PL podnosić
volume_up
[podnoszę|podnosiłbym] {fiil}

1. genel

Unia Europejska musi podnosić świadomość w tym zakresie i, w razie konieczności, wskazywać drogę.
The European Union must raise awareness of this issue and lead the way if necessary.
Gorzko żałuję, że trzeba było podnosić tę kwestię w tej Izbie.
I deeply regret the need to raise this matter in this chamber.
Musimy także podnosić świadomość naszych obywateli.
We must now also raise the public's awareness.
W rozwiązaniu dotyczącym balkonów użyliśmy dźwigu, którym normalnie podnosi tablice wyników.
And the solution in terms of the balconies was to use something that we all know as a scoreboard lift.
Wysłuchajże głos próśb moich, gdy wołam do ciebie, gdy podnoszę ręce moje do świątnicy świętej twojej.
Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, When I lift up my hands toward thy holy oracle.
Marge zaczyna każdy dzień od podnoszenia ciężarków.
She starts her day with lifting weights. ~~~ She rides her bicycle.
Następuje podnoszenie się przycisku, wskazującego wybraną dawkę.
You will observe the push button rising, indicating the dose set.
Poziom wody nie podniesie się i powódź nie zaleje Bangladeszu, a wręcz przeciwnie: delta Gangesu podnosi się w wyniku gromadzenia osadów aluwialnych.
Water levels are not about to rise and cover Bangladesh, quite the contrary.
A rising tide lifts all boats.
podnosić (ayrıca: poprawiać, zwiększać, wzmacniać)
Wzrost gospodarczy tego regionu podnosi wartość takich umów.
The economic growth of this region enhances the value of such agreements.
Lepsza jakość dźwięku podnosi wydajność i poziom obsługi klienta.
Better sound enhances productivity and improves customer service.
Podnosi ogólny poziom zdrowia młodych Europejczyków.
It enhances the overall health of young Europeans.
A z połowy ich weźmiecie, i oddacie Eleazarowi kapłanowi na ofiarę podnoszenia Panu.
take it of their half, and give it unto Eleazar the priest, for Jehovah's heave-offering.
Z pierwszych ciast waszych ofiarować będziecie Panu ofiarę podnoszenia w narodziech waszych.
Of the first of your dough ye shall give unto Jehovah a heave-offering throughout your generations.
A jeść będziecie chleb onej ziemi, ofiarować będziecie ofiarę podnoszenia Panu.
then it shall be, that, when ye eat of the bread of the land, ye shall offer up a heave-offering unto Jehovah.
podnosić (ayrıca: podnieść)
volume_up
to put up {fi.} (collar, sail)
podnosić (ayrıca: podnieść, odebrać, posprzątać, brać)
Podnosi winogrono i ani go nie upuści ani nie zmiażdży, tylko zje.
He's going to pick up a grape -- he didn't drop it, he didn't break it -- and he's going to eat it.
podnosić (ayrıca: podnieść)
podnosić (ayrıca: zwiększać, nasilać)

2. "lewarkie lub na podnośniku"

podnosić

3. "kwalifikacje"

Ludziom trzeba dać środki, by mogli podnosić i poszerzać swoje kwalifikacje.
People must be given the means to upgrade and broaden their skills.
Innymi słowy, sprawozdanie dotyczące priorytetów wyraźnie podnosi rangę działu 3.
In other words, the report on priorities is clearly upgrading heading 3.
Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy i pracownicy dbali o doskonalenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe.
This is why it is so important for entrepreneurs and employees to ensure that they upgrade their abilities, enhance their skills and improve professionally.

4. Finans

podnosić (ayrıca: podnieść)
podnosić (ayrıca: podnieść)

İngilizce' de "podnosić" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishLeniwiec rękę kryje do zanadrzy swych, a ciężko mu jej podnosić do ust swoich.
The sluggard burieth his hand in the dish; It wearieth him to bring it again to his mouth.
PolishDlatego właśnie Unia Europejska mogła dumnie podnosić czoło na konferencji w Kopenhadze.
That is why the European Union could hold its head high at the Copenhagen conference.
PolishNie zgadzam się jednak, aby podnosić wiek emerytalny pracowników.
However, I do not agree that the retirement age for workers should be raised.
PolishUkłady te powinny pomagać kierowcom i podnosić wydajność ruchu ulicznego.
These systems benefit drivers and make traffic flow more efficient.
PolishJak przy wielkim sprzątaniu: trzeba podnosić rzeczy po jednej; nie da się myśleć o całości.
And over a few hours, I eventually achieved what was actually a pretty reasonable dodo skull.
PolishJestem też pewny, że technologia będzie się rozwijać i tym samym podnosić się będzie standard życia.
We've gone beyond the capacity of the human mind to an extraordinary degree.
PolishNasze strategie muszą służyć ludziom i podnosić ich jakość życia.
Our policies must serve the people and improve their quality of life.
PolishInwestycje w badania naukowe, innowacje oraz edukację muszą napędzać wzrost gospodarczy i podnosić poziom zatrudnienia.
Investment in research, innovation and education must drive growth and employment.
PolishJak już powiedziałem, komisja wahała się, czy należy podnosić próg - była to opinia większości z przewagą jednego głosu.
As I said, the committee hesitated on raising the threshold - it was a majority of one.
PolishJeśli chodzi wreszcie o podatek węglowy, uważam, że podatków nie należy podnosić, lecz należy je uregulować.
Finally, as regards carbon taxes, I believe that the taxes should not be increased but regularised.
PolishWiek emerytalny należy podnosić stopniowo w całej Europie i musi on zbliżyć się do granicy 70 lat.
Retirement age must be raised in stages throughout Europe, and it must approach the 70 years of age threshold.
PolishUE chce podnosić dopłaty publiczne do ekologicznego rolnictwa zamiast zostawić ten sektor decyzjom konsumenta.
The EU wants to increase the public subsidy to organic farming rather than allowing this sector to be consumer-led.
PolishPonadto nie jest to czas, ani miejsce, by podnosić inne, nierozwiązane problemy związane z rozszerzeniem strefy euro.
Furthermore, this is not the time or the place to address other unresolved issues relating to enlargement of the euro zone.
PolishWiemy, że państwa członkowskie jakiś czas temu postanowiły nie podnosić flagi i hymnu europejskiego do rangi elementów traktatu.
We know that the Member States decided some time ago not to elevate the European flag and anthem to Treaty status.
PolishWreszcie, będziemy podnosić najważniejsze obecnie kwestie dotyczące spraw międzynarodowych, zwłaszcza Kosowa i Iraku.
Finally, we will certainly be raising the most important issues currently on the international agenda, in particular Kosovo and Iraq.
PolishMusimy ponadto podnosić poziom edukacji kobiet i zapewniać lepszy dostęp do kredytów, aby wspierać przedsiębiorczość kobiet.
In addition, we must also improve women's education and provide easier access to credit in order to support female entrepreneurship.
PolishSystem dopasowywania biometrycznego powinien być taki sam dla SIS, VIS oraz Eurodac, by zapewnić interoperacyjność i nie podnosić kosztów.
The Biometric Matching System must be the same for SIS, VIS and Eurodac to ensure their interoperability and keep costs down.
PolishTak, dodatki mogą podnosić ryzyko pewnych ciężkich alergii, ale być może zasada ostrożności została tu wzięta zbyt poważnie.
Yes, these additives increase the risk of sometimes serious allergies, but perhaps the precautionary principle has been taken too far here.
PolishMusimy jednak także podnosić umiejętności biznesowe artystów i zapewnić im solidne wyszkolenie w obszarze nowych technologii.
However, we also need to improve the business skills of our creative artists and to give them a sound media grounding in new technologies.
PolishDaje to podstawy do nadziei na szybkie zakończenie negocjacji akcesyjnych - dzisiejsza decyzja nie powinna jednak podnosić oczekiwań.
This gives reason to hope for a swift conclusion to the accession negotiations - expectations must not be raised by today's decision, however.