"na zakończenie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na zakończenie" İngilizce çeviri

PL na zakończenie
volume_up

na zakończenie (ayrıca: na koniec)
Na zakończenie chcę przypomnieć hasło przewodnie Rady: odpowiedzialność i solidarność.
In conclusion, I recall the Council's watchwords: responsibility and solidarity.
Kilka słów na zakończenie - czy też poniekąd moja konkluzja.
Just a few words in conclusion - or as my conclusion at least.
Na zakończenie chciałbym raz jeszcze skomentować kwestię traktatu lizbońskiego.
In conclusion I would like to comment once again on the Lisbon Treaty.

İngilizce de "na zakończenie" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
zakończenie isim

İngilizce' de "na zakończenie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMusimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
PolishNa zakończenie, chciałbym powiedzieć, że Frontex to narzędzie, które działa.
To conclude, I would say that with Frontex we now have a tool which seems to work.
PolishNa zakończenie proszę zatem wszystkich o rozważenie sprawy transpozycji pakietu.
To conclude, I therefore ask everyone to think about the transposition of the package.
PolishChciałabym na zakończenie poczynić jedną uwagę na temat międzynarodowej roli euro.
I would like to make one final remark on the international role of the euro.
PolishNa zakończenie nawiążę do usług świadczonych przez organy administracji publicznej.
I will finish by mentioning services provided by the public administration.
PolishNa zakończenie chciałbym wspomnieć o romskich dzieciach i przytoczyć przykład Włoch.
I would like to finish by mentioning the Roma children and making the case for Italy.
PolishTo jedyny sposób na zakończenie tego niekończącego się ciągu śmierci i zniszczenia.
It is the only way to end this endless sequence of death and destruction.
PolishNa zakończenie proszę pozwolić mi wyrazić wdzięczność słoweńskiej prezydencji w Radzie.
Let me conclude by expressing my thanks to the Slovenian Presidency of the Council.
PolishNa zakończenie pragnę przede wszystkim wyrazić podziękowania za wykonaną pracę.
That said, I would, above all, like to express my thanks for the work that has been done.
PolishNa zakończenie zwracam się do Rady o pilne porozumienie w tej kwestii.
To conclude, I would ask the Council urgently to come to agreement on this issue.
PolishNa zakończenie chciałbym wyrazić współczucie i szacunek dla naszych japońskich przyjaciół.
Finally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.
PolishNa zakończenie pragnę podziękować naszemu posłowi sprawozdawcy za znakomitą pracę.
Finally, I should like to thank our rapporteur for his excellent work.
PolishNa zakończenie wspomnę o tym, czego chcemy wszyscy.
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to end with something we all want.
PolishNa zakończenie chciałbym pochwalić szerokie poparcie okazane wynikom Rady Europejskiej.
Let me conclude by welcoming the broad support for the results of the European Council.
PolishNa zakończenie pozwolę sobie podkreślić, że te kwestie należałoby najpierw omówić w IMO.
Let me conclude by emphasising that these issues should first be discussed in the IMO.
PolishZgodnie z Regulaminem na zakończenie debaty mogą być jeszcze oświadczenia osobiste.
Pursuant to the Rules of Procedure, personal statements may be made at the end of a debate.
PolishNa zakończenie chciałbym powitać 4700. ~~~ dziecko urodzone od kiedy zacząłem mówić.
To finish, I would like to welcome the 4,700th baby born since the beginning of this talk.
PolishMówiłem o wyzwaniach i próbach, powrócę więc do nich na zakończenie.
I have spoken of challenges and trials, Madam President, and I shall finish with them.
PolishNa zakończenie odniosę się do trzech konkretnych kwestii.
Mr President, I will conclude by mentioning three specific points.
PolishBędę nawet mógł państwa zaprosić na lampkę szampana na zakończenie tego długiego wieczoru!
I may even be able to offer you a glass of champagne at the end of this long evening!