"na dużą skalę" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na dużą skalę" İngilizce çeviri

PL na dużą skalę
volume_up
{sıfat}

Dalsza imigracja na dużą skalę, którą pan głosi, może tylko doprowadzić do problemów na dużą skalę.
The further large-scale immigration you are advocating can only lead to large-scale problems.
Stanowi to duże wyzwanie dla krajów europejskich i wymaga współpracy na dużą skalę.
This poses a major challenge and calls for cooperation on a large scale.
Musimy zapewnić właściwe finansowanie badań na dużą skalę oraz projektów na rzecz rozwoju.
We must provide for adequate financing for large-scale research and development projects.

İngilizce de "na dużą skalę" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
skała isim
English
duży sıfat
skala isim
English

İngilizce' de "na dużą skalę" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMusimy zostać liderem tych działań, bo to jest nasza odpowiedzialność na dużą skalę.
We must take the lead on this problem, for which we bear a great deal of responsibility.
PolishTak więc będziemy musieli na dużą skalę stworzyć nowym system.
And so, what we're going to have to do at a global scale, is create a new system.
PolishTo nie było kilka czarnych owiec, oszukujących na dużą skalę.
Now, it wasn't as if there was a few bad apples -- a few people cheated a lot.
PolishZgadzam się z Parlamentem, że niezbędna jest zakrojona na dużą skalę rozbudowa sieci szlaków wodnego transportu śródlądowego.
I agree with Parliament that the inland waterways networks should be widely developed.
PolishNasza sprawozdawczyni powiedziała, że pierwotne problemy WPRyb nadal występują na dużą skalę.
Mr President, our rapporteur said of the CFP that its original problems are still largely present.
PolishOczywiście odcięcie takie miało miejsce na dużą skalę w przypadku odbywającej się w Irlandii debaty na temat traktatu lizbońskiego.
Certainly in the Lisbon Treaty debate in Ireland there was a huge disconnect.
PolishPrzemysł związany z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie jest rozrośnięty, ale może być także polem oszustw na dużą skalę.
Timeshare is a big industry, but it also can be a big scam.
PolishBędzie to miało niewątpliwie konsekwencje wobec wiarygodności krytyki, której trzeba będzie później dokonać na dużą skalę.
This will have undeniable consequences for the credibility of the large amounts of criticism that will still have to be made later on.
PolishJednak jednym z zagadnień, które nie zostało poruszone podczas tej debaty jest handel na dużą skalę trzmielami z gatunku bombus impatiens.
However, one of the issues that has not been addressed in the debate is the reality of a substantial trade in commercial bumblebees.
PolishNie prowadzono na dużą skalę badań dotyczących stosowania preparatu SOMAVERT w skojarzeniu z innymi produktami stosowanymi w leczeniu akromegalii.
The use of SOMAVERT in combination with other medicinal products for the treatment of acromegaly has not been extensively investigated.
PolishW przypadku klęsk żywiołowych na dużą skalę zainteresowanie prasy i pozostałych mediów jest zawsze krótkotrwałe i wkrótce nagłówki się zmienią.
As is always the case in large natural disasters, the attention span of the press and media is short and the headlines soon move on elsewhere.
PolishKomisja musi zachęcać do instalowania na dużą skalę w Europie, szczególnie w aglomeracjach miejskich, dostępnych i interoperacyjnych punktów ładowania pojazdów.
It must encourage the widespread installation of accessible and interoperable charging points in Europe, starting with urban areas.
PolishMusimy zatem robić więcej, inaczej, w sposób dostępny dla każdego i na duża skalę, a to oznacza, że musimy tak postępować wszędzie.
And so we need to do more, we need to do it differently, we need to do it in ways that are affordable and accessible and can be taken to scale, which means it can be done everywhere.
PolishObywatele nie czerpią korzyści z całościowego rozwoju kraju, dlatego należy w sposób skuteczny i zdecydowany zwalczać rozprzestrzenioną na dużą skalę korupcję.
They do not benefit from the overall development of the country so corruption, which is widespread, has to be challenged and fought effectively and seriously.
PolishNa dużą skalę udzielamy również pomocy UE, wspierając programy rehabilitacyjne, z których korzysta ludność ze stref objętych konfliktem poza podziałami etnicznymi.
We are also providing substantial EU assistance, supporting rehabilitation programmes which benefit the population in the conflict zones beyond ethnic divides.
PolishZ czymś taki mamy do czynienia, gdy projekty rosną na dużą skalę, gdy łączą się z szerszymi problemami, rozszerzają możliwości w kontekście wykonawstwa.
And so now what we're looking at, as the projects get larger in scale, as they interface with broader problems, that they expand the capabilities in terms of their performance.
PolishZgadzam się z tym, że ubój zwierząt na dużą skalę powinien być przeprowadzany z należytym uwzględnieniem norm humanitarnych, ograniczających cierpienie doznawane przez zwierzęta.
I agree that the largescale slaughter of animals should be carried out with due regard for humanitarian standards, limiting the suffering experienced by animals.
PolishTo życzenie na dużą skalę, ale jeśli zdołamy je spełnić, możemy naprawdę zmienić świat i pomóc przetrwać gatunkowi, który notabene jest moim ulubionym, czyli nam, ludziom.
My wish is a big wish, but if we can make it happen, it can truly change the world, and help ensure the survival of what actually -- as it turns out -- is my favorite species; that would be us.
PolishMamy do czynienia z przestępczością finansową na dużą skalę i mamy Międzynarodowy Trybunał Karny.
There is speculation in Geneva on the price of rice, there is speculation in Chicago on the price of maize, there is major financial crime, and there is an International Criminal Court.
PolishChociaż wszystkie te eksperymenty i wszyscy ci wielcy ofiarodawcy nie wypełniają jeszcze tych aspiracji, sądzę, że to nowy duch czasu: otwarty, na dużą skalę, szybki, połączony.
And even though all of the experiments and all of the big givers don't yet fulfill this aspiration, I think this is the new zeitgeist: open, big, fast, connected, and, let us also hope, long.