"klimat" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"klimat" İngilizce çeviri

PL klimat
volume_up
{eril}

klimat
Aby powstrzymać nieodwracalne zmiany klimatyczne, musielibyśmy zmienić inny klimat.
In order to stop irreversible climate change, we would need to change another climate.
Klimat się zmienia, cierpi bioróżnorodność i zmniejszają się zasoby naturalne.
The climate is changing, biodiversity is suffering and natural resources are diminishing.
Nasi obywatele uświadomili już sobie, że klimat stanowi wyzwanie.
All our fellow citizens have now realised that the climate is a challenge.
klimat (ayrıca: posmak)
volume_up
flavor {isim} [Amer.] [mec.]
klimat (ayrıca: posmak, smak, koloryt)
volume_up
flavour {isim} [Brit.]
klimat
volume_up
landscape {isim} [mec.]
Bezpieczeństwo żywnościowe, krajobraz, środowisko naturalne, dobrostan zwierząt, klimat itp. to sprawy, dla których rolnictwo może uczynić wiele dobrego.
Food security, landscape, the environment, animal welfare, climate etc. are causes to which agriculture can contribute a great deal.
Celem konkursu jest takie zagospodarowanie terenu parku, które w nowoczesnej formie połączy jego różne funkcje, uwzględniając postindustrialny klimat dzielnicy.
The aim of the Hafenpark competition is to design a landscaped area that takes into account the post-industrial setting and combines its various intended uses in a modern form.
Należy dodać nowe elementy, jak większy nacisk na kształcenie podstawowe i dalsze, wrażliwość na bioróżnorodność krajobrazu oraz wspomnianą już adaptację do zmian klimatu.
New features must be added, such as a sharper focus on basic and continuing training, sensitivity to biodiversity in the landscape and the aforementioned adaptation to climate change.
klimat (ayrıca: atmosfera, aura, wrażenie, wibracja)
volume_up
vibe {isim}

"klimat" için eşanlamlılar (Lehçe):

klimat

İngilizce' de "klimat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Polishwłączając nasz wpływ na klimat.
And that became the Interface plan in 1995, and has been the plan ever since.
PolishZ satysfakcją podkreślam dobry klimat tego spotkania i uwzględnienie wielu naszych sugestii.
I am pleased to be able to tell you that the atmosphere at the meeting was good and that many of our proposals were accepted.
PolishWszyscy mówią o terroir, czcimy terroir /terroir - specyfika, warunki i klimat uprawy winorośli/ wszyscy mówią: jejku, mój terroir jest doskonały!
We all talk about terroir; we worship terroir; we say, Wow, is my terroir great!
PolishMogę jednak zaoferować natruralne światło i całorocznie kontrolowany klimat. ~~~ Przejdźmy 2 lata do przodu.
Fast-forward two years later: we now have window farms, which are vertical, hydroponic platforms for food-growing indoors.
PolishPozwoli to umocnić zaufanie społeczne do słuszności prowadzonej polityki i tym samym poprawić ogólny klimat gospodarczy.
This will support public confidence in the soundness of policy actions and thus strengthen overall economic sentiment.
PolishNa całym świecie klimat się zmienia.
PolishMa czapy polarne, atmosferę, choć rzadszą od naszej, więc ma klimat - dużo tu podobieństw.
So, it's very similar to some extent, and you can see some of the features on it, like the Grand Canyon on Mars, or what we call the Grand Canyon on Mars.
PolishW sprawozdaniu usiłuje się wytworzyć klimat retorycznej obrony konsumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
The report seeks to dress itself up in rhetoric surrounding the defence of consumers and small and medium-sized enterprises (SMEs).
PolishDzięki czemu zmieniła glebę, klimat w kilku miejscach w Afryce i oczywiście warunki ekonomiczne w wielu afrykańskich wioskach.
And by doing so, she has changed the soil, the weather, in some places in Africa, and of course the economic conditions in many villages.
PolishPoznaj swój wpływ na klimat i dowiedz się, w jaki sposób można racjonalnie wykorzystywać energię i zasoby naturalne oraz zredukować emisje dwutlenku węgla.
Track your carbon footprint and follow some tips for saving energy and resources and reducing your emissions.
PolishPowinniśmy również wykorzystać odwagę i siłę w czasie, gdy podczas debaty panuje klimat rozczarowania wynikający z referendum w Irlandii.
We would also draw from this courage and strength at a time when a mood of disappointment has pervaded the debate because of the referendum in Ireland.
PolishArcheolodzy mówią nam, że w przeszłości, kiedy klimat się zmieniał, ludzie, którzy mogli, dostosowywali się, a ludzie, którzy nie byli w stanie się dostosować, ginęli.
Archaeologists tell us that, in the past, when the climates changed, people who could adapted and people who could not perished.
PolishNależy odbudować zaufanie oszczędzających, aby przywrócić inwestycje i konsumpcję oraz poprawić ogólny klimat pozwalający na spokojniejsze działanie.
Savers' trust must be restored in order to get investments and consumption moving and to improve the overall framework within which we can then act more calmly.
PolishPan poseł Lehne wyraźnie powiedział, że mamy tutaj klimat współpracy między instytucjami: Parlament nie jest po jednej stronie, a Komisja po drugiej.
Mr Lehne has made it clear that the atmosphere here is one of cooperation between the institutions: Parliament is not on one side and the Commission on the other.
PolishJako geolog mogę wszystkich zapewnić, że wiele razy w przeszłości klimat na Ziemi ocieplał się o wiele bardziej niż o te demonizowane 2°C, i nie powodowało to tragedii.
As a geologist I can assure you that, many times in the past, the earth has warmed up much more than by those demonised 2°C, and no tragic events took place.
PolishI skoro Richard wprowadził mnie w ten cały klimat muzyki i powinienem właściwie robić projekt z Todem Mochover z MIT media lab, to ma on duży związek z muzyką.
And since Richard put me on this whole thing with music -- I'm supposed to actually be doing a project with Tod Machover with the MIT Media Lab -- it relates a lot to music.
PolishBy pozostać liczącą się siłą na arenie międzynarodowej zachowując równocześnie wewnętrzną spójność, UE musi być w stanie stworzyć paneuropejski klimat tolerancji.
In order to remain a relevant force on the international stage, while preserving internal cohesion, the EU needs to be able to create a pan-European environment of tolerance.
PolishCelem konkursu jest takie zagospodarowanie terenu parku, które w nowoczesnej formie połączy jego różne funkcje, uwzględniając postindustrialny klimat dzielnicy.
The aim of the Hafenpark competition is to design a landscaped area that takes into account the post-industrial setting and combines its various intended uses in a modern form.
PolishTo ważne, bowiem im dłużej będzie trwać proces przyjmowania rozporządzenia, tym dłuższy będzie okres zawieszenia, mogący stwarzać klimat niepewności prawa z punktu widzenia inwestorów.
It is important because the longer the adoption of the regulation takes, the longer the limbo period lasts, with the potential to create legal uncertainty for investors.