"kontrola" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"kontrola" İngilizce çeviri

PL kontrola
volume_up
{dişil}

kontrola (ayrıca: reglamentacja, rządzenie, regulacja)
Kontrola nad mediami oraz nad odmiennymi poglądami cechuje reżimy totalitarne.
Control of the media and of different opinions is typical for totalitarian regimes.
Kontrola wykonania budżetu w odniesieniu do instrumentu pomocy przedakcesyjnej (
Control of the budgetary implementation of the Instrument for Pre-Accession Assistance (
Kontrola państw członkowskich nad wykonywaniem uprawnień wykonawczych przez Komisję (
Control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (
kontrola
volume_up
monitoring {isim} (by person)
Podczas odstawiania preparatu wskazana jest intensywna kontrola.
Intensified monitoring is recommended during the discontinuation period.
Kontrola i monitorowanie to zadania państwa członkowskiego.
The inspections and the monitoring are a Member State responsibility.
Zalecana jest regularna kontrola morfologii krwi.
Monitoring of blood cell count is recommended on a regular basis.
kontrola (ayrıca: recenzja, przegląd, redakcja, rewizja)
volume_up
review {isim}
Poseł Moraes powiedział, że nie ma sądowej kontroli decyzji organu ds. mediów.
Mr Moraes said there was no judicial review of decisions by the media authority.
Europejski zespół kontroli również będzie miał dostęp do tych informacji.
The EU review team will also have access to this information.
Komisja przyjmuje zieloną księgę dotyczącą przeglądu rozporządzenia w sprawie kontroli połączeń przedsiębiorstw.
The Commission adopts a Green Paper on review of Merger Control Regulation.
kontrola (ayrıca: analiza, badanie, nadzór)
Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) (
Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (
Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część piąta (
Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Part Five (
Kontrola finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy (wersja ujednolicona) (głosowanie)
Scrutiny of European Agricultural Guarantee Fund financing (codified version) (vote)
kontrola (ayrıca: dozór, nadzór)
Produkt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.
Arava should be administered to patients only under careful medical supervision.
W przypadku przedawkowania wymagana jest ścisła kontrola kliniczna.
In case of overdose, close clinical supervision of the patient is required.
Kolejnym tematem godnym uwagi jest kontrola usług wywiadu.
Then there is the subject of supervision of the intelligence services.
kontrola (ayrıca: morderczy uścisk)
Łańcuch produkcji żywności w coraz większym stopniu podlega pełnej kontroli międzynarodowych korporacji z branży spożywczej.
The food production chain is increasingly in the stranglehold of the food multinationals.
Nie powinniśmy wykluczać możliwości, że Łukaszenko szantażuje Kreml, który do tej pory odgrywał kluczową rolę w utrzymaniu przez niego kontroli nad władzą polityczną.
We should not discount the possibility that Lukashenko is blackmailing the Kremlin, which has hitherto been vital to his stranglehold on political power.
Pełna kontrola ze strony Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która zostanie zaprowadzona w związku z przyszłą pomocą makrofinansową, pogorszy jedynie sytuację.
The stranglehold by the European Commission and the International Monetary Fund, promised by the macro-financial assistance to come, will only make the situation worse.
kontrola (ayrıca: ocena, próba, ewaluacja, sprawdzenie)
leków jest możliwe jedynie po konsultacji z lekarzem i pod ścisłą kontrolą działań niepożądanych kortykosteroidów.
after medical evaluation and under close monitoring by your doctor for corticosteroid side effects.
Kontrola taka powinna obejmować ocenę laboratoryjną czynności wątroby (zwłaszcza testy czynności wątroby oraz stężenie bilirubiny we krwi).
Patient management should include laboratory evaluation of hepatic function (particularly liver function tests and bilirubin).
Ocena bezpieczeństwa stosowania była różna w poszczególnych badaniach w odniesieniu do sposobu obserwacji, definicji objawów oraz czasu prowadzenia kontroli.
Evaluation of safety varied between trials with respect to mode of surveillance, definition of symptoms and time of follow-up.

İngilizce' de "kontrola" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishInnym problemem, o którym chcę wspomnieć jest kontrola przepływów pieniędzy.
Another problem I would like to mention is that of controlling the flow of money.
PolishOddychanie niemowląt powinno być pod stałą kontrolą do 3 dni po szczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishKryzys gospodarczy nauczył nas, że niezbędna jest ścisła kontrola i nadzór.
The economic crisis has taught us that strict auditing and oversight are indispensible.
PolishPrzyszłość demokratycznego kraju nie powinna być pod kontrolą jego totalitarnej przeszłości.
A democratic country's future should not be controlled by its totalitarian past.
PolishKontrola jest konieczna, jeśli chcemy, aby przyszłe pokolenia wiedziały, jak smakuje ryba.
If we want our descendants to know the taste of fish, controls are essential.
PolishPo drugie, podstawę każdego systemu demokratycznego stanowią kontrola i równowaga.
Secondly, checks and balances are the basis of any democratic system.
PolishW związku z tym młodzi dorośli podczas leczenia powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą.
Young adults should therefore be monitored carefully throughout treatment.
PolishNależy o tym pamiętać w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolą podaży sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishTo idealny przykład dolewania oliwy do ognia, którego nie można utrzymać pod kontrolą.
That, my friends, is a recipe for fanning an uncontrollable forest fire.
PolishPo drugie, potrzebna jest wyraźna kontrola przestrzegania praw człowieka w państwie wykonania.
Secondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
PolishKontrowersje wzbudza również kontrola jednostek zajmujących się połowami przemysłowymi.
The inspection of industrial fishing units is also mired in controversy.
PolishKontrola przed użyciem Przed użyciem należy obejrzeć przygotowany roztwór.
Inspection prior to use The reconstituted product should be inspected visually before use.
PolishŚcisła kontrola cukrzycy i zapobieganie hipoglikemii jest istotne dla zdrowia dziecka.
of your diabetes, and prevention of hypoglycaemia, is important for the health of your baby.
PolishSkładanie i kontrola Skontrolować strzykawkę pod kątem oznak nieszczelności.
Assembly and Inspection Inspect the syringe for signs of leakage.
PolishPacjenci z niezadowalającą kontrolą glikemii podczas monoterapii glimepirydem (zwykle 4 mg/ dobę).
For patients inadequately controlled on glimepiride monotherapy (typically 4 mg).
PolishPrawdziwe bezpieczeństwo, kontrola bezpieczeństwa, wyjście bezpieczeństwa.
Real security, security checks, security watch, security clearance.
PolishKontrola granic powinna być jednak sprawowana wspólnie przez państwa członkowskie.
Border controls, however, ought to be common to Member States.
PolishKontrola wywozu produktów podwójnego zastosowania jest regulowana przepisami na szczeblu unijnym.
Export controls on dual-use products are the subject of measures at EU level.
PolishPrzed kontrolą należy wysłać do nich stosowne zawiadomienie.
When inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
PolishChciałabym usłyszeć od pana zapewnienie, że kontrola i równowaga obowiązują niezależnie od wszystkiego.
I would like assurances from you that the checks and balances are there nonetheless.