"ponosić koszty" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"ponosić koszty" İngilizce çeviri

PL ponosić koszty
volume_up
{imperfektif fiil}

ponosić koszty
Zgadzam się, że ci, którzy wytworzyli odpady muszą ponosić koszty postępowania z nimi.
I agree that those who produced the waste have to bear the costs of waste management.
Czy zechcą one ponosić koszty projektu, który - jak się wydaje - nigdy nie ruszy z miejsca?
Are they willing to bear the costs of a project that seems as if it will never get off the ground?
ponosić koszty
Jeśli państwa członkowskie potrzebują lub chcą więcej, wtedy powinny ponosić koszty tych dodatkowych kosztów.
If Member States need or want to do more, then they should bear the cost of that.
Chciałbym jednak zaznaczyć, że to przedsiębiorstwa muszą ponosić koszty zmiany systemu, co nie jest dla nas zadowalające.
I must add, however, that businesses have been left to bear the cost of conversion, and that is an unsatisfactory state of affairs.

İngilizce de "ponosić koszty" için benzer çeviriler

ponosić fiil
koszty isim
English

İngilizce' de "ponosić koszty" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMuszą oni ponosić te koszty, płacąc podatki, i naprawdę ciężko wam będzie im to wyjaśnić.
They have to pay these costs through their taxes, and you really cannot explain that.
PolishObecnie przedsiębiorstwa muszą ponosić koszty niezawinionych przez siebie opóźnień.
Companies now have to pay for delays which they have not caused.
PolishSprzeciwiam się jednak odgórnie narzucanym regulacjom, których koszty muszą ponosić inni.
However, I am opposed to regulations imposed 'from above' for which others have to foot the bill.
PolishByłyby również zmuszone ponosić dodatkowe koszty tłumaczenia.
They would also have to shoulder the additional costs of translation.
PolishW przypadkach, kiedy istnieją uzasadnione przyczyny leczenia za granicą, Wielka Brytania będzie ponosić koszty.
Costs in the UK should be met where there are reasonable grounds for treatment abroad.
PolishJeżeli nie potrafimy tego problemu rozwiązać, będziemy ponosić coraz większe koszty naszej bezradności.
If we cannot overcome this problem, we will pay an increasingly high price for our helplessness.
PolishDlaczego najubożsi, pracownicy, mają ponosić koszty tej recesji i konieczności jej naprawienia?
Why should the least well off, the workers, be carrying the cost of this recession and the need to repair it?
PolishW chwili obecnej nie analizujemy dokładnie, kto w każdym z państw członkowskich powinien ponosić koszty.
At the moment, we are not looking into exactly who in each of the Member States should foot the bill.
PolishJak wynika z raportu EBC, banki będą ponosić znacznie mniejsze koszty, zwiększy się natomiast konkurencja między nimi.
According to the ECB study, banks may significantly reduce their costs, but will face increased competition.
PolishMożna dodać czwartą uwagę: same kraje ubogie muszą ponosić koszty szkód klimatycznych, których nie spowodowały.
A fourth point could be added: the poor countries themselves are having to pay for the climate damage they have not caused.
PolishAle i ono powinno ponosić wtedy koszty.
PolishWpompowaliśmy miliardy w system, z czego korzyści odnoszą tylko nieliczni, podczas gdy społeczeństwo musi ponosić ryzyko i koszty.
We have pumped billions into a system from which only a few benefit, whereas the public has to bear the risks and the costs.
PolishAle jeżeli podejmuje się środki bezpieczeństwa wykraczające poza te ramy, wówczas te państwa członkowskie muszą same ponosić koszty finansowania.
If, however, security measures going above and beyond that are taken, then those Member States have to finance this themselves.
PolishDlatego są oni karani, kiedy korzystając z roamingu muszą ponosić niezwykle wysokie koszty w porównaniu z kosztami ponoszonymi przez operatorów.
So they are punished when they have to pay an extraordinarily high price with regard to the cost to the operator when they are roaming.
PolishUdostępniając wiele wersji Google Maila, musimy ponosić znaczące koszty dodatkowe związane z obsługą.
You may see the basic HTML version of Google Mail if:You're using an unsupported browser.You're using a slow network connection.You previously set basic HTML as your default view.
PolishTo właśnie jest przedmiotem naszej dyskusji: kto ma odpowiadać za chowanie dzieci, które muszą być naszą przyszłością, i kto ma ponosić związane z tym koszty?
That is what we are discussing: who has to bear the responsibility and the cost of having children, who must also be our future?
PolishW tym kontekście niezwykle ważną kwestią jest podział dochodów, ponieważ nie możemy również pozwolić, aby ubodzy obywatele Europy musieli ponosić te koszty.
Here, the matter of income distribution is extremely important, because we cannot make the poor people in Europe pay the bill either.
PolishUnia musi dążyć do współpracy i pozyskania zobowiązań, których koszty winny ponosić państwa członkowskie po zakorzenieniu się w demokratycznym procesie.
The EU's task is to obtain cooperation and commitments, the costs of which must be borne in the Member States after being anchored there in a democratic process.
PolishObsesja na punkcie globalnego ocieplenia jest klasycznym przykładem, w jakim stopniu obecna klasa polityczna jest oderwana od zwykłych ludzi, którzy muszą ponosić koszty.
The global-warming fixation is a classic example of how the political class here is out of touch with the little people who have to pay the bills.
PolishPrzez wszystkie te lata przedsiębiorstwa europejskie musiały ponosić wysokie koszty tłumaczeń, a w niektórych przypadkach traciły na konkurencyjności na rynku światowym.
Over the course of these 30 years, European countries have had to cope with high translation costs and, in some cases, competitive disadvantages on the global market.