"przedkładać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przedkładać" İngilizce çeviri

PL przedkładać
volume_up
[przedkładam|przedkładałbym] {imperfektif fiil}

Projekt rezolucji będziemy przedkładać na początku października - między początkiem a połową października.
We shall be submitting the draft resolution at the beginning of October - early to mid-October.
Raporty PSUR należy przedkładać co trzy lata.
PSURs should be submitted three-yearly.
Posiada ona oczywiście uprawnienia w zakresie recytacji i wypowiadania zaklęć; może przedkładać wnioski, ale oprócz tego nie posiada żadnych uprawnień.
It obviously has declamatory or incantatory powers; it may submit proposals, but has no power beyond that.
Przedkładany pakiet spełnia te dwa zasadnicze cele.
The package that has been presented to us fulfils these two fundamental objectives.
Jednym z kluczowych zadań Trybunału jest przedkładanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie corocznego sprawozdania za poprzedni rok budżetowy (coroczna procedura udzielania absolutorium).
One of the Court's most important jobs is to present the European Parliament and the Council with an annual report on the previous financial year (the 'annual discharge').
przedkładać (ayrıca: wręczyć, wręczać, przedłożyć, przedstawiać)

"przedkładać" için eşanlamlılar (Lehçe):

przedkładać

İngilizce' de "przedkładać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishWażne jest, aby interes zdrowia publicznego przedkładać ponad interesy producentów wina.
It is important to place the health of the public above the interests of the wine industry.
PolishPodmioty odpowiedzialne powinny nadal przedkładać raporty PSUR co 6 miesięcy.
The MAHs should continue the submission of 6-monthly PSURs.
PolishOznacza to, że wkrótce Komisja będzie mogła przedkładać wnioski legislacyjne w tej materii.
This means that the Commission could be tabling legislative proposals for this field in the near future.
PolishProjekt rezolucji będziemy przedkładać na początku października - między początkiem a połową października.
We shall be submitting the draft resolution at the beginning of October - early to mid-October.
PolishNie możemy przedkładać jednej strony ponad drugą. Musimy zachować w pełni zrównoważone podejście bez względu na sytuację.
We must not prioritise one side over the other, but must have a fully balanced approach at all times.
PolishKtoś zadał tu pytanie, po co przedkładać taką rezolucję głoszącą ideę dialogu.
Mr President, someone here asked why this resolution to promote dialogue was put forward.
PolishRaporty PSUR należy przedkładać co trzy lata.
PolishZ tego powodu należy przedkładać łatwe do odczytania i zrozumiałe ostrzeżenia, nad nadmiar drugorzędnych informacji.
For that reason, easily legible and understandable warnings are to be preferred over a surplus of secondary information.
PolishPowiedział: "Wierz mi, najwyższa to podłość nad wstyd przedkładać swą duszę, i, żeby życie zachować, niszczyć życia przyczyny."
He said, "Count it the greatest sin to prefer life to honor, and for the sake of living to lose what makes life worth living."
PolishTedy rzekł król do mędrców, rozumiejących czasy: (bo taki był zwyczaj przedkładać sprawy królewskie wszystkim biegłym w prawach i w sądach;
Then the king said to the wise men, who knew the times, (for so was the king's manner toward all that knew law and judgment;
PolishNastępnie, począwszy od maja, Grecja powinna co kwartał przedkładać sprawozdanie w sprawie metody realizacji decyzji i zalecenia Rady.
Then, on a quarterly basis, starting in May, Greece should report on the way in which they are responding to the Council decision and recommendation.
PolishPragnę jasno stwierdzić, że nie można dłużej przedkładać wolności gospodarczej i swobody konkurencji nad fundamentalne prawa socjalne.
I would like to make it clear that we must no longer put greater emphasis on economic freedoms and free competition than on fundamental social rights.
PolishJeśli chcemy wzmocnić Frontex, nie możemy po prostu wzywać, by coś sie zdarzyło i tylko zgłaszać propozycje, musimy również przedkładać akty prawne.
If we want to strengthen Frontex, we cannot just call for things to happen and just make proposals, we must also put legislation on the table.
PolishNie mogę powiedzieć, żebym był wdzięczny za liczne otrzymane maile, z których wynika przekonanie, że chcemy przedkładać preparaty do żywienia niemowląt ponad mleko matki.
I have not appreciated the many e-mails received indicating the belief that we want to favour artificial milk over breast milk.
PolishZważywszy, że wniosek ten odnosi się do procesu ujednolicania, komisja parlamentarna nie musiała "formalnie” przedkładać poprawek do wniosku i tego nie uczyniła.
Since it relates to a codification procedure, this proposal did not have to be 'formally' amended by the parliamentary committee and the latter did not do so.
PolishJedną z naszych fundamentalnych wartości jest poszanowanie praw człowieka, godności ludzkiej i życia ludzkiego, a żadnych pragmatycznych interesów nie można przedkładać nad te wartości.
One of our fundamental values is respect for human rights, human dignity and human life, and no pragmatic interests can be above these values.
PolishProsimy o wzięcie pod uwagę stanowiska Parlamentu i stałego komitetu ds. łańcucha żywnościowego i zdrowa zwierząt, które mówi o tym, aby przedkładać zdrowie ludzki ponad zyski handlowe.
We ask it to take into account the position of Parliament and the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health: to put health before trade.
PolishNiemniej jednak powody, dla których wybrany przedstawiciel postanawia przedkładać jeden interes nad innymi, muszą być oparte na jego przekonaniu, a nie na osobistych korzyściach.
However, the reasons for which an elected representative decides to prefer one interest ahead of another must be based on his convictions, and not on personal gain.
PolishBędzie też informowany o postępie negocjacji międzynarodowych, a ponadto będzie mógł również w roli eksperta przedkładać Komisji propozycje dotyczące tych zagadnień.
Parliament will be informed on the progress of international negotiations and, furthermore, Parliament will also be able to become an expert to provide proposals to the Commission on these issues.
PolishKomisja może oczywiście przedkładać określone przepisy w celu zdefiniowania swoich wniosków, może też nam wmawiać, że zrzeszenia pacjentów niecierpliwie wyczekują takich przepisów.
The Commission may well put forward certain provisions to define its proposals, and it may keep telling us that it is patient associations that are impatiently awaiting such provisions.