PL prowadzić
volume_up
[prowadzę|prowadziłbym] {fiil}

1. genel

Może to potencjalnie prowadzić do zmniejszenia skuteczności immunosupresyjnej.
This could potentially lead to a decrease of immunosuppressive efficacy.
Oznacza to, że różnice etniczne mogą prowadzić do etnicznych konfrontacji.
This means that ethnic differences can lead to ethnic confrontations.
Zmiana ta powinna prowadzić do zastosowania tak zwanych progów wsparcia.
The amendment should lead to the application of so-called support thresholds.
W Darfurze celowa ochrona zbrojna gwarantuje możliwość prowadzenia akcji humanitarnych.
In Darfur, direct armed protection is needed to guarantee the humanitarian efforts.
Negocjacje prowadzić będzie Komisja i w ich wyniku powstanie dokument, który podpiszą Rada i Parlament.
The negotiations will be directed by the Commission and will result in something that the Council and Parliament will have to sign.
Ich przyjazd to bezpośrednia konsekwencja okupacji Łotwy prowadzonej przez Związek Radziecki.
Their arrival is a direct consequence of the occupation of Latvia implemented by the Soviet Union.
Według rady swej prowadź mię, a potem do chwały przyjmiesz mię.
Thou wilt guide me with thy counsel, And afterward receive me to glory.
Szczerość ludzi cnotliwych prowadzi ich; ale przewrotność przestępców potraci ich.
The integrity of the upright shall guide them; But the perverseness of the treacherous shall destroy them.
Niestety nie mamy żadnych wyraźnych map ani kompasu, by nas prowadzić.
We don't have any very clear maps, any compass to guide us.
So where are we headed from here?
I posłał Hadadezer, a wywiódł Syryjczyki, którzy byli za rzeką, i przyciągnęli do Helam, a Sobach, hetman wojska Hadadezerowego prowadził je.
And Hadarezer sent, and brought out the Syrians that were beyond the River: and they came to Helam, with Shobach the captain of the host of Hadarezer at their head.
Obecnie ta aktywna działalność objawia się negocjacjami prowadzonymi nad układem o stowarzyszeniu, które to negocjacje powinny niebawem się zakończyć. Panie przewodniczący!
That active presence is currently manifesting itself in the negotiations over the association agreement, which are about to come to a head.
To mi mówi - skoro on nie potrafi przygotować prezentacji, to niby jak ma prowadzić firmę?
That shows me that -- if you can't even do a presentation, how the heck can you run a company?
Samolot Matt w ostatnimi miesiącu był na okładce Popular Science ukazując, gdzie to może prowadzić.
And Matt's plane was on the cover of Popular Science last month, showing what this can lead to.
Przedstawione wyniki wskazują, że Europa prowadzi skuteczną politykę klimatyczną.
The results which have been presented show that Europe is pursuing an effective climate policy.
Niepodejmowanie żadnych poważnych i spójnych wysiłków w celu prowadzenia dochodzeń, ścigania i karania sprawców oznacza, że przemoc jest dopuszczalna i nikt nie jest bezpieczny.
If no serious and consistent efforts are made to investigate, prosecute and punish the perpetrators, this indicates that violence is acceptable and then no one is safe.
prowadzić (ayrıca: pchać)
volume_up
to wheel [wheeled|wheeled] {fi.} (bicycle)
prowadzić (ayrıca: oszukiwać, omamić, mamić, zwieść)
Może to potencjalnie prowadzić do zmniejszenia skuteczności immunosupresyjnej.
This could potentially lead to a decrease of immunosuppressive efficacy.
Oznacza to, że różnice etniczne mogą prowadzić do etnicznych konfrontacji.
This means that ethnic differences can lead to ethnic confrontations.
Może to prowadzić do zmniejszenia skuteczności immunosupresyjnej.
This can lead to a decrease of immunosuppressive efficacy.
prowadzić (ayrıca: zaprowadzić)
volume_up
to march [marched|marched] {fi.} (prisoner, children)
Marsz globalizacyjny pociąga za sobą groźbę normalizacji, co może prowadzić do zaniku wielu unikalnych cech.
The march of globalisation threatens to standardise so much, and many unique features will disappear.
Ufam panom Brokowi i Gualtieriemu, jeśli chodzi o dalsze negocjacje w imieniu Parlamentu, które będą prowadzone przed 24 marca.
I trust Mr Brok and Mr Gualtieri to negotiate further on behalf of Parliament before 24 March.
Umowa jest owocem negocjacji, które rozpoczęły się w marcu tego roku, a które z pomocą Komisji prowadziła prezydencja słoweńska.
This agreement is the fruit of negotiations that began in March this year and which have been conducted by the Slovenian Presidency, assisted by the Commission.
prowadzić
To jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.
That's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.
W styczniu obiecaliśmy prowadzić prezydencję przyjazną Parlamentowi.
In January, we promised to run a Parliament-friendly Presidency.
Potrzebujesz prawnika, żeby prowadzić firmę, ponieważ jest aż tyle różnych przepisów prawnych.
You need a lawyer to run the company, because there's so much law.

2. "czegoś"

prowadzić (ayrıca: poprowadzić, być gospodarzem)
volume_up
to host [hosted|hosted] {g. fiil} (programme)
Dziś państwa prowadzą indywidualne negocjacje na temat tego zwolnienia z państwem przyjmującym.
Today, the countries are individually negotiating with the host country on that kind of exemption.
Międzynarodowe rozwody prowadzą do sporów na temat tego, w którym kraju ma się odbywać postępowanie, które zdecyduje o ich przyszłości.
International divorces also give rise to arguments over which country will host the proceedings that will decide on the future of the children.
Czy Grecja jako państwo członkowskie, w którym mieści się siedziba Frontex-u, została powiadomiona o prowadzonych rozmowach?
Is Greece, a Member State which hosts the Frontex mission, aware of these discussions?

3. "samochód, motocykl"

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Jeżeli lek wpływa na koncentrację, nie należy prowadzić pojazdów.
Driving and using machines Do not drive if this medicine affects your ability to drive.
Nie prowadzić pojazdów mechanicznych, jeśli występują zawroty głowy i senność.
Do not drive if you experience dizziness or sleepiness.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie prowadzić pojazdów w trakcie leczenia.
Driving and using machines Do not drive during treatment.

4. "samochód"

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Jeżeli lek wpływa na koncentrację, nie należy prowadzić pojazdów.
Driving and using machines Do not drive if this medicine affects your ability to drive.
Nie prowadzić pojazdów mechanicznych, jeśli występują zawroty głowy i senność.
Do not drive if you experience dizziness or sleepiness.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie prowadzić pojazdów w trakcie leczenia.
Driving and using machines Do not drive during treatment.

5. Film & TV

prowadzić (ayrıca: poprowadzić)
volume_up
to front [fronted|fronted] {g. fiil} (TV show)
Prowadzone są chwilowo działania w tym kierunku.
Efforts are currently under way on this front.
Europa musi więc prowadzić działania na obu frontach: postęp gospodarczy - jak najbardziej, ale wraz z postępem społecznym.
So Europe must advance on both fronts: economic progress, yes, and social progress too.
Powinno to dać rynkowi bodziec do budowy domów zużywających niewiele energii oraz do prowadzenia prac renowacyjnych w szerokim zakresie.
This should provide an incentive to the market to realise low-energy houses and carry out renovations on a broad front.

İngilizce' de "prowadzić" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNależy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).
Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).
PolishNie badano; skojarzone stosowanie może prowadzić do zwiększenia stężeń warfaryny.
Not studied, combined administration may result in increased warfarin levels.
PolishPrzetrwałe ciężkie zaburzenie czynności szpiku może prowadzić do nadkażeń i krwawień.
Persistent severe myelosuppression, may result in superinfection or haemorrhage.
PolishAle najlepsza wiadomość to ta, iż chirurdzy wiedzą, że musimy prowadzić badania.
And the best news of all is that surgeons know that we need to do research.
PolishNieodpowiednia dawka heparyny może prowadzić do niedrożności systemu dializacyjnego.
Occlusion of the dialysis system is possible if heparinisation is not optimum.
PolishMonitorowanie czynności wątroby należy prowadzić zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.
Monitoring of hepatic function should be carried out in both children and adults.
Polish(wystąpienie żółtego zabarwienia skóry lub oczu), które mogą prowadzić do zgonu,
may indicate serious conditions such as liver failure, which may be fatal,
PolishNieodpowiednia dawka heparyny może prowadzić do zablokowania systemu dializacyjnego.
Blockage of the dialysis system is possible if heparinisation is not optimum.
PolishUważam też, że tę debatę powinniśmy prowadzić nie w Strasburgu, lecz w Brukseli.
Moreover, I believe that we should have this debate not in Strasbourg, but in Brussels.
PolishDobrą politykę regionalną prowadzić można tylko przy bliskiej współpracy z regionami.
Good regional policy can be achieved only with close cooperation from the regions.
PolishMusimy także prowadzić systematyczną edukację społeczeństwa w tym zakresie.
We should also provide society with comprehensive information on this subject.
PolishNiestety właśnie w takich okolicznościach przyszło nam prowadzić tę debatę.
This is precisely the setting in which this debate unfortunately has to take place.
PolishPóźniej próbowaliśmy wyciągów teraz potrafimy prowadzić owady do różnych miejsc!
Then we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
PolishNie powinno to prowadzić do większej biurokracji ani zwiększać kosztów dla producentów.
It should not create more red tape and it should not increase costs for producers.
PolishNie mamy innego wyjścia, jak tylko prowadzić aktywną politykę w stosunkach z Pakistanem.
We have no alternative but to pursue an active policy in relations with Pakistan.
PolishJest to też potrzebne, by prowadzić w całej Europie politykę sprzyjającą stabilności.
We also need this for the internal policy of stability in Europe as a whole.
PolishPrzedawkowanie może prowadzić do przeciążenia krążenia wskutek podania nadmiaru płynu.
If you get more Flebogammadif than you should, your body may take on too much fluid.
PolishNależy prowadzić częste i regularne kontrole czynności serca i układu oddechowego.
Frequent and regular monitoring of respiratory and cardiac function should be performed.
PolishPrzeciwnie, rytonawir może prowadzić do zmniejszenia stężenia etynyloestradiolu.
In contrast, ritonavir may decrease ethinyloestradiol concentrations.
PolishDlatego podczas leczenia należy prowadzić ścisłą obserwację pacjentów z zastojem żółci.
Therefore, patients presenting with cholestasis should be closely monitored.