"na zmianę" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na zmianę" İngilizce çeviri

PL na zmianę
volume_up
{zarf}

na zmianę (ayrıca: na przemian)
na zmianę (ayrıca: zmiennie)

İngilizce de "na zmianę" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
zmiana isim
zmiąć fiil

İngilizce' de "na zmianę" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishParlament jest też przygotowany na zmianę średnioterminowego programu finansowego.
Parliament is also prepared for a revision of the medium-term financial programme.
PolishNiepodległość Kosowa oznacza zasadniczą zmianę na Bałkanach.
(HU) Mr President, Kosovo's independence signifies a major change in the Balkans.
PolishNadszedł czas na uporządkowaną zmianę oraz pokojową i dalekosiężną transformację.
The time has come for orderly transition and a peaceful and far-reaching transformation.
PolishŚwiat ma półtora roku na zmianę kierunku działań przed konferencją w Kopenhadze.
The world has one and a half years to change course before Copenhagen.
PolishWyniki badań naukowych dowodzą jednak, że wpływ człowieka na zmianę klimatu jest znikomy.
However, research has shown that human impact on climate change is negligible.
PolishTo właśnie jest to co chcę zrobić, żeby zmienić, żeby spowodować zmianę na świecie.
That's what I want to do to change, to make a difference in the world.
PolishTo cel, do którego musimy dążyć krok po kroku, choćby ze względu na zmianę klimatu.
This is an objective that we must attain step by step, not least because of climate change.
PolishPo włączeniu pacjenta do badania lekarzom zezwalano na zmianę schematu leczenia NRTIs.
Physicians were allowed to change their patient's NRTI regimen upon entry into the study.
PolishDlatego też nie popieram poprawek mających na celu zmianę podstawy prawnej.
Therefore I reject those amendments aimed at altering the legal basis.
PolishW sprawozdaniu nawiązuje się do jego rzekomego negatywnego wpływu na zmianę klimatu.
The report refers to its apparent negative impacts on climate change.
PolishW związku z tym CVMP zaleca zmianę pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
The CVMP therefore recommends a variation of the Marketing Authorisation.
PolishGłosowałam za przyjęciem sprawozdania dotyczącego "przygotowania lasów na zmianę klimatu”.
I voted in favour of the report on 'preparing forests for climate change'.
PolishZgoda mojej grupy na taką zmianę sugerowałaby, że mamy jakieś zaległości.
If my group were to agree to this, we would be acting as if we had some catching up to do.
PolishPo drugie, region ten zaczął przechodzić drastyczną zmianę klimatu, na którą musimy zareagować.
Second, the region has entered a dramatic climate change we need to react to.
PolishOdczułam to nie na tyle jako zmianę geograficzną, jak językową.
I experienced this, not so much as a geographical shift, as a linguistic one.
PolishNiektóre witryny nie pozwalają przeglądarkom na zmianę tylko rozmiaru tekstu.
Some websites prevent the browser from changing just text size.
PolishCVMP zalecił zatem zmianę pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
The CVMP, therefore, recommended a variation of the Marketing Authorisation.
PolishMam nadzieję, że to nowe podejście będzie rzeczywistą szansą na zmianę.
I hope that this new approach can be a real opportunity for change.
PolishPrzyszedł czas na zmianę polityki - dla dobra Europy a przede wszystkim dla dobra Europejczyków.
It is time for a change of policy - for the good of Europe and, above all, of Europeans.
PolishZmiana w kształcie wskazuje na zmianę we wzorze kolorystycznym.
which is the relationship of, say, ~~~ the shape of a building, its structure, its windows,