"granica" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"granica" İngilizce çeviri

PL granica
volume_up
{dişil}

1. genel

granica (ayrıca: szlaczek, rubież, kant, rąbek)
volume_up
border {isim}
Była tedy granica synów Rubenowych Jordan z granicami swemi.
And the border of the children of Reuben was the Jordan, and the border [thereof].
Znaczna część wschodniej granicy Polski to także granica Unii Europejskiej.
We welcome this, as a considerable proportion of Poland's eastern border is also an EU border.
A była granica dziedzictwa ich: Saraa, i Estaol, i Isremes;
And the border of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir-shemesh,
granica
It's a safety boundary around the target.
Granicy klimatycznej nie przekraczamy aż do wczesnych lat 90-tych, dokładnie zaraz po Rio.
We don't transgress the climate boundary until the early '90s, actually, right after Rio.
granica (ayrıca: rubież)
Nowa granica, o której mówię, nie niesie jednak obietnic - niesie wyzwania”.
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.
Rumunia stała się niestety dziką granicą Europy.
(RO) Madam President, unfortunately, Romania has become Europe's wild frontier.
Czy istnieje dla nas granica tego jak żyjemy razem?
Is there a frontier for us of how we live together?
granica (ayrıca: limit)
volume_up
limit {isim}
Chodzi tu po prostu o to, aby krytyczny poziom grzywny był rozsądną granicą.
The point here is simply that an astute level of fine would be a sensible limit.
Czy istnieje granica wiekowa, jeżeli chodzi o dzieci lub rodziców adopcyjnych?
Is there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Moim zdaniem górna granica emisji nie powinna naprawdę przekraczać 80%.
In my opinion, 80% of emissions should really be the upper limit.
granica (ayrıca: linia graniczna)
Naprawdę błyskotliwy facet, jest na granicy geniuszu.
Really smart guy, he's like a borderline genius.
U większości tych pacjentów iloraz inteligencji badany w testach mieścił się w zakresie pomiędzy przeciętnym ilorazem inteligencji a granicą opóźnienia umysłowego.
The majority of the patients who were tested had an IQ in the average to low average/ borderline mentally retarded range.
granica (ayrıca: limit, zawór odcinający)
Odsetek pacjentów z mianem przeciwciał ≥ dolnej granicy normy jeden miesiąc po szczepieniu pierwotnym wykonanym szczepionką Tritanrix HepB:
Percentage of subjects with antibody titres ≥ assay cut-off one month after primary vaccination with Tritanrix HepB:
granica (ayrıca: limit)
granica (ayrıca: limit, zawór odcinający)
volume_up
cutoff {isim}
Odsetek pacjentów z mianem przeciwciał ≥ dolnej granicy normy jeden miesiąc po szczepieniu pierwotnym wykonanym szczepionką Tritanrix HepB:
Percentage of subjects with antibody titres ≥ assay cut-off one month after primary vaccination with Tritanrix HepB:
granica (ayrıca: limit)
Około 100 milionów europejczyków żyje na granicy ubóstwa.
Around 100 million Europeans are living in or on the threshold of poverty.
It was almost beyond the threshold of imagination.
Wiek emerytalny należy podnosić stopniowo w całej Europie i musi on zbliżyć się do granicy 70 lat.
Retirement age must be raised in stages throughout Europe, and it must approach the 70 years of age threshold.
granica
volume_up
bourne {isim} [dem.] (border)

2. Coğrafya

granica
You have to look at where the perimeter would be.

İngilizce' de "granica" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPonadto nieustannie obniża się granica wieku dziewcząt dotkniętych przemocą.
In addition, the age of girls being subjected to violence is steadily falling.
PolishW grupie tej jest także wielu Rumunów i Rumunek, którzy wzięli ślub za granicą.
This also includes many Romanian men or women who have got married abroad.
PolishAby nadal otrzymywać zasiłek podczas swojego pobytu za granicą, musisz:
If you want to keep getting your unemployment benefits while abroad, you need to:
PolishPrzez 2 miesiące wypłacano Ci zasiłek w tym kraju, a przez kolejne 2 miesiące za granicą.
You received 2 months' benefits there, then another 2 months’ benefits abroad.
PolishCiągle widzimy w telewizji pasażerów pozostawionych za granicą samym sobie.
We would regularly see on television pictures of families stranded abroad.
PolishBędą one mogły prowadzić interesy za granicą z taką samą łatwością jak w ich własnym kraju.
They will be able to do business just as easily abroad as in their own country.
PolishGranica pomiędzy wolnością wypowiedzi i łamaniem prawa jest bardzo cienka.
There is a very fine line between freedom of speech and breaking the law.
PolishDzięki UE przesyłanie pieniędzy dzieciom studiującym za granicą jest tańsze.
Sending money to children studying abroad is cheaper thanks to the EU.
PolishChcemy uczciwych reguł w gospodarce rynkowej, w UE i za granicą; ani więcej i ani mniej.
We want fair rules in the market economy within the EU and abroad, no more and no less.
PolishInnymi słowy, zostaje rozmyta granica pomiędzy mną a innymi ludźmi.
In other words, you have dissolved the barrier between you and other human beings.
PolishOgraniczmy ich interesy finansowe za granicą lub pozbawmy ich możliwości podróżowania.
Let us target their financial affairs abroad or their travel situation.
PolishChcemy mieć pewność, że większość wysiłków zostanie podjęta w Europie, a nie poza jej granicą.
We want to make sure the bulk of the effort is made in Europe, not by offsetting.
PolishPoznaj swoje prawa i możliwości związane z pracą w Rumunii lub za granicą.
Learn about your rights and options for working in Romania or abroad.
PolishSkorzystaj z wielu kanałów poszukiwania pracy, w kraju lub za granicą.
Take advantage of the many channels for finding job nationally or abroad.
PolishWzrost aminotransferaz (AspAT lub AIAT) > 2, 5 x górna granica normy, który nie ustąpił do
Increase of aminotransferases (AST or ALT) > 2.5 x ULN which has not recovered by day 21
PolishNie wolno stosować trabektedyny u pacjentów z CPK > 2, 5 górna granica normy (patrz punkt 4. 2).
Trabectedin must not be used in patients with CPK > 2.5 ULN (see section 4.2).
PolishMa za zadanie ułatwić Ci pracę za granicą przez ograniczony czas.
It is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
PolishOferty dla wolontariuszy w kraju i za granicą możesz znaleźć dzięki poniższym linkom.
The following pages offer you some opportunities to work as a volunteer in Latvia and abroad.
PolishDowiedz się jakie masz prawa i możliwości pracy we Francji lub za granicą.
Learn about your rights and options for working in France or abroad.
PolishDowiedz się jakie masz prawa, obowiązki i opcje związane z pracą w Portugalii lub za granicą.
Learn about your rights, duties and options in relation to work in Portugal or abroad.