"powrót" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"powrót" İngilizce çeviri

PL powrót
volume_up
{eril}

1. genel

powrót (ayrıca: zwrot, zwrot towaru)
volume_up
return {isim}
Chcemy też promować powrót dobrowolny i poprawiać prawne zabezpieczenia procedur.
We also want to promote voluntary return and improve the legal guarantees of the procedure.
Równocześnie pozycję Europy umacnia powrót Francji do struktur wojskowych.
At the same time, France's return to military integration strengthens Europe's position.
Mam nadzieję na powrót do stanowczej demokratycznej polityki, którą ostatnio złagodzono.
I hope for a return to the firm democratic policy that has only recently softened.
Sygnalizuje ona militarny powrót Rosji, zapowiadany przez ofensywną politykę energetyczną, zapoczątkowaną w 2006 roku.
It signals Russia's military comeback, heralded by its offensive energy supply policy initiated in 2006.
Po pierwsze, oznacza to powrót Rosji pod względem militarnym, co będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w przygotowywanej nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa.
First, it indicates Russia's military comeback, which will have to be reflected in the new European security strategy under preparation.
I jak pan powiedział, panie ministrze, rok 2008 miał być rokiem powrotu, rokiem ponownego pobudzenia Europy społecznej.
And as you said, Minister, 2008 was supposed to be a come-back year, the year in which social Europe was re-energised.
powrót
volume_up
re-entry {isim} [mec.] (into politics)
Nie możemy ograniczać problemu nielegalnej imigracji jedynie do pragmatycznego przymusowego wydalenia i zakazu powrotu.
We cannot limit the problem of illegal immigration purely to pragmatic coercive expulsion and a re-entry ban.
Jedną z kwestii, które nas niepokoją, jest na przykład stosowanie przez niektóre państwa członkowskie automatycznego zakazu powrotu.
One of the issues with which we have concern, for example, is the use by some Member States of an automatic re-entry ban.
powrót
volume_up
reentry {isim} [mec.] (into politics)
Nie możemy ograniczać problemu nielegalnej imigracji jedynie do pragmatycznego przymusowego wydalenia i zakazu powrotu.
We cannot limit the problem of illegal immigration purely to pragmatic coercive expulsion and a re-entry ban.
Jedną z kwestii, które nas niepokoją, jest na przykład stosowanie przez niektóre państwa członkowskie automatycznego zakazu powrotu.
One of the issues with which we have concern, for example, is the use by some Member States of an automatic re-entry ban.

2. "do czegoś"

powrót (ayrıca: nawrót)
volume_up
reversion {isim} [res.] (to sth)
SOPA to po prostu powrót ustawy do COICA, którą zaproponowaną w zeszłym roku, a która nie przeszła.
SOPA is simply a reversion of COICA, which was purposed last year, which did not pass.
Starałem się przyjrzeć ryzyku powrotu do konfliktu w trakcie naszej dekady po konflikcie.
I've tried to look at the risks of reversion to conflict, during our post-conflict decade.
Głosowaliśmy przeciwko podziałowi Kosowa oraz jakiejkolwiek próbie powrotu rządów Belgradu.
We voted against plans for the division of Kosovo and against any reversion to rule by Belgrade.

3. Zooloji: "pokarmu"

powrót (ayrıca: cofanie)

İngilizce' de "powrót" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishJednak zadania te są wciąż dużo atrakcyjniejsze niż powrót do konfliktu.
However, these tasks are still much more appealing than a relapse into conflict.
PolishZ tego względu "powrót do wstępnego projektu budżetu” jest reakcją typową.
That is why 'back to the preliminary draft budget' is the standard response.
PolishPowrót do normalnego dawkowania ułatwia zapamiętanie dni wymiany plastra.
Returning to your regular schedule will help you remember when to change your patch.
PolishAle odetchnięcie z ulgą i powrót do złych nawyków byłyby poważnym błędem.
But to breathe a sigh of relief and slip back into bad habits would be a grave error.
PolishKeynes nazwał to „paradoksem oszczędności” -- oszczędzanie spowalnia powrót do normy.
Keynes called this the "paradox of thrift" -- saving slows down recovery.
PolishUstanowienie granic stanowi powrót tam, gdzie należy: do demokracji.
The establishment of borders is returning to where it has to be: democracy.
PolishOsiągnięcie tego celu umożliwi powrót wzrostu i początek ożywienia gospodarczego.
If this goal is accomplished, economic growth can re-commence and the recovery process can begin.
PolishTo umożliwiłoby powrót do kraju pasażerów pozostawionych bez pomocy w obcych portach lotniczych.
This would allow the repatriation of passengers left stranded in foreign airports.
PolishUważam również, że z programu ruchu bezwizowego powinna móc na powrót korzystać Republika Czeska.
I also believe that the Czech Republic must benefit again from the visa waiver.
PolishIntensywnie współpracujemy z państwami członkowskimi nad tym, by umożliwić ludziom powrót do domu.
We have worked hard with Member States to try and support getting people home.
PolishMamy nadzieję na jego szybki powrót oraz podjęcie przez niego obowiązków i normalnego życia.
We hope to see him back soon to take up his duties and a normal life.
PolishTo byłaby prawdziwa polityka równości, która dawałaby kobietom rzeczywistą szansę na powrót do pracy.
That would be a real equality policy that gives women a chance to go back to work.
PolishTo naprawdę dobry moment na powrót do tego pomysłu, o którym mówimy od dziesięcioleci.
This really is the time to revive this Europe of the railways that has been spoken about for decades.
PolishPo odstawieniu leczenia zwykle następuje szybki powrót do normy po zahamowaniu czynności szpiku kostnego.
Recovery from myelosuppression is usually rapid when therapy is discontinued.
PolishJeżeli objawy się utrzymają lub nastąpi ich powrót, drugie wstrzyknięcie można podać po sześciu godzinach.
If symptoms continue or come back, a second injection can be given after six hours.
PolishNa powrót wprowadziliście do europejskiej gry Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
You have brought the IMF back into the European fold.
PolishPowrót do niemiecko-polskiego fatalizmuWykład w języku niemieckim
If we assess German-Polish neighbourship in the enlarged European
PolishU obu pacjentów po leczeniu objawowym nast pił pełen powrót do zdrowia.
Both patients recovered fully with symptomatic treatment.
PolishKarta ułatwia dostęp do leczenia, ale nie obejmuje takich kwestii, jak powrót do kraju.
The card can be used to get easier access to medical treatment but it has nothing to do with repatriation.
PolishUmożliwiłoby to osobom znajdującym się na tej sali powrót do domu już we czwartek.
That would at least allow people who are here to travel back home and we would not have to stay here on Thursday.