"na drogę" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na drogę" İngilizce çeviri

PL na drogę
volume_up
{zarf}

na drogę
KB: Look at the road, look at the road.
Jest do duży kraj, który wszedł na drogę ku demokracji dzięki Pomarańczowej Rewolucji.
It is a large country whose Orange Revolution has put it on the road to democracy.
Dopiero wtedy kraj ten będzie mógł wejść na drogę ku demokracji.
Only then will that country be able to take the road to democracy.

İngilizce de "na drogę" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
droga isim
droga sıfat

İngilizce' de "na drogę" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTak mówi Pan, który sposobił na morzu drogę, i ścieszkę na bystrych wodach.
Thus saith Jehovah, who maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters;
PolishNadto sposobię na wszystkich górach moich drogę, a gościńce moje będą powyższone.
And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted.
PolishI ostatnie, w pełnym rysztunku przygotowany na 90-minutową drogę do Copper Mountain.
And then, finally, all suited up for the 90-minute drive to Copper Mountain.
PolishMąż okrutny przewabia bliźniego swego, i wprowadza go na drogę niedobrą.
A man of violence enticeth his neighbor, And leadeth him in a way that is not good.
PolishAby tak poznali na ziemi drogę twoję, a po wszystkich narodach zbawienie twoje.
Let the peoples praise thee, O God; Let all the peoples praise thee.
PolishJeśli jednak zdołamy dojść do porozumienia w tej sprawie, to wejdziemy na dobrą drogę.
However, if we can agree on this, then we will be on the right track.
PolishAle to nie był jedyny powód, na drogę życia składa się wiele ścieżek.
It wasn't the only reason, and life is not simple, one reason narratives.
PolishMyślę, że nasze decyzje, wybory w życiu nie dotyczą tego czy wejdziemy nadrogę.
I think that our choice in the choice of life, is not whether we're going to go down this path.
PolishByć może wpadniemy na jakiś pomysł, jak skierować tamtejszy rząd na właściwą drogę.
Perhaps we will come up with some ideas about how we can get the government there back on track.
PolishEuropa musi wejść na spójną, niezależną drogę, jeśli chodzi o zapewnienie paszy.
Europe must embark on a consistent, independent path when it comes to the provision of animal feeds.
PolishSpuść na Pana drogę twoję, a ufaj w nim, a on wszystko uczyni;
Commit thy way unto Jehovah; Trust also in him, and he will bring it to pass.
PolishKlauzula umożliwiłaby również poszkodowanym wstępowanie na drogę prawną.
The clause would also allow victims to initiate legal proceedings.
PolishI dał mu hetman żołnierski na drogę i upominek, i odprawił go.
So the captain of the guard gave him victuals and a present, and let him go.
PolishW rzeczywistości musimy obrać najszybszą drogę, gdyż na tym etapie niewiele jest do omawiania.
Indeed, we must take the quickest path, because at this stage there is little to discuss.
PolishGłos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, Make his paths straight;
PolishZignorujcie nasz przykład teraz, a wkroczycie na drogę wiodącą ku zatracie.
Ignore our example now, and you are on your way to perdition.
PolishGruzji powinno się także pozwolić na wejście na drogę do NATO, a w końcu na pełne członkostwo.
Georgia should also be allowed to go on the path for NATO, eventually for full membership.
PolishMusimy pokazać, że czegoś się nauczyliśmy w wyniku kryzysów, że wchodzimy na nową drogę.
We have to show that we have learned something from all these crises and are striking new paths.
PolishNie badano, ale nie oczekuje się interakcji ze względu na nerkową drogę eliminacji rybawiryny.
Not studied, but no interaction expected based on the renal elimination pathway of ribavirin.
PolishSetki migrantów przebyło tę drogę na wygnanie w nieludzkich i wysoce niebezpiecznych warunkach.
Hundreds of migrants have taken the route to exile in inhuman and highly dangerous conditions.