"oddawać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"oddawać" İngilizce çeviri

volume_up
oddawać {imper. fi.}

PL oddawać
volume_up
[oddaję|oddawałbym] {imperfektif fiil}

oddawać (ayrıca: oddać)
volume_up
to bring out {fi.} (meaning)
oddawać (ayrıca: oddać, zwracać)
oddawać (ayrıca: oddać, składać, złożyć)
Oddaję mojemu asystentowi aparat, spoglądam na niego i „mówię” „Łu.
I get to hand my camera to my assistant, and I'm looking up at him, and I'm going, "Woo.
And hand it off to the nurse.
oddawać (ayrıca: oddać)
volume_up
to part with {fi.} (possession, money)
Oddaję pod głosowanie wniosek o przeniesienie na sesję październikową.
I put to the vote the proposal for postponement to the October part-session.
Mieszkańcy tej części Indii oddają cześć kobrze królewskiej.
The people of this part of India worship the king cobra.
W odniesieniu do Birmy, sprawozdanie oddaje stanowisko UE, że pomimo iż Birma stanowi część ASEAN, nie negocjujemy umowy o wolnym handlu z Birmą.
On Burma, the report reflects the position of the EU that, although part of ASEAN, we are not negotiating FTA commitments as such with Burma.
A oddający tym, którzy go mają w nienawiści, każdemu w twarz jego, aby go wytracił; nie omieszka temu, który go ma w nienawiści, w twarz jego odda mu.
and repayeth them that hate him to their face, to destroy them: he will not be slack to him that hateth him, he will repay him to his face.
Jednak ekonomiści zachodzili w głowę, dlaczego druga osoba w ogóle oddawała jakąś sumę.
But in fact, economists were flummoxed on why the second person would ever return any money.
Jeżeli oddajemy tym ludziom przysługę, muszą oni zaoferować coś w zamian - na przykład przyjmując do wiadomości i respektując zasady obowiązujące w goszczącym ich kraju.
If we provide these people with a service, then they must offer something in return, for example, by acknowledging and respecting the structures of their host country.

İngilizce' de "oddawać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPrzed leczeniem pacjenci powinni oddawać mocz około 12 razy w przeciągu jednej doby.
Before treatment, patients needed to urinate about 12 times in 24 hours.
PolishZbrodnie te nie mogą być nigdy zapomniane i winniśmy oddawać cześć ich ofiarom.
Those crimes must never be forgotten and we must honour the victims.
PolishPodczas leczenia i przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia pacjentowi nie wolno oddawać krwi.
You should not donate blood during treatment and for 1 week after the end of treatment.
PolishPodczas leczenia i przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia pacjentowi nie wolno oddawać spermy.
You should not donate semen during treatment and for 1 week after the end of treatment.
PolishTak będę śpiewał imieniowi twemu na wieki, a śluby moje oddawać będę na każdy dzień.
Psalm 62 For the Chief Musician; after the manner of Jeduthan.
PolishSądzę, że powinniśmy oddawać mu hołd starając się, by nasze kanapki były jak najmniej nadęte.
I think the answer is we should honor Feynman by getting as much baloney out of our own sandwiches as we can.
PolishIzali się ma oddawać złem za dobre, że ukopali dół duszy mojej?
Polish. ~~~ A nie chciałam ich oddawać.
I couldn't afford to find an apartment, or couldn't afford an apartment that would allow me to have the Rottweiler and the cat.
PolishPrzykładowo, dotyczy ona także strażaków, którzy mogą spać lub nawet oddawać się zajęciom rekreacyjnym pełniąc jednocześnie dyżur.
For example, it also covers fire-fighters, who can sleep or even engage in recreational activities while on call.
PolishI rzekł Pan do Mojżesza: Jeden książę jednego dnia, drugi książę drugiego dnia oddawać będzie dary swoje ku poświęceniu ołtarza.
And Jehovah said unto Moses, They shall offer their oblation, each prince on his day, for the dedication of the altar.
PolishU pacjentów z chorobami nerek i pacjentów, którzy będą oddawać własną krew, preparat Abseamed należy podawać drogą dożylną.
For patients with kidney problems and patients who are going to donate their own blood, Abseamed must be injected into a vein.
PolishU pacjentów z chorobami nerek i pacjentów, którzy będą oddawać własną krew, preparat Binocrit należy podawać drogą dożylną.
For patients with kidney problems and patients who are going to donate their own blood, Binocrit must be injected into a vein.
PolishU pacjentów z chorobami nerek i pacjentów, którzy będą oddawać własną krew, preparat Epoetin Alfa Hexal należy podawać drogą dożylną.
Epoetin Alfa Hexal can be injected under the skin by the patient or their carer if they have been trained appropriately.
PolishNie chcemy oddawać europejskich miejsc pracy do krajów, gdzie wymogi środowiskowe nie są na takim samym poziomie, jak u nas.
We do not wish to outsource European jobs to countries that do not have the same level of environmental requirements that we have here.
Polishoddawać się czemuś z radością
PolishU pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, klirens kreatyniny może nie oddawać w pełni stopnia rzeczywistej, współistniejącej niewydolności nerek.
In patients with severe hepatic impairment, the creatinine clearance may underestimate the renal insufficiency.
PolishJednak pomimo problemów, spędziłam całe życie ćwicząc moje płuca i nie miałam zbytnio ochoty ich oddawać. ~~~ Poleciałam do Cleveland.
Because, despite their problems, I had spent my whole life training my lungs, and I was not particularly enthusiastic about giving them up.
PolishRzekli mu: Złe, źle potraci, a winnicę najmie inszym winiarzom, którzy mu oddawać będą pożytki czasów swoich.
They say unto him, He will miserably destroy those miserable men, and will let out the vineyard unto other husbandmen, who shall render him the fruits in their seasons.