"miejsce" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"miejsce" İngilizce çeviri

PL miejsce
volume_up
{nötr}

miejsce (ayrıca: lokalizacja, miejscowość)
A synapsa to miejsce, w którym neurony komunikują się chemicznie.
And a synapse is a chemical location where they communicate with each other.
Nasze miejsce jest nasycone dowodami oraz materią i energią.
Our location is saturated with evidence, and also with matter and energy.
Miejsce aresztowania, miejsce złej identyfikacji, miejsce alibi.
The scene of arrest, the scene of misidentification, the alibi location.
miejsce (ayrıca: lokal, miejscowość, plac)
volume_up
place {isim}
I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: Miejsce trupich głów.
And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.
A przyszedłszy na miejsce rzeczone Golgota, które zowią miejscem trupich głów,
And they were come unto a place called Golgotha, that is to say, The place of a skull,
Kultura ma swoje miejsce w duszy narodu, jest zakorzeniona w miejscu swego pochodzenia.
Culture has a place in the soul of a nation and roots in its place of origin.
miejsce (ayrıca: szansa, izba, możliwość, pomieszczenie)
volume_up
room {isim}
Istnieje tylko miejsce na zrównoważone rozwiązanie polityczne oparte na dialogu.
There is only room for a balanced political solution, built on dialogue.
Mam nadzieję, że w nowej strategii znajdziemy miejsce na politykę spójności.
I hope we will find room for the cohesion policy in the new strategy.
Jest tu jeszcze miejsce dla trzech kwestii, o których warto wspomnieć.
I have room for three points that I think it is appropriate to mention.
miejsce (ayrıca: położenie, teren, budowa, plac budowy)
volume_up
site {isim}
Miejsce wstrzyknięć podskórnych należy stale zmieniać, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
Należy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego produktu, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
Należy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego preparatu, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
miejsce (ayrıca: położenie, posada, sytuacja)
Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na rynku mleczarskim.
The most difficult situation was definitely that facing the dairy market.
Miała miejsce bardzo konstruktywna i ożywiona dyskusja na temat sytuacji w Zimbabwe.
There was a very constructive urgent debate on the situation in Zimbabwe.
Jesteśmy bezradni wobec takiej sytuacji, jaka miała kiedyś miejsce w Afganistanie.
We stand helpless, faced by a situation like we once faced in Afghanistan.
miejsce (ayrıca: plama, odrobina, krosta, pryszcz)
volume_up
spot {isim}
Chciałem tylko zobaczyć to miejsce gdzie zbudowałem domek z Sophie.
I just wanted to see the spot where we built a hut with Sophie.
To pierwsze płaskie miejsce powyżej wierzchołka lodospadu.
It's the first flat spot you can reach after you get up to the top of the icefall.
Można również dokonać na miejscu porównania ludzi z całego świata.
And you get to make these spot comparisons between people all around the globe.
miejsce
volume_up
venue {isim}
There's one other kind of new venue, the private MP3 player.
The car is a whole venue.
Czy wszyscy tworzymy myśląc o konkretnym miejscu, kontekście?
Do we all make things with a venue, a context, in mind?
miejsce (ayrıca: usuwanie, likwidacja, pozwolenie, odstęp)
Z chwilą, gdy dojdzie do wysycenia szlaku klirensu nieliniowego (co ma miejsce przy wyższych stężeniach tocilizumabu), klirens staje się liniowy.
Once the non-linear clearance pathway is saturated, at higher tocilizumab concentrations, clearance is mainly determined by the linear clearance.
Jednym z możliwych mechanizmów jest nasycenie nośników w miejscu wchłaniania lub na drodze klirensu wątrobowo- żółciowego.
A possible mechanism is saturation of transporters at the absorption site or at the hepatobiliary clearance route.
Prostsza, szybsza i przede wszystkim scentralizowana odprawa celna w jednym miejscu stwarza znaczne możliwości ograniczenia biurokracji.
Simpler, faster and, most importantly, centralised clearance at a single location has great potential to reduce bureaucracy.
miejsce (ayrıca: przestrzeń)
miejsce
volume_up
home {isim} [Brit.]
Moim okręgiem wyborczym jest Duisburg, miejsce, w którym znajdują się największe stalownie w Europie.
Duisburg, home of the largest steelworks in Europe, is in my constituency.
Ale współczucie jest tak samo na miejscu w otoczeniu świeckim jak i religijnym.
But compassion is also equally at home in the secular as in the religious.
Chciałem tam mieć wszystko: biuro, stół na 10 osób, pokój gościnny i miejsce na sprzęt do kite surfingu.
I wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.
miejsce (ayrıca: miejsce do siedzenia)
volume_up
pew {isim} [Brit.] [gün. dil]
miejsce
volume_up
stead {isim}
I mieszkali na miejscu ich, aż ich zabrano w niewolę.
And they dwelt in their stead until the captivity.
Idź; a rzecz do Hananijasza, mówiąc: Tak mówi Pan: Połamałeś jarzma drewniane; przetoż uczyń na to miejsce jarzmo żelazne.
Go, and tell Hananiah, saying, Thus saith Jehovah: Thou hast broken the bars of wood; but thou hast made in their stead bars of iron.
Tedy wziął lud ziemi Joachaza, syna Jozyjaszowego, a postanowił go za króla na miejscu ojca jego w Jeruzalemie.
Then the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and made him king in his father's stead in Jerusalem.

İngilizce' de "miejsce" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
PolishWładze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.
Customs authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.
PolishJeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
PolishSytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
This has already happened several times to date and solutions were always found.
PolishJednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
PolishWszystko to ma miejsce w warunkach kryzysu przy braku oznak jego rychłego końca.
All this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
PolishTakie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
Something like this always happens three days before a European Council meeting.
PolishW kościele tym znajduje się miejsce upamiętniające międzynarodową żeglugę morską.
This church houses the international memorial for civil maritime navigation.
PolishPowinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.
There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.
PolishNiestety często miało miejsce złe zarządzanie, korupcja i nieudane projekty.
Maladministration, corruption and failed projects have unfortunately been common.
PolishZacznijmy burzyć mury fortecy zwanej Europą, budujmy mosty w miejsce murów ...
Let us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
PolishNie tylko na to liczymy, lecz będziemy naciskać, by rzeczywiście miało to miejsce.
We are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.
PolishPrzed pójściem spać należy umyć ręce oraz leczone miejsce wodą z łagodnym mydłem.
Before going to bed, wash your hands and the treatment area with mild soap and water.
PolishTaka sytuacja miała miejsce tego lata i powtarza się teraz w przypadku baz danych.
This also occurred during the summer and it is happening now with databases.
PolishTo ma miejsce również w waszych miastach, po prostu nie zdajecie sobie z tego sprawy.
This is happening in your local cities too, you're probably just not aware of it.
PolishPowiedziałem sobie wówczas, pośród setki innych chłopców, że tutaj jest moje miejsce.
So I said to myself, with all these hundred other boys, this is where I belong.
PolishJest ono inaczej zakorzenione w społeczeństwie niż ma to miejsce na Zachodzie.
It's embedded in society in a different kind of way to what is the case in the West.
PolishWydalanie z moczem miało miejsce głównie w ciągu pierwszych 4 godzin (30, 3± 13, 5 %).
Urinary excretion occurred predominantly during the first 4 hours (30.3± 13.5 %).
PolishNiestety, ale wciąż mają miejsce tragedie powodowane silnymi trzęsieniami ziemi.
Unfortunately, tragedies continue to happen because of large earthquakes.
PolishJak państwo wiedzą, nie wszystkie państwa członkowskie UE mają miejsce w grupie G-20.
As you know, not all the EU Member States have a seat of their own in the G20.