"obniżać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"obniżać" İngilizce çeviri

volume_up
obniżać {imper. fi.}
PL

obniżać [obniżam|obniżałbym] {imperfektif fiil}

volume_up
Wykorzystuje się następnie sytuację powstałą wskutek akceptowania przez nich niskich wynagrodzeń i obniża się płace innym.
Advantage is then taken of their low wages to bring down the wages of others.
Musimy koordynować politykę, w przejrzysty sposób zarządzać budżetami krajowymi, a przede wszystkim obniżać deficyty.
We need to coordinate our policies; we need to be transparent in how we manage our national budgets and, above all, we need to bring down our deficits.
Przesłanie broszury było takie, że Chińczycy jedzący ryż na pewno obniżą standardy życia Amerykanów jedzących mięso.
And it basically made the argument that Chinese men who ate rice would necessarily bring down the standard of living for American men who ate meat.
Jeżeli chce się zlikwidować lub ograniczyć funkcjonowanie rajów podatkowych, należy obniżać podatki.
If you want to shut down or limit the existence of tax havens, you must cut taxes.
Why is the European budget being cut?
Maleją zapasy produktów rolniczych, co zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu, a niektórzy chcą obniżać nakłady na WPR.
Meanwhile, there are those who want to cut CAP spending.
Gdy poziom roztworu w fiolce zacznie się obniżać, może zaistnieć konieczność częściowego wysunięcia igły z fiolki, tak aby koniec igły był zanurzony w roztworze.
As the liquid level drops in the vial, you may need to withdraw the needle partially to keep the tip of the needle in the liquid.
W ten sam sposób można postąpić w przypadku kampanii CPC, podnosząc stawki, gdy współczynnik konwersji jest wyższy, a obniżając je, kiedy spada.
In comparison, you might do the same thing with a CPC campaign, raising the bids when conversion rates are higher and lowering the bids when conversion rates drop.
Ponadto nie zgadzam się z tym, że wojnę z terroryzmem można postrzegać jako pretekst do obniżania poziomu ochrony praw człowieka, w szczególności prawa do prywatności.
Furthermore, I do not agree that the war on terrorism can be seen as a pretext for a drop in the level of protection of human rights, in particular the right to privacy.
TRITAZIDE może obniżać stężenie glukozy we krwi.
TRITAZIDE may lower your blood sugar amounts.
TRITACE może obniżać stężenie glukozy we krwi.
TRITACE may lower your blood sugar amounts.
Lek Stalevo może obniżać ciśnienie krwi, co może powodować uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy.
Stalevo may lower your blood pressure, which may make you feel light-headed or dizzy.
Nie możemy obniżać ceny euro, by uzyskać przewagę eksportową”.
We cannot reduce the price of the euro to give us an advantage in exports'.
Musimy dalej obniżać stopień złożoności na poziomie europejskim.
We have to further reduce the complexity at European level.
Koszty można tutaj obniżać korzystając z istniejących odwiertów z badań geologicznych.
Making use of existing boreholes sunk for geological research purposes could reduce the cost involved.
obniżać (ayrıca: obniżyć, odejmować, odjąć)
volume_up
to dock [docked|docked] {g. fiil} [Brit.] (reduce)
Rokrocznie obniżamy TAC, zwiększając wskutek tego odrzuty i kontynuując tę bezskuteczną politykę "ekoszaleństwa”.
Year on year, we drive down TACs and push up the discards as a result, and so perpetuate this self-defeating eco-crazy policy.

İngilizce' de "obniżać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNajwyższy na świecie wskaźnik śmiertelności niemowląt wydawał się obniżać.
The highest child mortality rate in the world seemed to be improving.
PolishKosztów utrzymania nie można obniżać także w trakcie kryzysu.
The costs of maintenance must not be reduced during the economic crisis, either.
PolishLeki, których poziom w osoczu może obniżać się podczas jednoczesnego stosowania z preparatem Telzir
Medicinal products whose plasma levels may be decreased when co-administered with Telzir
PolishNie należy przyjmować leku z wysokotłuszczowymi posiłkami, ponieważ może to obniżać skuteczność Nexavar.
Do not take this medicine with high fat meals, as this may make Nexavar less effective.
PolishPreparat może również obniżać ciśnienie krwi, powodować zaburzenia rytmu serca oraz bóle w klatce piersiowej.
It can also give patients low blood pressure, irregular heart beats and chest pain.
PolishPostanowiliśmy nie dodawać funkcji, ale obniżać cenę.
We've pledged not to add features, but to bring that price down.
PolishTe dwie liczby będą się do siebie zbliżać, ale będą się raczej zwiększać, a nie obniżać do poziomu w Polsce.
These two figures will converge, but they will move up rather than down towards the level in Poland.
PolishW takim przypadku należy zachować ostrożność podczas stosowania leku, ponieważ może on obniżać ciśnienie krwi.
In this case, this medicine should be used with caution because the blood pressure may be decreased.
Polishdo momentu, gdy stężenie hemoglobiny zacznie się obniżać.
th the dose should be reduced by approximately 25 %.
PolishStężenie wapnia w surowicy może obniżać się bezobjawowo do wartości uznawanych za hipokalcemię u około 3 % pacjentów.
The serum calcium may fall to asymptomatic hypocalcaemic levels in approximately 3 % of patients.
Polishdo momentu, gdy stężenie hemoglobiny zacznie się obniżać.
PolishInhibitory ACE mogą obniżać poziom glukozy we krwi.
ACE-inhibitors may decrease the blood glucose levels.
PolishNie powinno się obniżać europejskich norm środowiskowych i zdrowotnych po to tylko, by usatysfakcjonować naszego partnera.
European environmental and health standards should not be lowered just to satisfy our partner.
Polishgdy stężenie hemoglobiny zacznie się obniżać.
provide adequate control of the symptoms of anaemia. ed
PolishCeny energii elektrycznej można obniżać przez zdecydowane tworzenie wspólnego europejskiego rynku energii.
The cost of electricity could be reduced through a determined effort to create a common European market in energy.
PolishPoziom wody w jeziorze zaczął się obniżać.
The water level of the lake has started drying up.
PolishZ aktualnych cen kontraktów futures na ropę wynika, że w 2012 r. inflacja powinna nadal się obniżać i w 2013 r.
On the basis of current futures prices for oil, inflation rates should decline further in the course of 2012 and be again below 2% in 2013.
PolishEuropejska Unia Gospodarcza i Walutowa jest stabilnym obszarem z jasnymi kryteriami przystąpienia, których nie należy obniżać.
The European Economic and Monetary Union is a stable area with clear accession criteria, and this should not be watered down.
PolishNie ustalono klinicznego znaczenia tego zmniejszenia, ale może to obniżać skuteczność wymienionych leków przeciwretrowirusowych.
The clinical relevance of these reductions has not been established, but may decrease the efficacy of these antiretroviral agents.
PolishI tak długo, jak używacie słowa konsument w debatach publicznych, tak długo będziecie obniżać jakość prowadzonej dyskusji.
And as long as you're using that word consumer in the public discussion, you will be degrading the quality of the discussion we're having.