"odpowiadać na" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"odpowiadać na" İngilizce çeviri

PL odpowiadać na
volume_up
{fiil}

1. "coś"

odpowiadać na (ayrıca: odpowiedzieć na)
volume_up
to field {g. fiil} (question)
odpowiadać na (ayrıca: reagować na, odpowiedzieć na, zareagować na)
volume_up
to respond to {fi.} (sth)
Nie będziemy bezpośrednio odpowiadać na Twoje komentarze.
We will not respond directly to your comments.
Również fundusze strukturalne muszą odpowiadać na nowe wyzwania, jak te w obszarze energii.
The Structural Funds, too, must respond to new challenges, such as energy.
Chciałabym spytać, czy jest sens odpowiadać na tę debatę i sprawozdanie białą księgą?
(DE) Madam President, Mr Andor, I would like to ask whether it makes sense to respond to this debate and this report with a White Paper.

İngilizce de "odpowiadać na" için benzer çeviriler

odpowiadać fiil
na edat
na zamir
English

İngilizce' de "odpowiadać na" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishJeżeli zamierzają państwo odpowiadać na to pytanie bez samego pytania, to nie widzę przeszkód.
If you want to continue answering the question without the question, that is fine with me.
PolishBędzie On chronić swój lud i odpowiadać na modlitwy wiernych.
He will protect his own people, and answer the prayers of the faithful.
PolishW takiej sytuacji pan graf Lambsdorff nie ma bowiem na co odpowiadać.
Therefore, Mr Graf Lambsdorff surely has nothing to answer.
PolishZamiast odpowiadać na kryzys dalszymi kryzysami, musimy podjąć działania i musimy zrobić to teraz.
Instead of responding to the crisis with further crises, we must take action, and we must do it now.
PolishMają odpowiadać sobie na pytanie „Jak to było kiedyś?”, ale również „Jak wyglądałoby to dzisiaj?”
Friedrich Schiller "Mary Stuart"2007, Thalia Theater, HamburgInvitation to the Berliner Theatertreffen
PolishCieszę się, że jest tu dziś Pan z nami, by odpowiadać na nasze pytania.
Madam President, Mr Cioloş, I am pleased that you are here today to answer questions.
PolishNasze firmy potrzebują pracowników, którzy będą zdolni odpowiadać na nowe wyzwania i konieczność zmian.
Our companies need workers who are capable of responding to new challenges and the demand for change.
PolishSytuacje te mogą nie odpowiadać naszemu historycznemu poglądowi na niewolnictwo, ale są równie odrażające.
These situations may not match the historical view we have of slavery, but they are equally offensive.
PolishOczekujemy, że Rada będzie gotowa spotykać się z właściwymi komisjami i odpowiadać na ich pytania.
We expect a willingness on the part of the Council to meet with the competent committees and to answer questions.
PolishNie zamierzam odpowiadać na wszystkie zadane pytania.
I do not intend to answer all the questions posed.
PolishNie będą odpowiadać na to pytanie i nie mogę tego uczynić.
PolishNie zwykłem odpowiadać na takie pytania.
I am not in the habit of answering hypothetical questions.
PolishPan poseł Richard Corbett mógłby na przykład odpowiadać za pozbawianie mandatu wszystkich tych, którzy nie podzielają jego poglądów.
Mr Corbett could be in charge, for example, of unseating anyone who did not share his views.
Polishautorka - (DE) Nie jestem pewna, czy powinnam odpowiadać na Pańskie pytanie, jako że ma ono charakter bardziej polemiczny.
author. - (DE) I am not sure whether I should answer your question, as it is more of a polemic comment.
PolishNie chce odpowiadać na to teraz, wrócę do tego pod koniec.
PolishChciałbym wyrazić się jasno: musimy razem odpowiadać na kryzys zaufania i musimy podejść do tego z powagą.
Let me say this very clearly: we must stand together in response to this crisis of confidence, and we must take it seriously.
PolishNie można odpowiadać przemocą na przemoc.
PolishNauka nie może być sterowana politycznie, lecz powinna uwzględniać wszystkie przesłanki i odpowiadać na wszystkie możliwe pytania.
Science must not be politically controlled, but should take account of all circumstances and answer every possible question.
PolishPotrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania.
Can introduce him/herself and others as well as ask others about themselves – e.g.
PolishRozumiesz, mogę odpowiadać na pytania dotyczące mojego filmu, lecz dla mnie wyjście na scenę i rozmawianie przez 18 minut to naprawdę bardzo długo.
You know, I can answer questions about my movie, but for me to come up and talk for 18 minutes is a really long time.