"druga" için Lehçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin drugi
PL

"druga" İngilizce çeviri

volume_up
druga {sıf. diş.}
EN

PL druga
volume_up
{sıfat dişil}

druga (ayrıca: drugi, drugie)
volume_up
second {sıf.}
Musimy dać branży drugą szansę, a branża musi tę drugą szansę wykorzystać.
We must give the industry a second chance and the industry must grasp this second chance.
Druga: pytanie dotyczące zasad pomocniczości i powszechności.
The second: the question on the principles of subsidiarity and universality.
Drugą sprawą będzie średniookresowa ocena perspektywy finansowej.
The second issue will be the mid-term review of the financial perspective.

İngilizce' de "druga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishA była tam Maryja Magdalena, i druga Maryja, które siedziały przeciwko grobowi.
And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.
PolishDruga możliwość to użycie serwerów wychodzących Google Maila z innym adresem nadawcy.
Or, you can use Google Mail's outbound servers with a different "from" address.
PolishDrugą ręką delikatnie uchwycić przetarty obszar skóry i mocno przytrzymać.
Use the other hand to gently pinch the cleaned area of skin and hold it firmly.
PolishI opuściwszy ich, wstąpił zasię w łódź, i przeprawił się na drugą stronę.
And he left them, and again entering into [the boat] departed to the other side.
PolishNa obu tych ścieżkach klient mógł kliknąć jedną bądź drugą reklamę lub obie.
For each of these paths, the customer could've clicked on either ad, or both.
PolishJa w swoim sprawozdaniu, praktycznie rzecz biorąc, zajmuję się drugą stroną medalu.
My report to all intents and purposes addresses the other side of the coin.
PolishOd powolnego fokstrota bolą plecy, a druga strona może być rozczarowana.
A slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
PolishNa przykład w tenisie, zazwyczaj jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.
So like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.
PolishDane naukowe w większości nie wybiegają wstecz poza drugą wojnę światową.
Because science data really goes back to, at best, World War II, for the most part.
PolishDrugą dziedziną są polityki strukturalne, w których szacowany poziom błędów wynosi 12%.
The other area is structural policies, where there is an estimated 12% error.
PolishI wreszcie druga sprawa, mianowicie sprawa naszego bezpieczeństwa energetycznego.
I should now like to mention another issue, namely our energy security.
PolishDruga kwestia, którą już poruszyła pani poseł Roure, to dane szczególnie chronione.
Another point, which Mrs Roure herself has already broached, is that of sensitive data.
PolishDrugą ręką ściągnąć szarą nasadkę („ 1 ”) prostym ruchem i wyrzucić nasadkę.
With your other hand, pull the grey cap (1) straight off and discard cap.
PolishWarunkiem naszej solidarności jest przyjęcie odpowiedzialności przez drugą stronę.
If they can accept responsibility, then they will be able to benefit from our solidarity.
PolishMy pozwalamy na budowę minaretów w Europie, ale druga strona nie okazuje wzajemności.
We allow the construction of minarets in Europe, while they do not reciprocate at all.
PolishWygląda jakby machanie było bardziej efektywną strategią niż ta druga.
It looks as if the waving is a more effective strategy than the other strategy.
PolishRosji ufają niektórzy, druga strona konfliktu ufa bardziej Stanom Zjednoczonym.
Some trust Russia, while the other side in the conflict is more open to the United States.
PolishJest jeszcze druga sprawa, która nie mniej mnie martwi i o której chciałabym wspomnieć.
There is another issue which I would like raise and which causes me no less concern.
PolishKrok 4 Odchylić plaster i ostrożnie zdjąć drugą część warstwy ochronnej.
Step 4 Fold back the patch and carefully remove the other half of the liner.
PolishMiał także drugą żonę Jerameel, imieniem Atara; ta jest matka Onamowa.
And Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.