"powołać się" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"powołać się" İngilizce çeviri

volume_up
powołać się {dön. per. fi.}
EN

PL powołać się
volume_up
{dönüşlü fiil}

1. "na kogoś/coś"

Chciałbym powołać się na przepisy Regulaminu dotyczące Konferencji Przewodniczących, która - jak pan zaznaczył - przygotowuje porządek dzienny.
I should like in fact to invoke the Rules of Procedure relating to the Conference of Presidents which, as you pointed out, Mr President, sets the agenda.
Jeśli dojdzie do zlekceważenia wyroku trybunału w Strasburgu, to należy powołać się na środki zabezpieczające prawa podstawowe, przewidziane w konstrukcji europejskiego nakazu aresztowania.
If defiance of Strasbourg happens, then the fundamental rights safeguards in the European arrest warrant must be invoked.
W imieniu mojej grupy Tożsamość, Tradycja i Niepodległość, chciałbym powołać się na artykuł 168 Regulaminu i złożyć wniosek, by sprawozdanie to odesłano ponownie do komisji.
On behalf of my Group, the Identity, Tradition and Sovereignty Group, I would like to invoke Rule 168 and table a motion for this report to be referred back to committee.
powołać się (ayrıca: zacytować, przytoczyć, cytować, ofertować)

2. "na coś"

powołać się
volume_up
to point {fi.} (to sth)
Bo można potem powołać się na taką inicjatywę i powiedzieć "No co, przecież mamy demokrację.
Because what happens is that then you can actually point to this initiative and say, "Well, we are having a democracy.
Chciałbym powołać się na przepisy Regulaminu dotyczące Konferencji Przewodniczących, która - jak pan zaznaczył - przygotowuje porządek dzienny.
I should like in fact to invoke the Rules of Procedure relating to the Conference of Presidents which, as you pointed out, Mr President, sets the agenda.

"powołać się" için eşanlamlılar (Lehçe):

powołać się

İngilizce de "powołać się" için benzer çeviriler

powołać fiil
się zamir

İngilizce' de "powołać się" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie uda się nam powołać nowego dynamizmu bez odpowiedniego klimatu dla MŚP.
We will never create a new dynamism without the right climate also for our SMEs.
PolishMożemy powołać się na cele Unii dotyczące kary śmierci, zawarte w wytycznych.
We might recall the Union's objectives on the death penalty, as enshrined in the guidelines.
PolishW rzeczywistości chciałbym powołać się na jeszcze większy autorytet niż John Maynard Keynes.
In fact, let me give you a higher and better authority even than John Maynard Keynes.
PolishMy także chcemy powołać się na art.
(ES) Mr President, we, too, wish to refer to Rule 177 of the Rules of Procedure.
PolishNie udało nam się powołać nowych stanowisk, ale można przynajmniej wzmocnić istniejące.
We have not had the chance to create new posts but at least should use them to strengthen this area.
PolishChcę się powołać na niepokojące wyniki analizy McKinsey'a w tym zakresie.
I refer to the worrying McKinsey analysis of the matter.
PolishJako element prac w ramach programu Daphne III na rok 2010 planuje się powołać grupę ekspercką.
The creation of an expert review group is envisaged as part of the Daphne III work programme for 2010.
PolishDlatego musieliśmy się powołać na dwa różne artykuły, jeśli chodzi o ocenę pierwszego oraz trzeciego filaru.
That is why we had to refer to two different articles for the evaluation of the first pillar and for that of the third pillar.
PolishNiestety Rada i pańska Komisja zdecydowała się powołać tę instytucję dopiero po tym, jak światowy kryzys był już w pełni.
Unfortunately, the Council and your Commission decided to set up this institution only after the global crisis had erupted.
PolishCzy nie byłoby dobrze powołać dyrekcję stale się zajmującą tymi kwestiami, zgodnie z tym, co już sugerowało kilkoro kolegów?
Would it not be good to have, as several colleagues here have already suggested, a directorate permanently dedicated to this?
PolishMogę powołać się na spotkania w biurze pana Orejy, w trakcie których przyjęliśmy 99% tego, co zostanie jutro poddane pod głosowanie.
I can testify to meetings in Mr Mayor Oreja's office at which we accepted 99% of what is to be put to the vote tomorrow.
PolishEuropejska Służba Działań Zewnętrznych powinna na przykład powołać jednostkę skupiającą się na przekrojowym charakterze praw człowieka.
The European External Action Service should, for example, include a centre focusing on the cross-cutting nature of human rights.
PolishRada Bezpieczeństwa ONZ może i powinna powołać się na zasadę odpowiedzialności za ochronę i zapewnić dostarczenie pomocy bez zgody władz Birmy.
The UN Security Council can and should call on its principle of responsibility to protect and provide aid without the consent of the Burmese authorities.
PolishPragnę powołać się na art. 145 Regulaminu, aby odrzucić uwagi i komentarze, które pod moim adresem skierowała pani poseł Sarah Ludford w swoim wystąpieniu w trakcie dzisiejszej debaty.
I speak under Rule 145 to rebut remarks and comments made about me by Dame Sarah Ludford in her speech in this debate.
PolishJeśli dojdzie do zlekceważenia wyroku trybunału w Strasburgu, to należy powołać się na środki zabezpieczające prawa podstawowe, przewidziane w konstrukcji europejskiego nakazu aresztowania.
If defiance of Strasbourg happens, then the fundamental rights safeguards in the European arrest warrant must be invoked.