"odpływ" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"odpływ" İngilizce çeviri

PL odpływ
volume_up
{eril}

1. genel

odpływ (ayrıca: odprowadzanie)
volume_up
draining {isim} (of rain, water in pipes)
odpływ
odpływ
odpływ (ayrıca: wyciek, wypływ)
Eksport i odpływ kapitału z niektórych z tych państw rośnie.
The export and outflow of capital in some of these countries is increasing.
Po rozszerzeniu Unii nastąpił ogromny odpływ specjalistów z wielu nowych krajów członkowskich.
The enlargement of the EU was followed by a huge outflow of specialists from new Member States.
Odpływ fachowców jest obecnie największym dylematem pracodawców, prowadzi do blokady inwestycji, a tym samym do ograniczenia rozwoju gospodarczego.
The outflow of skilled workers is today the greatest problem for employers, holding up investment and thus restricting economic development.
odpływ
volume_up
outlet {isim} (sink outlet)
odpływ (ayrıca: spływ, dogrywka)
odpływ (ayrıca: spływ, dogrywka)
volume_up
runoff {isim}

2. "w umywalce"

odpływ
volume_up
plughole {isim} [Brit.]

3. mecazi

odpływ
volume_up
drain {isim} (of people)
Nie ma jednak dowodów, że nastąpi taki odpływ do krajów nienależących do UE.
However, there is no evidence that there will be any such drain to non-EU countries.
W wyniku polityki cięć aktualny rząd w Bukareszcie tworzy warunki nasilające odpływ mózgów za granicę.
Due to its policy of cuts, the current government in Bucharest is encouraging the brain drain abroad.
Potem po każdym odcinku szedłem na górę do łazienki i pływałem w wannie, patrząc na odpływ, ponieważ nie było tam nic innego do obserwowania.
Then after every episode, I had to go up to the bathtub and swim around the bathtub and look at the drain, because that's all there was to look at.

İngilizce' de "odpływ" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPreparat LUMIGAN działa w podobny sposób zwiększając odpływ płynu z gałki ocznej.
LUMIGAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
PolishI jak przystało na lidera wielkiego narodu żeglarzy, zdążył pan na odpływ.
And, as befits the leader of a great seafaring nation, you have caught it on the ebb.
PolishA gdy się zużyje, dzięki zabezpieczeniu odpływ zamknie się, chroniąc użytkownika.
And when it's expired, using failsafe technology, the system will shut off, protecting the user.
PolishW oku prostaglandyna zwiększa odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej.
In the eye, prostaglandin increases the drainage of the watery fluid (aqueous humour) out of the eyeball.
PolishZnowu otrzymujecie dzienny odpływ i przypływ ludzi wysyłających wiadomości SMS z różnych części miasta.
So again, you get this daily ebb and flow of people sending SMS messages from different parts of the city.
PolishOdpływ inwestycji, który zaczął się w latach 60-tych, leżał u zarania późniejszej niesprawiedliwości ekologicznej.
The disinvestment that began in the 1960s set the stage for all the environmental injustices that were to come.
PolishNa Litwie na te problemy demograficzne nakłada się dodatkowo masowy odpływ młodych Litwinów do pracy za granicą.
In Lithuania, these demographic problems are further compounded by the mass exodus of Lithuania's young people to work abroad.
PolishWodorosty zabierane przez odpływ.
PolishMamy cholerny odpływ.
PolishPonadto tę katastrofalną sytuację podtrzymuje stymulowany przez rozwinięte kraje odpływ lekarzy i pielęgniarek z państw afrykańskich.
Furthermore, the developed countries' encouragement of the exodus of doctors and nurses from African states allows the current disaster to continue.
PolishAby zapobiec zanikaniu i unicestwianiu naszego rolnictwa musimy opracować nowe instrumenty, które zatrzymają odpływ ludności z terenów wiejskich.
In order to prevent the obliteration and desertification of our agriculture, we must develop further instruments that will stop the rural exodus.
PolishCała Unia musi podejmować wysiłki na rzecz zwiększenia swojej atrakcyjności dla wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych jednostek, a nie jedynie opłakiwać masowy odpływ talentów.
The entire Union must direct greater efforts towards becoming more attractive to highly trained individuals and towards attracting talent rather than simply bemoaning the exodus of talent.