"poniekąd" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"poniekąd" İngilizce çeviri

PL poniekąd
volume_up
{zarf}

poniekąd
volume_up
kinda {zarf} [Amer.] [gün. dil] (kind of)
poniekąd
Wynika to poniekąd z braku efektywnych mechanizmów kontroli i nadzoru.
To a certain extent, this results from a lack of effective mechanisms of control and supervision.

İngilizce' de "poniekąd" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPoniekąd nic w tym dziwnego, skoro produkty farmaceutyczne dotyczą nas wszystkich.
This is perhaps not particularly strange, as pharmaceutical products affect everyone.
PolishPrawa człowieka wciąż są poniekąd kopciuszkiem europejskiej polityki zagranicznej.
Human rights are still somewhat the Cinderella of European foreign policy.
PolishW efekcie użyteczność kolejnej deklaracji zamiarów zdaje się poniekąd ograniczona.
In consequence, the usefulness of an umpteenth declaration of intent is somewhat limited.
PolishNatomiast dla obywateli nowych landów jest to poniekąd konstytucja zwycięzców.
In the new federal states, however, it is seen as a “victors’ constitution” to some extent.
PolishPrawdą jest również, że Komisja poniekąd żałuje, iż doszło do takiej sytuacji.
It is also true that the Commission somewhat regrets this situation.
PolishSporą częścią projektów poniekąd nieobecną w tym kontekście, jest tekst.
And a big part of the work that is sort of absent in this context is text.
PolishI wówczas tekst pełni funkcję tej okrutnej kotwicy, która poniekąd przygwożdża go do ziemi.
And then the text functions as this cruel anchor that kind of nails it to the ground.
Polishktóry poniekąd mnie zainspirował -- a mówiąc dokładniej, zainspirował moją żonę.
And that kind of gave me the inspiration -- or rather to be precise, it gave my wife the inspiration.
PolishKilka słów na zakończenie - czy też poniekąd moja konkluzja.
Just a few words in conclusion - or as my conclusion at least.
PolishGłos, który nie był mój, poniekąd dodawał mi otuchy.
There was something comforting about a voice that was not my own.
PolishUważam, że powinniśmy kontynuować prace nad kolejnymi ramami budżetowymi, które już poniekąd rozpoczęliśmy.
I think we should get on with the next budget framework, which we have already started to some extent.
PolishBędę kontynuował poniekąd wypowiedź pana posła Verhofstadta.
Mr President, ladies and gentlemen, I am going to continue somewhat along the lines of Mr Verhofstadt's speech.
PolishUważam, że, jak wszyscy możemy zauważyć, Europa staje się poniekąd Wielkim Bratem, co mnie naprawdę przeraża.
I think, as we can all see, that Europe is becoming a sort of Big Brother, which honestly frightens me.
PolishJeźli tedy kto zasmucił, nie mnieć zasmucił, ale poniekąd (abym go nie obciążył), was wszystkich.
But if any hath caused sorrow, he hath caused sorrow, not to me, but in part (that I press not too heavily) to you all.
PolishPodjęliśmy próbę - poniekąd pomyślną - opracowania europejskiej odpowiedzi w niektórych z wymienionych dziedzin.
We have attempted - and we have succeeded somewhat - to get a European response in some of these particular areas.
PolishAlbowiem najprzód, gdy się wy schodzicie we zborze, słyszę, iż rozerwania bywają między wami, i poniekąd wierzę.
For first of all, when ye come together in the church, I hear that divisions exist among you; and I partly believe it.
PolishWięc jeśli oni są oburzeni, to tak jakbym ja był oburzony, kiedy to się dzieje i z poniekąd tej samej przyczyny.
So when they feel resentful, it's kind of like the way I feel resentful when this happens, and for somewhat the same reasons."
PolishMyślę że wszyscy poniekąd stoją i patrzą.
PolishPrzez ostatnie lata stawiałem się w sytuacjach przeważnie bardzo trudnych i jednocześnie poniekąd niebezpiecznych.
I have spent the past few years putting myself into situations that are usually very difficult and at the same time somewhat dangerous.
PolishJestem zatem skłonny podzielić pogląd pana posła Hutchinsona, chociaż poniekąd żałuję, że ta dyskusja toczy się tu i teraz.
Therefore, I am inclined to share Mr Hutchinson's view, although I do regret somewhat that this debate is taking place here and now.