"niedostatek" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"niedostatek" İngilizce çeviri

PL

niedostatek {eril}

volume_up
1. genel
niedostatek (ayrıca: brak, rzadkość)
Niedostatek uzależniony jest od kontekstu, a technologia jest siłą uwalniającą zasoby.
You see, scarcity is contextual, and technology is a resource-liberating force.
Ale kiedy nastawał niedostatek, kiedy przychodziły zawirowania i susze, wtedy ludzie zaczynali głodować.
But when the scarcity came when the highs and lows and the droughts came, then people went into starvation.
Czy urodzi się w świecie obfitości czy niedostatku?
Will it be born into a world of abundance or scarcity?
niedostatek (ayrıca: brak)
niedostatek (ayrıca: ubóstwo)
niedostatek (ayrıca: niedobór, brak)
. - (DE) Susze i niedostatek pasz, na przykład w Australii, doprowadziły do wzrostu cen mleka.
in writing. - (DE) Droughts and feed shortages, for instance in Australia, have led to a rise in milk prices.
Nie jest to już kwestia tylko niedostatku podstawowej żywności.
No longer is it a matter of just a shortage of basic food.
Przyczyny obejmują brak dostatecznych informacji, niewłaściwe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej, a nawet niedostatek obiektów sportowych.
The causes include inadequate information, poor eating habits, a lack of physical activity and even a shortage of sports facilities.
2. "czegoś"
niedostatek (ayrıca: ubóstwo)
volume_up
paucity {isim} (of sth)

"niedostatek" için eşanlamlılar (Lehçe):

niedostatek

İngilizce' de "niedostatek" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishBez wątpienia w Rosji występuje niedostatek demokracji i praworządności.
There are certainly deficits in terms of democracy and the rule of law in Russia.
PolishA wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako podróżny, a niedostatek twój jako mąż zbrojny.
So shall thy poverty come as a robber, And thy want as an armed man.
PolishJuż tedy zapewne jest między wami niedostatek, że się z sobą prawujecie.
Nay, already it is altogether a defect in you, that ye have lawsuits one with another.
PolishPrędko chce człowiek zazdrościwy zbogatnieć, a nie wie, iż nać niedostatek przyjdzie.
he that hath an evil eye hasteth after riches, And knoweth not that want shall come upon him.
PolishLwięta niedostatek cierpią i głód; lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobrem.
Come, ye children, hearken unto me: I will teach you the fear of Jehovah.
PolishW miejscach, w których tysiące mężczyzn i kobiet utraciły pracę, króluje ubóstwo i niedostatek.
Poverty and deprivation reign there for the thousands of men and women who have lost their jobs.
PolishA gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie, a on począł niedostatek cierpieć.
And when he had spent all, there arose a mighty famine in that country; and he began to be in want.
PolishAby niedostatek mając chleba i wody, zdumiewał się każdy z nich, i uwiądł w nieprawościach swoich.
that they may want bread and water, and be dismayed one with another, and pine away in their iniquity.
PolishZłupiłem inne zbory, biorąc od nich żołd, abym wam służył; a będąc u was i cierpiąc niedostatek, nie obciążyłem próżnując nikogo.
I robbed other churches, taking wages [of them] that I might minister unto you;
Polish. - (DE) Susze i niedostatek pasz, na przykład w Australii, doprowadziły do wzrostu cen mleka.
in writing. - (DE) Droughts and feed shortages, for instance in Australia, have led to a rise in milk prices.
PolishA cieszę się z przyjścia Stefana i Fortunata, i Achaika; bo ci niedostatek wasz napełnili.
And I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they supplied.
PolishNie chodzi o niedostatek, a o dostępność.
It's not about being scarce, it's about accessibility.
PolishI na ten czas, gdy głupi drogą idzie, serce jego niedostatek cierpi; bo pokazuje wszystkim, że głupim jest.
Yea also, when the fool walketh by the way, his understanding faileth him, and he saith to every one [that] he is a fool.
PolishA on im rzekł: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy niedostatek cierpiał, a łaknął, sam i ci, którzy z nim byli?
And he said unto them, Did ye never read what David did, when he had need, and was hungry, he, and they that were with him?
PolishSprawę Tybetu - prawdziwą walkę o wyzwolenie - zdusili w zarodku hołdujący modzie Europejczycy, którzy czuli niedostatek życia duchowego.
The cause of Tibet, the real liberation struggle, has been throttled by the stranglehold of trendy Europeans short on spirituality.
PolishPrzedstawiciel tej organizacji powiedział, że - cytuję: "Gdy cena paliwa wzrasta o 1%, kolejny tysiąc osób w Szkocji dotyka niedostatek paliwa.”
A charity spokesman said, and I quote, 'Every time fuel prices increase by 1%, this results in about a thousand people in Scotland living in fuel poverty'.
PolishŚmierć Orlando Zapaty Tamayo to tragiczny dowód na to, do jakiej desperacji może doprowadzić brak lub niedostatek wolności.
(FR) Madam President, Commissioner, Minister, the death of Orlando Zapata Tamayo is tragic evidence of the despair to which a lack or an absence of freedom can lead.
PolishA chociażem Ja wam dał czystość zębów we wszystkich miastach waszych, to jest, niedostatek chleba po wszystkich miejscach waszych, wszakżeście się nie nawrócili do mnie, mówi Pan.
And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places; yet have ye not returned unto me, saith Jehovah.
PolishMniej bezpośrednio, niedostatek mężczyzn w kulturze, w pokoju nauczycielskim jest rozmowa o Joe i Jonny'm, którzy pobili się na placu zabaw.
But less directly, the lack of male presence in the culture -- you've got a teachers' lounge, and they're having a conversation about Joey and Johnny who beat each other up on the playground.
PolishUmiem i uniżać się, umiem i obfitować; wszędy i we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony i nasyconym być, i łaknąć, i obfitować, i niedostatek cierpieć;
I know how to be abased, and I know also how to abound: in everything and in all things have I learned the secret both to be filled and to be hungry, both to abound and to be in want.