"przejściowy" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przejściowy" İngilizce çeviri

PL przejściowy
volume_up
{sıfat eril}

przejściowy (ayrıca: tymczasowy, doraźny, śródroczny)
volume_up
interim {sıf.}
Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem - Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (debata)
Interim Trade Agreement with Turkmenistan - Interim Agreement with Turkmenistan (debate)
Przedmiotowa umowa przejściowa przyczyni się do realizacji milenijnych celów rozwojowych.
The Millennium Development Goals will be achieved through this interim agreement.
Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku (głosowanie)
Interim Partnership Agreement between the EC and the Pacific States (vote)
przejściowy (ayrıca: chwilowy, tymczasowy, czasowy, przygodny)
przejściowy wzrost stężenia transaminaz (rodzaj enzymów)
temporary increased amounts of substances in the blood (transaminases)
Może także wystąpić przejściowy wzrost temperatury ciała.
It may also cause a temporary increase in body temperature.
Wzrost ten może zatem okazać się jedynie przejściowy.
Hence, these increases may be only temporary.
przejściowy
Po drugie, rząd przejściowy nie jest rządem jedności narodowej.
Second, the transitional government is not a government of national unity.
Jedynym sposobem, aby tego dokonać to okres przejściowy.
The only way to do this is by means of a transitional period.
This is an asymmetric system, a transitional period.
przejściowy
przejściowy (ayrıca: przelotny, przemijający, krótkotrwały)
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Przemijająca trombocytopenia, przejściowe powiększenie węzłów chłonnych
Blood and lymphatic system disorders Transient thrombocytopenia, transient lymphadenopathy
osłabienie, przejściowe zaburzenia czynności nerek lub przejściowa ostra niewydolność nerek,
weakness (asthenia), a transient impairment of kidney function to transient renal failure, photosensitivy.
Po podaniu drugiej dawki szczepionki wystąpić przejściowa hipertermia. tin
Transient hyperthermia may occur post the second dose.

"przejściowy" için eşanlamlılar (Lehçe):

przejściowy

İngilizce' de "przejściowy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPodobnie jak te grupy bojowe, obecna misja EPBiO ma mieć charakter przejściowy.
Like these battle groups, this present ESDP mission is also intended to be a bridging operation.
PolishŚwiadczy to o tym, że kraj ten obecnie przechodzi przez bardzo trudny okres przejściowy.
This bears witness to the very difficult transition the country is currently going through.
PolishRozumiemy okres przejściowy, ale dlaczego tak ma być również po 2013 roku?
We understand that this is a transition period, but why should this situation persist beyond 2013?
PolishJest okres przejściowy i okres ten opiera się na większej solidarności.
There is a transition period, and this transition period is funded by an increase in solidarity.
PolishRewizja art. 139 Regulaminu PE - przepis przejściowy dotyczący jezyków (głosowanie)
Revision of Rule 139 of the Rules of Procedure (vote)
PolishZ uwagi na okres przejściowy producenci nie musieliby spełniać tego celu aż do 2020 roku.
Following a transition period, the manufacturers would not be required to reach this limit until 2020.
PolishIstotny jest okres przejściowy przewidziany na uczynienie tych kopalń rentownymi lub ich zamknięcie.
The transition period granted for making these mines profitable or closing them is important.
PolishNiezwykle ważny w tym względzie będzie okres przejściowy, w którym będziemy musieli postępować ostrożnie.
A transition period where we proceed with caution will be of major importance in this respect.
PolishPowinien zapewnić pokojowy i demokratyczny okres przejściowy oraz zorganizować przedterminowe wybory.
It should conduct the country through a peaceful and democratic transition and organise early elections.
PolishStosowany obecnie system przejściowy nie przynosi pożądanych rezultatów, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny.
The current transitory system is not yielding the desired results when it comes to the internal market.
PolishTeraz jednak musimy doprowadzić do końca okres przejściowy.
But now we have to complete the task of transition.
PolishKarta Energetyczna oraz Protokół przejściowy do tej Karty są próbą ustalenia systemu opartego na jasnych zasadach.
The Energy Charter and the Transit Protocol are an attempt to establish a system based on clear principles.
PolishW porozumieniu z Maputo przewidziano utworzenie rządu jedności narodowej na okres przejściowy 15 miesięcy.
The Maputo Agreement foresees the establishment of a national unity government with a transition period of 15 months.
PolishTym niemniej jest to okres przejściowy i w pełni rozumiem waszą chęć udziału w przygotowaniu tych tekstów.
Nevertheless, this is a period of transition and I entirely understand your desire to become involved in the preparation of these texts.
PolishJednocześnie Unia Europejska powinna aktywnie pomagać zagrożonym Koptom i na okres przejściowy przesiedlić ich do bezpiecznego kraju.
At the same time, the European Union should actively help those Copts who are at risk to temporarily relocate to a safe country.
PolishStąd też półroczny okres przejściowy przed dokonaniem całkowitego podziału jest kluczowy w aspekcie określenia przyszłej drogi nowego państwa.
This is why the six-month period of transition towards the clean break is crucial in terms of defining the new state's future path.
PolishNiemniej stopień niepewności jest nadal wysoki, gdyż wiele spośród czynników sprzyjających wzrostowi ma charakter przejściowy.
Taking into account all available information, in the second half of this year, quarterly real GDP growth rates could be back in positive territory.
PolishPo drugie, każdy okres przejściowy musi być ograniczony w czasie i przyznam, że przewidywane osiem lat to stanowczo zbyt długo.
Secondly, any transition period must necessarily be time-limited, and I can tell you that the eight years we are envisaging for ourselves is too long.
PolishChciałbym też, aby system ten zastąpił mechanizm przejściowy i objął nie tylko te regiony, które nie są objęte celem konwergencji.
I would also like to see this system replacing the transition mechanism and covering regions other than those coming out of the convergence objective.
PolishDruga sprawa polega na tym, że osobiście próbowałam wprowadzić okres przejściowy i nadal uważam, że byłby to bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych działań.
The second issue is that I, personally, tried to introduce a transition period, which I still think would be a very good way forward.