"nadzorować" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"nadzorować" İngilizce çeviri

volume_up
nadzorować {imper. fi.}

PL nadzorować
volume_up
[nadzoruję|nadzorowałbym] {imperfektif fiil}

UE nie posiada uprawnień do tego, aby próbować nadzorować różnorodność opinii oraz swobodę w reklamie.
The EU has no place trying to control the diversity of freedom of opinion and freedom in advertising.
Ponadto z zadowoleniem przyjmuję środki nadzorowania kontroli tego rybołówstwa.
Moreover, I welcome the measures for supervising control of this fishery.
Te rady narodowe są finansowane z budżetu, a w ramach swojej autonomii kulturowej mogą prowadzić i nadzorować odpowiednie instytucje.
These national councils are financed out of the budget and can, under this cultural autonomy, handle and control the relevant institutions.
nadzorować (ayrıca: dojrzeć, dozorować)
Strefa euro rozpada się obecnie, a przewodniczącemu Barroso pozostaje nadzorować jej rozpad.
(NL) Mr President, the euro area is now collapsing, and President Barroso has to oversee this collapse.
Jego zadaniem jest także nadzorowanie wykorzystania środków finansowych oraz ogólne wykonanie budżetu.
Its task is also to oversee the use of funds and the budget's general implementation.
Oferując korzyści z wolnego handlu UE musi nalegać na rozwiązanie problemów i musi nadzorować ten proces.
In offering free trade benefits, the EU must insist that the problems are addressed, and must oversee the process.
nadzorować (ayrıca: dopilnować, dozorować, kontrolować)
Komisja może jedynie nadzorować i oceniać ten proces.
The Commission can only supervise and evaluate this process.
Ze strony Komisji będziemy nadzorować i wspierać przedmiotową strategię, która rozwijała się oddolnie.
For the Commission's part, we shall supervise and support this strategy, which has evolved from the bottom up.
Przyczyną tego kryzysu jest podjęcie decyzji, by nie nadzorować w należyty sposób podmiotów działających na rynkach finansowych.
It is the result of choosing not to adequately supervise the activities of the financial markets.
nadzorować
volume_up
to invigilate {fi.} (examination)
nadzorować (ayrıca: kierować)

İngilizce' de "nadzorować" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMożna zatrudnić tych ludzi, nadzorować i koordynować ich pracę, a następnie w nią ingerować.
You can hire those people as employees, you can coordinate their work and you can get some output.
PolishLeczenie powinien nadzorować lekarz posiadający odpowiednią fachową wiedzę w zakresie leczenia raka tarczycy.
Your treatment should be supervised by a doctor who has expertise in thyroid cancer.
PolishPacjentów z grup podwyższonego ryzyka należy ściśle nadzorować.
Patients at increased risk should be followed closely.
PolishLeczenie preparatem MabCampath powinien nadzorować lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu nowotworów.
MabCampath treatment should be supervised by a doctor experienced in the use of cancer treatments.
PolishPacjentów z grup podwyższonego ryzyka należy ściśle nadzorować.
Patients at increased risk must be followed closely.
PolishPacjentów ze zwiększonym ryzykiem należy ściśle nadzorować.
Patients at increased risk should be followed closely.
PolishLeczenie powinien zalecić i nadzorować lekarz posiadający wiedzę na temat ostrej białaczki szpikowej.
This treatment must be prescribed and supervised by a physician with knowledge of acute myeloid leukaemia.
PolishPacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, w tym pacjentów poddawanych hemodializom, należy ściśle nadzorować.
Patients with severe renal impairment, including those on hemodialysis, should be closely monitored.
PolishLeczenie preparatem Kepivance powinien nadzorować lekarz posiadający doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.
The use of Kepivance should be supervised by a doctor who has experience in anti-cancer therapy.
PolishLeczenie preparatem Neupopeg powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz z doświadczeniem w le
Neupopeg treatment should be initiated and supervised by a doctor who has experience in the treatment of cancer or blood disorders.
PolishLeczenie preparatem Cystadane powinien nadzorować lekarz z doświadczeniem w leczeniu chorych na homocystynurię.
Cystadane treatment should be supervised by a physician experienced in the treatment of patients with homocystinuria.
PolishStosowanie opisywanego leku powinien nadzorować lekarz z doświadczeniem w leczeniu chorych na homocystynurię.
The use of this medicine will be supervised by a physician experienced in the treatment of patients with homocystinuria.
PolishPo trzecie, w jaki sposób Komisja zamierza nadzorować zmiany rozkładu sił na rynku pierwotnym i posprzedażnym?
Thirdly, how does the Commission intend to monitor the evolution of market power in the primary and after-sales markets?
PolishLeczenie preparatem Tarceva powinien nadzorować lekarz posiadający doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.
Treatment with Tarceva should be supervised by a doctor who has experience of the use of anticancer medicines.
PolishLeczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i terapii choroby Alzheimera.
Treatment should be initiated and supervised by a physician experienced in the diagnosis and treatment of Alzheimer's dementia.
PolishLeczenie preparatem Valtropin musi nadzorować lekarz doświadczony w prowadzeniu pacjentów z zaburzeniami procesów wzrastania.
Valtropin treatment should be supervised by a doctor experienced in the management of patients with growth disorders.
PolishTrzeba zatem nadzorować dokładnie stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt i w leczeniu zwierząt domowych.
It is therefore important to monitor in detail the use of antibiotics in animal husbandry and the keeping of pets.
PolishLeczenie preparatem INOmax powinien nadzorować lekarz posiadający doświadczenie w zakresie intensywnej opieki neonatalnej (noworodkowej).
INOmax treatment should be supervised by a doctor who has experience in neonatal (newborn) intensive care.
PolishLeczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu choroby Alzheimera.
Treatment should be initiated and supervised by a doctor who has experience in the diagnosis and treatment of Alzheimer's disease.
PolishLeczenie preparatem Cystadane powinien nadzorować lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu pacjentów z homocystynurią.
Treatment with Cystadane should be supervised by a doctor who has experience in the treatment of patients with homocystinuria.