"kluczowy" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"kluczowy" İngilizce çeviri

volume_up
kluczowy {sıf. er.}
EN
PL

kluczowy {sıfat eril}

volume_up
Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie to temat kluczowy dla Unii Europejskiej.
Global food security is a crucial issue for the European Union.
Co więcej, jest to czas kluczowy z punktu widzenia zmian instytucjonalnych.
In addition, this is a crucial time in institutional terms.
Jednakże dla UE porozumienie w Kopenhadze stanowi kluczowy krok.
However, for the EU, the agreement in Copenhagen is the crucial step.
kluczowy (ayrıca: ważny, istotny, węzłowy)
Potrzebny jest kluczowy strategiczny przełom w dziedzinie zapobiegania chorobom.
A key strategic breakthrough is needed in the area of disease prevention.
Rok 2009 można uznać za kluczowy sprawdzian funkcjonowania tego gremium.
2009 can be regarded as a key test year for the functioning of the Human Rights Council.
W przedmiotowym dokumencie Rosja jest często opisywana jako kluczowy partner UE.
Russia is often described in the document as a key partner of the EU.
kluczowy (ayrıca: najważniejszy)
Jest to drugi kluczowy aspekt wzmocnionej polityki gospodarczej.
That is the second core element of reinforced economic governance.
Są to kluczowe wartości, których zamierzamy się trzymać.
They are core values that we want to take forward.
Pierwsze – ustalić z klientem kluczowe kwestie.
The first is: Take core positions with your client.
Jest to kluczowy warunek mojego poparcia dla przedmiotowego pakietu.
This is an essential condition for my support for this package.
Dialog jest kluczowy, jeżeli nasze żądania mają przynieść rezultaty.
Dialogue is essential if our demands are to bring results.
Mimo to, działanie takie stanowi kluczowy element.
Nevertheless, this is an essential element.
kluczowy (ayrıca: flagowy, sztandarowy)
Europejski nakaz aresztowania jest bardzo istotny, a nawet kluczowy.
The European arrest warrant is very important - in fact, of the utmost importance.
Ocenę stanu ważnych budynków należy w związku z tym włączyć do programów regionalnych jako ich kluczowy element.
The assessment of important buildings must therefore be incorporated as a key element in the regional programmes.
Ochrona konsumenta ma kluczowe znaczenie dla wszystkich państw członkowskich.
Consumer protection is vitally important to all the Member States.
kluczowy (ayrıca: pierwszoplanowy)
To kluczowy element strategii, którą starałam się dziś przedstawić.
That is the pivotal point of the strategy that I have tried to present here today.
Podzielam ogólny pogląd, że ten kraj jest kluczowy w regionie.
I share the general view that this country is pivotal in the region.
Kluczowe badanie kliniczne produktu Diacomit obejmowało dzieci w wieku 3 lat i starsze cierpiące na SMEI.
The pivotal clinical evaluation of Diacomit was in children of 3 years of age and over with SMEI.

İngilizce' de "kluczowy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishOgólnie GCCA uznaje się za kluczowy element polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Traditionally, this policy has been focused on mitigation inside and outside the Union.
PolishAzja Środkowa to region kluczowy dla bezpieczeństwa politycznego i energetycznego UE.
Central Asia is a region vital to the EU's political and energy security.
PolishPierwszy "etap kluczowy” związany jest z dodatkowymi kosztami w wysokości 1 026 000 euro.
For the first milestone, there is an extra cost of EUR 1 026 000.
PolishParlament Europejski to kluczowy ośrodek demokracji parlamentarnej.
The European Parliament is at the heart of parliamentary democracy.
PolishRynek wewnętrzny stanowi kluczowy element integracji europejskiej, a obecnie także strategii lizbońskiej.
It is at the heart of European integration and now the Lisbon Strategy.
PolishDostęp do energii jest kluczowy dla każdej jednostki, dla rozwoju gospodarczego oraz w walce z ubóstwem.
Access to energy is vital for every individual, for economic development and for the fight against poverty.
PolishHaker jest absolutnie kluczowy dla wielu politycznych, społecznych i ekonomicznych kwestii związanych z siecią.
The hacker is absolutely central to many of the political, social and economic issues affecting the Net.
PolishTo był dla nich bodziec kluczowy i uwielbiały go.
It was a hyperstimulus for them, and they loved it.
PolishKluczowy jest jednak okres sześciu miesięcy  od dnia zakupu towaru.
In this case, you may have to pay to return the camera and ask to be refunded the shipping costs if the seller agrees that it was defective.
PolishRola Chin we współczesnej gospodarce światowej jest niezrównana, a ich udział w zwalczaniu bieżącego kryzysu kluczowy.
China's role in the modern world economy is unequalled and its participation in overcoming the present crisis is vital.
PolishRozwój europejskiej przestrzeni badawczej stanowi kluczowy element polityki w zakresie badań naukowych, nakreślonej w traktacie lizbońskim.
Developing the European Research Area lies at the heart of the research policy of the Treaty of Lisbon.
PolishJak potwierdza sprawozdanie, kształcenie dorosłych jest bardzo złożoną dziedziną, stanowiącą kluczowy czynnik kształcenia przez całe życie.
As the report says, adult learning is a vital component of lifelong learning and a very complex sector.
PolishJest on kluczowy dla SL.
I didn't talk about it, but it's a critical feature.
PolishObecnie widzimy, że ten kluczowy projekt utknął w miejscu z powodu wszechwładzy i technokratycznej bezwładności naszych instytucji.
Today, we see that this central project was bogged down due to the omnipotence and technocratic inertia of our institutions.
PolishTo jedne z tych spraw, które - mam nadzieję - stanowić będą kluczowy przedmiot naszych dyskusji poświęconych tej jakże potrzebnej zielonej księdze.
Those are some of the issues that I hope will be to the forefront in our discussions on this very welcome Green Paper.
PolishI to był kluczowy element.
PolishHarmonizacja minimalnej płacy na szczeblu europejskim mogłaby przynieść kluczowy postęp w zakresie warunków zatrudnienia pracowników europejskich.
Harmonising the minimum wage at European level could lead to vital progress in conditions of employment for Europe's workers.
PolishJakość nauczycieli to kluczowy czynnik do modernizacji naszego systemu kształcenia oraz do osiągnięcia równości dostępu i wydajności.
The quality of teachers is the critical factor for the modernisation of our education system and the achievement of equity and efficiency.
Polish. ~~~ Jest to jednak kluczowy proces organizacyjny w naszym sposobie myślenia.
So me talking about emotion is like Gandhi talking about gluttony, but it is the central organizing process of the way we think.
PolishPakt w sprawie imigracji to kluczowy priorytet w dążeniu do zlikwidowania nielegalnej imigracji i zbudowania wspólnej polityki imigracyjnej.
The pact on immigration is a necessary priority in order to diminish illegal immigration and build a common policy on legal immigration.