"na zmiany" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na zmiany" İngilizce çeviri

EN

PL na zmiany
volume_up
{zarf}

İngilizce' de "na zmiany" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishW północnej Kenii ze względu na zmiany klimatyczne krowy stają się rzadkim dobrem.
Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
PolishKażdy w tej chwili cierpi, a w szczególności najbardziej wrażliwi na zmiany cen.
Everyone is suffering at the moment, but the most vulnerable especially so.
PolishW sprawozdaniu uwzględniono również ostatnie zmiany na arenie politycznej Bahrajnu.
The report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
PolishMówiąc krótko, sprawa zmiany klimatu na konferencji na Bali to tylko fasada.
In a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
PolishW tej dziedzinie wciąż pozostaje wiele do zrobienia i potrzebne są zmiany na lepsze.
There is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
PolishJednakże istnieje jeden czynnik, który ma wpływ na wszystko: zmiany klimatyczne.
However, there is a single factor that affects all this: climate change.
PolishI omawiany dziś program MEDIA Mundus stanowi doskonałą reakcję na te zmiany.
The MEDIA Mundus programme we are discussing today is a fantastic response.
PolishMusimy przygotować uprawy na zmiany klimatu i musimy to zrobić raczej szybko.
We have to get climate-ready crops in the field, and we have to do that rather quickly.
Polishten mały piksel w rogu - trzy miliardy - to jest ich fundusz na zmiany klimatu.
And this little pixel in the corner -- three billion -- that's their climate change fund.
PolishKonserwatystom brytyjskim zależy na przyspieszeniu tej zmiany kierunku.
British Conservatives are committed to accelerating that change of direction.
PolishZa sprawą polityki gospodarczej obszary wiejskie są dziś bardziej podatne na zmiany.
Due to economic policies, rural regions are more prone to changes today.
PolishWydarzenia i ostatnie zmiany zachodzące na rynkach finansowych pokazują, że mieliśmy rację.
Recent times and developments on the financial markets prove that we are right.
PolishNiestety segment rolny reaguje bardzo wolno na zmiany cen na rynkach światowych.
Unfortunately, the agricultural segment reacts very slowly to price changes on global markets.
PolishWynik 50 na skalach oznaczał brak zmiany, 0 - znaczne pogorszenie, a 100 - znaczną poprawę.
On these scales, scores of 50 indicate no change, 0 much worse, and 100 much better.
PolishWiększość z nich żyje w ziemi lub spróchniałym drzewie i jest niezwykle podatna na zmiany.
Most of these live in the soil or in rotting wood and are highly sensitive to change.
Polish(NL) Wszyscy jesteśmy świadomi wpływu sektora transportu na zmiany klimatyczne.
(NL) We are all aware of the way in which the transport sector is contributing to climate change.
PolishWiększość z nich żyje w ziemi lub spróchniałym drewnie i jest niezwykle podatna na zmiany.
Most of these live in the soil or in rotting timber and are highly sensitive to changes.
PolishNa zmiany w wątrobie wskazywał obrzęk komórek z ogniskowym zwyrodnieniem.
Hepatic changes indicated cellular swelling with focal degeneration.
PolishKraje rozwijające się są najbardziej narażone na zmiany klimatyczne.
Developing countries are the most vulnerable countries to climate change.
PolishPrzedmiotowa dyrektywa koncentruje się na ujednoliceniu prawa bez zmiany jego faktycznej treści.
The directive concentrates on codifying laws without amending their actual content.