PL

przedstawiać {imperfektif fiil}

volume_up
1. genel
Nie wszystko wygląda tak różowo, jak to niektórzy tu przedstawiają.
The picture is not as rosy as it is sometimes depicted here.
Flaga Słowenii przedstawia trzy wierzchołki Triglava, najwyższego szczytu Słowenii o wysokości 2 864 m.n.p.m.
The national flag depicts the three-peaked Triglav, Slovenia’s highest mountain at 2 864 metres.
Rycina 2 przedstawia przypuszczalny czas do wystąpienia pierwszych wymiotów w postaci krzywej Kaplana i Meiera.
The estimated time to first emesis in the study is depicted by the Kaplan-Meier plot in Figure 2.
Przedstawiam proces organiczny - złoty środek Johna Deweya.
I feature organic process. ~~~ Dead-center John Dewey.
I feature blemish.
Przedstawiają konturową mapkę Estonii i słowo „Eesti” – nazwę tego kraju.
It features a geographical image of Estonia and the word “Eesti”, which means “Estonia”.
Przedstawiamy im wybory których mogą dokonać oraz działania które mogą podjąć.
We give them some insight into what choices they can make, what actions they can take.
Licealistom przedstawiam to w 2 godziny, wam – w 3 minuty. ~~~ Licealistom przedstawiam to w 2 godziny, wam – w 3 minuty.
This is really a two-hour presentation I give to high school students, cut down to three minutes.
Sally przedstawia im jej opinię, a oni przedstawiają jej swoją.
Sally's giving her opinion to them, and they're giving their opinion to Sally.
Z dumą przedstawiamy Wam najmłodszego członka naszej rodziny...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Przedstawiamy Wam... , naszego synka/naszą córeczkę.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Każdy przedstawia się na swej stronie i dzięki temu w łatwy sposób może znaleść nadającego się partnera.
After introducing themselves on a profile page, people can then find a suitably matched partner.
Sprawozdanie nie przedstawia również możliwych rozwiązań problemów dzieci.
Nor is the report offering feasible solutions to children's problems.
Te ramy przedstawiamy obecnie państwom członkowskim jako prawodawstwo.
This framework is now being offered to the Member States in legislation.
Przedmiotowe sprawozdanie nie przedstawia żadnych prób przeciwdziałania temu problemowi.
The report offers no meaningful attempts to solve this problem.
przedstawiać (ayrıca: ukazywać, ukazać, przedstawić, odmalować)
To zdjęcie, chociaż jest piękne, ma 40 gigabajtów, przedstawia cały proteom.
So, this picture, although it is beautiful, is a 40-gigabyte picture of the whole proteome.
Nie wszystko wygląda tak różowo, jak to niektórzy tu przedstawiają.
The picture is not as rosy as it is sometimes depicted here.
Pierwsze zdjęcie przedstawia moją rodzinę.
The very first picture is a picture of my family.
Komisja lubi siebie przedstawiać jako dwudziestego ósmego ofiarodawcę.
The Commission likes to present itself as the 28th donor.
Obecnie to przygotowujemy i nie możemy codziennie przedstawiać nowych propozycji.
This is what we are in the process of preparing and we are unable to present a new proposal every day.
Wszyscy wiemy, że przeciętny supermarket uwielbia przedstawiać się konsumentom jako "obcinacz” cen.
We all know how the average supermarket likes to present itself to the consumer as a 'slasher' of prices.
przedstawiać (ayrıca: przedstawić, określić, określać)
volume_up
to set out {fi.} (sth/state, explain)
Nie zamierzam szczegółowo przedstawiać stanu negocjacji z Rosją w sprawie nowej umowy.
I do not intend to set out in detail the current state of negotiations with Russia on the new agreement.
Powinna Pani przedstawiać własne opinie, własne decyzje, a następnie pozwolić państwom członkowskim reagować.
You should set out in front your opinions, your decisions, and then let Member States react.
W tym celu przygotowuje „ocenę skutków” , w której przedstawia wady i zalety możliwych wariantów politycznych.
It does this by preparing 'Impact assessments' which set out the advantages and disadvantages of possible policy options.
przedstawiać (ayrıca: malować, namalować, przedstawić, odmalować)
przedstawiać (ayrıca: przedstawić)
volume_up
to dramatise {fi.} [Brit.] (enact, depict)
przedstawiać (ayrıca: przedstawić)
volume_up
to dramatize {fi.} [Amer.] (enact, depict)
Tak przedstawia się tło wydarzeń z tych sześciu miesięcy. Musimy przyznać, że Francja odegrała rolę prezydencji UE skutecznie i w imponującym stylu.
This has been the context of these six months and we must recognise that France has performed the role of EU President effectively and impressively.
przedstawiać (ayrıca: obdarować)
Komisja lubi siebie przedstawiać jako dwudziestego ósmego ofiarodawcę.
The Commission likes to present itself as the 28th donor.
Obecnie to przygotowujemy i nie możemy codziennie przedstawiać nowych propozycji.
This is what we are in the process of preparing and we are unable to present a new proposal every day.
Wszyscy wiemy, że przeciętny supermarket uwielbia przedstawiać się konsumentom jako "obcinacz” cen.
We all know how the average supermarket likes to present itself to the consumer as a 'slasher' of prices.
przedstawiać (ayrıca: wręczyć, wręczać, przedłożyć, przedkładać)
volume_up
to proffer {g. fiil} [res.]
przedstawiać (ayrıca: przedstawić, wysuwać, wysunąć)
volume_up
to put up {fi.} (proposal, argument)
przedstawiać (ayrıca: odgrywać)
przedstawiać (ayrıca: proponować, zgłosić, ofertować)
przedstawiać (ayrıca: ujawniać)
Komisja nie zamierza przedstawiać żadnego wniosku dotyczącego takiego podatku.
The Commission does not intend to submit any proposal for such a tax.
Wytwórca będzie kontynuował przedstawianie raportów PSUR co 6 miesięcy.
The Marketing Authorisation Holder will continue to submit 6 monthly PSURs.
Przedsiębiorstwa mają również obowiązek prawny przedstawiania statystyk.
Businesses are also legally bound to submit statistics.
2. "obrazowo, graficznie"
Oto obraz przedstawiający Wielką Zachodnią Kolej Żelazną w 1840 roku.
This is an image of the Great Western in 1840.
Przedstawiają konturową mapkę Estonii i słowo „Eesti” – nazwę tego kraju.
It features a geographical image of Estonia and the word “Eesti”, which means “Estonia”.
W wielu krajach Zachodu media przedstawiają obraz Rosji jako agresora.
In many Western countries the media has presented an image of Russia as the attacker.
3. "fakty, argumenty"
przedstawiać (ayrıca: przedstawić)
Informacje te przedstawia się szczegółowo w dokumencie przekazywanym Komisji.
This information shall be set forth in detail in a document transmitted to the Commission.

İngilizce' de "przedstawiać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishStrategia jest obszerna i nie mam czasu, aby przedstawiać każdy jej aspekt.
The strategy is comprehensive, and I do not have time to go into every aspect.
PolishWynik końcowy musi przedstawiać sobą prawdziwą zmianę bieżącej sytuacji.
The overall result must represent a real change from the current situation.
PolishTak naprawdę dyskutujemy o tym, jak mają się przedstawiać sprawy w 2020 roku.
We are really talking about how we want things to be in the year 2020.
PolishDlatego też Aneks III niekoniecznie musi przedstawiać obecnie obowiązujący tekst.
Therefore, Annex III may not necessarily represent the current text.
PolishTak więc sformułowanie to niekoniecznie musi przedstawiać obecnie obowiązujący tekst.
Therefore, this wording may not necessarily represent the current text.
PolishPowyższa informacja o produkcie niekoniecznie musi przedstawiać obecnie obowiązujący tekst.
Therefore, this Product Information may not necessarily represent the current text.
PolishCzy dwadzieścia jeden lat później musimy przedstawiać tak bezbarwne sformułowania?
Twenty-one years on, must we come up with such a bland formulation?
PolishUnia Europejska lubi przedstawiać się jako obrońca praw człowieka i ochrony środowiska.
The EU likes to portray itself as a force for human rights and environmental protection.
PolishZawsze staram się przedstawiać wnioski jak najbardziej realistyczne.
At all times I try to remain realistic in the proposals I put forward.
PolishKomitet Regionalny musi tę kwestię przedstawiać w rocznym sprawozdaniu z działalności.
The CoR must follow up this issue in its Annual Activity Report.
PolishTo delikatna kwestia, której nie można przedstawiać za pomocą sloganów o wątpliwym znaczeniu.
This is a sensitive issue that cannot be proposed with slogans of doubtful interpretation.
PolishCharakterystyka Produktu Leczniczego niekoniecznie musi przedstawiać obecnie obowiązujący tekst.
Therefore, this SPC may not necessarily represent the current text.
PolishJuż dziś można przedstawiać swe indywidualne wymagania odnośnie produktu.
This is something that is now possible today, that you can direct personally how you want your products to look.
PolishNie wiemy, jak będzie brzmiało orzeczenie, ani jak przedstawiać się będzie system sądownictwa czy instrumentarium.
We do not know what the judgment will be, nor what the jurisdiction or tools will be.
PolishNie muszę tu szczegółowo przedstawiać poważnych konsekwencji wypadków z udziałem pojazdów przewożących towary ciężkie.
I need not go into detail about the gravity of accidents involving heavy goods vehicles.
PolishNie będę przedstawiać teraz wszystkich szczegółów z tym związanych.
PolishMamy w Londynie instytut, który ma nam przedstawiać informacje na temat występujących trzęsień ziemi.
We have the institute in London, which is actually there to provide information when there are earthquakes.
PolishNie próbujmy przedstawiać go jako czegoś ważniejszego.
Do not try to make it more important than it really is.
PolishMa ona przedstawiać doskonałość, wzajemne uzupełnianie się i solidarność oraz symbolizować jedność Europy.
The flag is intended to represent perfection, complementarity and solidarity and to symbolise Europe's unity.
PolishBędziemy przedstawiać wielkie projekty europejskie.
We are going to be presenting big European projects.