzą lepiej.
Above all, they believe that they, rather than the people, know best.