"otrzymywać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"otrzymywać" İngilizce çeviri

PL

otrzymywać {imperfektif fiil}

volume_up
1. genel
Nie chcę otrzymywać e-maili od nikogo, chcę otrzymywać "me-mail" .
I don't want to get email from anybody; I want to get "memail."
The ECB should get more information.
Aby nadal otrzymywać zasiłek podczas swojego pobytu za granicą, musisz:
If you want to keep getting your unemployment benefits while abroad, you need to:
W takim przypadku pacjent mógł wcześniej otrzymywać lek Simulect.
In this situation, you may have received Simulect.
Stany Zjednoczone mogą otrzymywać niektóre nasze dane dotyczące pasażerów, ale pod trzema warunkami.
The United States can have some of our passenger data, but on three conditions.
Powinny wręcz otrzymywać zachętę ze strony UE.
Instead, they should have its encouragement.
Kończy się era liberalizmu, trzeba zatem uelastycznić stanowisko Komisji w sprawie pomocy publicznej nie tylko dla banków, które otrzymują pomoc publiczną.
The age of liberalism is drawing to an end, and therefore the Commission needs to become more flexible on the matter of state aid, and not just towards the banks.
Również osiemdziesiąt procent kobiet zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że w efekcie otrzymują one pensje, które graniczą z dochodami na poziomie minimum socjalnego.
Eighty per cent of women also earn less than the minimum wage, meaning that, in the end, they draw pensions that border on the minimum subsistence income.
Autorzy i wydawcy pragną otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie pieniężne.
Authors and publishers want to receive a financial reward for their work.
Pacjenci powinni otrzymywać równocześnie kwas acetylosalicylowy.
Patients should receive concomitant treatment with acetylsalicylic acid.
W przyszłości programy te powinny otrzymywać większe wsparcie finansowe.
In the future, these programmes should receive greater financial support.
Bardzo ważne jest też, aby Chorwacja mogła otrzymywać informacje na temat najlepszych praktyk.
It is also crucial that it be able to obtain information on best practices.
Bo kto mię znajduje, znajduje żywot, a otrzymuje łaskę od Pana.
For whoso findeth me findeth life, And shall obtain favor of Jehovah.
Albo nie otrzymują pożyczki na zagwarantowanie części finansowania, albo obciążenie biurokratyczne jest dla nich zbyt duże.
Either they do not obtain a loan to ensure the co-financing part, or the red tape is too much of a burden for them.
2. "z czegoś"
otrzymywać
volume_up
to derive {fi.} (substance from sth)
Nowonarodzone prosięta otrzymują odporność bierną pobierając siarę od szczepionych loch/ loszek.
Neonatal piglets derive passive immunity via ingestion of colostrum from vaccinated sows/ gilts.
Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą lub białka otrzymywane z E. coli.
Hypersensitivity to the active substance, any of the excipients or to E. coli derived proteins.
Lekarz może zalecić, aby rozważyć szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B w przypadku, gdy regularnie/ wielokrotnie otrzymujesz czynnik IX otrzymywany z osocza.
Your doctor may recommend that you consider vaccination against hepatitis A and B if you regularly/ repeatedly receive human plasma-derived coagulation factor IX

İngilizce' de "otrzymywać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie mielibyśmy prawa otrzymywać środków na procesy pokojowe przeprowadzane w Europie.
We would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.
PolishEUROPOL powinien być kimś w rodzaju koordynatora, a nie otrzymywać szczególne prawa.
Europol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.
PolishDostarczamy problemów i chcemy otrzymywać rozwiązania, lecz obywatele nie są rynkiem.
We export problems and we want to import solutions, but citizens are not a market.
Polishchore dziecko może otrzymywać leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające krzepnięciu
your baby may be given anticoagulants (medicine preventing blood clotting).
PolishNa przykład rolnicy powinni otrzymywać zapłatę za swoje produkty w ciągu 30 dni.
For example, farmers ought to be paid for their produce within 30 days.
PolishAby nadal otrzymywać zasiłek podczas swojego pobytu za granicą, musisz:
If you want to keep getting your unemployment benefits while abroad, you need to:
PolishNikt nie powinien otrzymywać niechcianej informacji o produktach leczniczych.
No one should ever receive unsolicited information on medicinal products.
PolishPacjenci nie powinni otrzymywać dawki 300 mg dwa razy na dobę dłużej niż 3 dni.
Patients should not remain on 300 mg twice daily for more than 3 days.
PolishMożna się zarejestrować na solarimpulse.com i otrzymywać informacje o projekcie.
You can just go on SolarImpulse.com, ~~~ subscribe to just be informed of what we're doing.
PolishAutorzy i wydawcy pragną otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie pieniężne.
Authors and publishers want to receive a financial reward for their work.
PolishNiektóre bardzo szczegółowe słowa kluczowe mogą nie otrzymywać żadnych wyświetleń.
Some highly detailed keywords simply may not receive any impressions.
PolishDzieci od urodzenia do 13 dnia życia powinny otrzymywać 0, 5 mg/ kg dwa razy na dobę.
Babies from birth to 13 days old should receive 0.5 mg/ kg twice daily.
PolishW przyszłości programy te powinny otrzymywać większe wsparcie finansowe.
In the future, these programmes should receive greater financial support.
PolishMoże powinniśmy opatentować wszechświat i otrzymywać od wszystkich tantiemy za istnienie.
Maybe we should patent the universe and charge everyone royalties for their existence.
PolishNiemowlęta w wieku do 13 dnia życia powinny otrzymywać dawkę 0, 5 mg/ kg masy ciała.
Babies less than 13 days old should be given 0.5 mg/ kg body weight.
PolishPacjenci, którzy nie mogą z różnych przyczyn otrzymywać właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej.
Patients who for any reason cannot receive adequate antithrombotic prophylaxis.
PolishAby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach, podaj swój adres e-mail.
Leave your e-mail address if you want to be informed about the latest changes and updates.
PolishPacjenci muszą otrzymywać uzupełniająco wapń i witaminę D (patrz punkt 4. 4 i punkt 4. 5)
Patients must receive supplemental calcium and vitamin D (see section 4.4 and section 4.5)
PolishPyta pan, dlaczego wszyscy konsumenci nie mogą otrzymywać standardowego rachunku.
You ask why there cannot be a standard bill for all consumers.
PolishKobiety nie powinny otrzymywać gorszych warunków niż mężczyźni bez dobrego i uzasadnionego powodu.
Women should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.