"na drodze do" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na drodze do" İngilizce çeviri

PL na drodze do
volume_up

na drodze do (ayrıca: w drodze do)
Życzę Serbii sukcesu na drodze do integracji europejskiej, na której ma nasze poparcie.
I wish Serbia success on its way to European integration, in which it has our support.
Sądzę, że jeśli Turcja chce poczynić poważne postępy na drodze do członkowstwa w UE powinna osiągnąć trzy priorytety.
I believe that Turkey should achieve three priorities if it wants to make serious progress on its way to membership.

İngilizce de "na drodze do" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
droga isim
droga sıfat
do isim
English
do edat
do

İngilizce' de "na drodze do" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishDla Bośni i Hercegowiny oznacza to istotny krok na drodze do uniezależnienia się.
It represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
PolishJest to najważniejszy miernik postępu Turcji na drodze do Unii Europejskiej.
That is the critical yardstick of Turkish progress towards the European Union.
PolishTo bardzo ważny warunek wstępny na drodze do pogodzenia życia rodzinnego i pracy.
This is a very important precondition for compatibility between family life and work.
PolishPomogło to Serbii uczynić również ogromny krok na drodze do integracji europejskiej.
This has also helped Serbia take a major step on the road to European integration.
PolishDziś debatujemy, między innymi, na temat postępów Turcji na drodze do Europy.
Today, we are debating, among other things, Turkey's progress towards Europe.
PolishZieloną księgę musimy traktować jak pierwszy krok na drodze do reformy w tym obszarze.
We must regard the Green Paper as the first step towards reform in this area.
PolishObecnie nadal istnieją przeszkody na drodze do sprawnego funkcjonowania rynku.
Currently there remain obstacles to the smooth functioning of the market.
PolishStaniemy się konstruktywnymi partnerami na drodze do zrewolucjonizowanej demokracji.
We will be constructive partners on the road to revolutionising democracy.
PolishJa raczej uważam, że jest to główna przeszkoda na drodze do ratowania euro - czyż nie?
Actually, I believe it is a major impediment to saving the euro, is it not?
PolishTaka sytuacja jest uwłaczająca i stanowi przeszkodę na drodze do wszelkich zmian.
That is indecent and it is also an obstacle to all other development.
PolishPostępy na drodze do zawarcia nowego traktatu były zgodne z naszymi oczekiwaniami.
Progress towards the conclusion of a new Treaty met our expectations.
PolishSkopje przeprowadziło reformy i znajduje się na drodze do przystąpienia do Unii Europejskiej.
Skopje has carried out reforms and is on the way to joining the European Union.
PolishZ tego powodu musimy udzielić pełnego poparcia Białorusi na drodze do Europy.
For this reason we must fully support Belarus on its route to Europe.
PolishTo jest nasz cel nadrzędny, a dziś podejmujemy krok na drodze do jego realizacji.
That is the big prize and today is a step on the road towards that.
PolishRządzący reżim wojskowy nie poczynił jednak żadnych postępów na drodze do demokracji.
The ruling military regime has not, however, taken any steps on the path towards democracy.
PolishNie można pozwolić, by dogmat wolnego rynku stanął na drodze do dobrego życia pracowników.
Free-market theology must not stand in the way of doing right by workers.
PolishNa drodze do potencjalnego członkostwa w UE jest kilka przeszkód.
There are a number of stumbling blocks on the road to possible EU membership.
PolishTo sprawozdanie, jako pierwszy krok na drodze do rozwiązania tego problemu, jest bardzo użyteczne.
As a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
PolishTo niezbędny krok na drodze do przystąpienia do strefy Schengen.
This is a necessary step with the prospect of accession to the Schengen area.
PolishPonieważ przeszkodą na drodze do osiągnięcia sukcesu jest zaufanie.
People -- for law to be the platform for freedom, people have to trust it.