"pełnić" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"pełnić" İngilizce çeviri

volume_up
pełnić {imper. fi.}

PL pełnić
volume_up
[pełnię|pełniłbym] {fiil}

1. "urząd"

Frontex nigdy nie będzie w stanie pełnić tej roli, jeśli nie zmienią się zasadniczo warunki funkcjonowania tej agencji.
Frontex can never fulfil the role if its terms of reference do not change substantially.
W Anglii i Walii prawnicy pełnią rolę notariuszy publicznych.
In England and Wales, solicitors fulfil the role of notaries.
Uważam też, że budżet UE powinien pełnić rolę głównego mechanizmu służącego stymulowaniu i przywróceniu wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia.
I also think that the EU budget should fulfil a role as the main mechanism for boosting and restoring growth and employment.
Przeczy to zasadzie przejrzystości i ogranicza rolę Parlamentu Europejskiego, który musi przecież pełnić funkcję kontrolną.
This runs counter to the principle of transparency and limits the role of Parliament, which after all must perform a supervisory function.
Można powiedzieć, że pełnią one służbę publiczną, ponieważ wspierają wiele organizacji społecznych, w tym struktury sportu.
You could say that they perform a public service, as they support many social organisations, including sports structures.
Funkcję tę może pełnić jedynie organ, którego członkowie stale i w pełni uczestniczą w realizacji polityki EBC.
This function can only be performed by a body whose members are permanently and exclusively involved in the implementation of the ECB's policies.

"pełnić" için eşanlamlılar (Lehçe):

pełnić

İngilizce' de "pełnić" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishEuropa musi pełnić aktywną rolę, być czynnikiem reformy i katalizatorem rozwoju
Europe must play an active role, be a factor for reform, a catalyst for development.
PolishDodatkowo mamy teraz również wysoką przedstawiciel, która będzie pełnić dwie funkcje.
In addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
PolishUnia Europejska nie może pełnić roli ponadnarodowej policji w dziedzinie owoców.
The European Union must not play the part of a supranational fruit police.
PolishUnia Europejska powinna pełnić wiodącą rolę w tym zakresie i ułatwiać podejmowane wysiłki.
The European Union should play a leading and facilitating role in these efforts.
PolishW tym przypadku Europa powinna pełnić rolę moderatora, a nie regulatora.
In this case, Europe's role should be that of a moderator, not a regulator.
PolishPrzecież jedynie wtedy naprawdę możemy rzeczywiście pełnić tę przewodnią rolę.
After all, only then can we truly make this leading role a reality.
PolishPomysł, że to Europejski Bank Centralny powinien pełnić taką funkcję, wydaje mi się dobry.
The idea that it is the European Central Bank that should do it seems to me a good one.
PolishJednak gdy przestają pełnić tę funkcję, zrozumienie to często znika.
When they leave that role, however, that understanding often crumbles away.
PolishTak więc będę pełnić funkcję uczciwego pośrednika w przewidywaniu ostatecznego porozumienia.
So I am going to play the role of honest broker in anticipation of the final agreement.
PolishEuropa może z pewnością pełnić w tym względzie rolę koordynatora, ale nie dyktatora.
Europe can certainly coordinate here, but it cannot dictate.
PolishBez wykształcenia nie sposób pełnić aktywną rolę w społeczeństwie.
Without education, it is impossible to take an active role in society.
PolishNastępnie bezsprzecznie otwartą kwestią jest rola, jaką będzie pełnić rotacyjna prezydencja.
Then it is undeniably an open question as to the role to which the rotating presidency will return.
PolishChorwacja będzie tym samym pełnić rolę prekursora tego nowego procesu integracji i rozwoju.
It will thus play a strategic role as a forerunner of this new process of integration and development.
PolishUnia Europejska musi w tej dziedzinie pełnić rolę przywódcy.
The European Union has to have the role of leader in this field.
PolishMałe i średnie przedsiębiorstwa mogą pełnić rolę katalizatorów ożywienia gospodarczego w Europie.
SMEs can act as the catalyst for economic recovery in Europe.
PolishObecnie wiele usług internetowych, w tym także Gmail i Kalendarz Google, może pełnić funkcje modułów obsługi.
Many web services these days, including Gmail and Google Calendar, can act as handlers.
PolishParlament Europejski nie ma jednak obowiązku pełnić roli ponadnarodowego trybunału sprawiedliwości.
Nevertheless, the European Parliament does not have a duty to be a supranational court of justice.
PolishEuropa musi pełnić funkcje socjalne, inaczej bowiem dojdzie do jej upadku.
PolishJuż teraz może ona pełnić rolę wzorca dla innych europejskich makroregionów, takich jak dorzecze Dunaju.
It could readily assume a model function for other European macroregions, like the Danube basin.
PolishTymczasem główną rolę we wzmacnianiu euroobligacji powinni pełnić uczestnicy sektora finansowego.
It should be the players from the financial sector that take the main role in reinforcing the eurobond.