"poddać się" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"poddać się" İngilizce çeviri

volume_up
poddać się {dön. per. fi.}
volume_up
poddać się {dönş. fi.}
volume_up
poddać się {dönş. fi.} [deyim]

PL poddać się
volume_up
{dönüşlü perfektif fiil}

poddać się (ayrıca: skapitulować, poddawać się)

İngilizce de "poddać się" için benzer çeviriler

poddać fiil
się zamir

İngilizce' de "poddać się" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPowinno się je poddać adaptacji w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej.
They have to be adapted to make them more energy efficient.
PolishDlatego ważne jest, aby nie poddać się wielkiej presji wywieranej przez lobby alkoholowe.
That is why it is important not to bow to the massive pressure being exerted by the alcohol lobby.
PolishJak już powiedziano nie możemy poddać się pokusie myślenia, że to już koniec tego procesu.
As has already been said, we must not be lured into believing that this is the end of the process.
PolishCzy powinniśmy więc poddać się lękowi dotyczącemu zdrowia i regulacji prawnych i dać mu się sterować?
Do we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?
PolishChodzi bardziej o to, aby poddać się nurtowi języka.
It’s more about surrendering themselves to the flow of the language.
PolishZostał ukarany i musiał poddać się sankcjom dyscyplinarnym.
He was fined and had to go through disciplinary action.
Polishgdy pacjent potrzebuje poddać się szczepieniu (żywą szczepionką).
PolishPod pewnymi warunkami możesz również wyjechać do innego kraju, aby poddać się tam zaplanowanemu leczeniu.
Under certain conditions, you can also travel to another country to get planned medical treatment there.
PolishCzęść mojej świadomości czeka cierpliwie by się poddać.
PolishWięc postanowiła poddać się operacji twarzy.
PolishChętnie wysyła swoich podwładnych, nie jest jednak skłonna poddać się demokratycznemu przesłuchaniu krzyżowemu ze strony tego Parlamentu.
She is willing to send her underlings, but she is not willing to have a democratic cross-examination by this House.
PolishStaram się raczej poddać w wątpliwość zdanie tych, którzy twierdzą, że więcej kuracji to jedyny sposób zapobiegania jakiego nam potrzeba.
But what I am doing is calling into question those people who say that more treatment is all the prevention we need.
PolishPaństwa nieobjęte programem visa weaver muszą pokazać kręgosłup polityczny, aby nie poddać się presji zniecierpliwionych obywateli.
Countries excluded from the visa waiver programme must show political backbone and resist pressure from disgruntled citizens at home.
PolishNie ulega wątpliwości, że w przypadku gdy zapadamy na poważną chorobę chcielibyśmy poddać się jak najlepszemu leczeniu i możliwie najszybciej.
It goes without saying that we all want to be able to receive the best treatment as quickly as possible if we become seriously ill.
Polishpoddać się czemuś
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia preparatem Ziagen każdy pacjent powinien poddać się badaniu na obecność specyficznego genu zwanego „ HLA- B (type 5701) ”.
Before starting treatment with Ziagen, all patients should have a test to find out if they have a specific gene called ‘ HLA-B (type 5701)’.
PolishTuryści zdrowotni będą musieli znaleźć różnice pomiędzy kosztami świadczenia w miejscu, gdzie chcą się poddać leczeniu, a kosztem świadczenia podstawowego w swoim kraju.
Health tourists will have to find the difference between the costs where treated and the home country's base of provision.
PolishW związku z tym wprowadziliśmy do dokumentu artykuł 4, mający na celu zagwarantowanie, że do obrotu nie trafią produkty, których nie da się poddać recyklingowi.
So we inserted into the legislation Article 4 designed to ensure that you cannot place on the market products which cannot be recycled.
PolishTo mężczyzna w wieku dwudziestu kilku lat, który po raz pierwszy w życiu wyjechał z Nigerii, by poddać się operacji złośliwego raka w Wielkiej Brytanii.
This is a man in his 20s whose first visit out of Nigeria was with this malignant cancer that he came to the United Kingdom to have operated on.
PolishIrlandia postanowiła jednak poddać się zarządzaniu finansowemu UE.
The first step in solving their problems is to leave the euro; instead, Ireland has chosen to subject itself to financial governance from the European Union.