"dostrzegać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"dostrzegać" İngilizce çeviri

volume_up
dostrzegać {imper. fi.}

PL dostrzegać
volume_up
[dostrzegam|dostrzegałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

dostrzegać (ayrıca: dostrzec, uznać, uznawać, identyfikować)
volume_up
to recognise {fi.} [Brit.]
Cóż, mam nadzieję, że zacznie pan dostrzegać, jak należy pojmować zdecydowane przywództwo.
Well, I hope that you will start to see what you would recognise as assertive leadership.
Mamy tam swoje interesy, dostrzegają je również decydenci w samym regionie.
We have interests there, too, and the region itself does recognise them.
Zatem - ważne, abyśmy to dostrzegali - dla Rosji Unia Europejska stanowi problem.
So - and it is vital that we recognise this - for Russia, the European Union is the problem.
dostrzegać (ayrıca: uważać, dostrzec, podpatrywać, podpatrzyć)
Możecie wyraźnie zacząć dostrzegać historie po dłoniach.
You can really start to see the stories told by the hands here.
Cóż, mam nadzieję, że zacznie pan dostrzegać, jak należy pojmować zdecydowane przywództwo.
Well, I hope that you will start to see what you would recognise as assertive leadership.
Możemy zacząć dostrzegać leżące u podłoża narracje, które nas napędzają i mówią co się dzieje.
We can begin to see the underlying narratives that propel us forward and tell us about what's going on.
dostrzegać (ayrıca: dostrzec)
volume_up
to clock [clocked|clocked] {fi.} [Brit.] [gün. dil]
dostrzegać (ayrıca: dostrzec, dojrzeć, zrozumieć, dosłyszeć)
volume_up
to make out {fi.} (sth)

2. "coś"

İngilizce' de "dostrzegać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishZatem gra skończona, ludzie zaczynają dostrzegać, że mają Państwo problem.
So the game is up, people are finding out that you have a problem.
PolishI zaczęłam dostrzegać pewne elementy, dzięki którym epickie zwycięstwa są możliwe w światach online.
And I started to notice a few things that make epic wins so possible in online worlds.
PolishPrzy poziomie dwóch procent zaczynasz dostrzegać je na drogach dookoła.
At two percent, you start seeing them on the roads everywhere.
PolishIstotę problemu musimy dostrzegać również we wszystkie inne dni, kiedy podejmujemy decyzje.
The issue's importance must also be made apparent on all other days when we are taking decisions.
PolishWładze Zimbabwe zdają się nie dostrzegać powagi sytuacji i pozostają bierne.
The authorities in Zimbabwe seem not to notice the seriousness of the situation and have taken no action.
PolishPowinniśmy dostrzegać wielką kulturę i historię tego kraju.
We should take note of the great culture and history of this country.
PolishZaznaczyła bowiem pani w swoim wystąpieniu, że zaczynamy dostrzegać pierwsze oznaki poprawy.
Because clearly, as you said in your speech, the green shoots of recovery are already starting to show.
PolishReasumując: w czasie obecnego kryzysu Europa musi dostrzegać szeroki kontekst i patrzeć perspektywicznie.
To conclude: Europe, in this crisis, needs to look far and wide.
PolishTo bardzo ważna rzecz i powinniśmy dostrzegać jej wagę.
That is a very important matter and we should acknowledge it.
PolishTak więc, powstają naprawdę fajne pomysły, które znajdują swoich zwolenników a handlowcy zaczynają to dostrzegać.
So, really clever ideas there that are kind of being taken ahold and marketers are starting to understand.
PolishMam objawy, myślę, że Parkinson stopniowo się rozwija na przestrzeni lat, ale w pewnym momencie zaczynasz dostrzegać objawy.
I guess Parkinson's kind of creeps up over the years, but at a certain point you start seeing the symptoms.
PolishZ drugiej strony nie wydaje mi się właściwe, aby nie dostrzegać także zmian na lepsze, które w Chinach się odbywają.
On the other hand, it does not seem right to me to ignore the changes for the better that are taking place in China.
PolishWreszcie WPR powinna bardziej dostrzegać małe, rodzinne gospodarstwa rolne, widząc potrzebę dywersyfikacji do...
Finally, the CAP should pay more attention to small, family-owned agricultural holdings, given the need for diversification to...
PolishNie rozumiem dlaczego nadal tyle osób stara się nie dostrzegać przemocy związanej z orientacją i tożsamością seksualną.
I cannot comprehend that there are still many people who turn a blind eye to violence based on sexual orientation and identity.
PolishCzęsto nie chcemy tego dostrzegać. Aby jednak program zwalczania handlu ludźmi był skuteczny, musimy na pierwszym miejscu postawić edukację, podnoszenie świadomości.
I am thinking of prostitution, first and foremost, but also of children.
PolishWażne, żebyśmy umieli je na czas dostrzegać, a Unia Europejska zachowała zdolność dostosowywania się do nowych wyzwań.
It is important for us to be able to discern them in time, and for the European Union to retain the capacity to adapt to new challenges.
PolishNie można zapominać o prawodawczej roli Parlamentu zapisanej w traktacie lizbońskim, a jednak Rada wydaje się jej nie dostrzegać.
We cannot forget the legislative role of Parliament, as enshrined in the Treaty of Lisbon, but it seems to have been overlooked by the Council.
PolishNie możemy nie dostrzegać, że niedawne wydarzenia doprowadziły do ujawnienia problemu z zarządzaniem strefą Schengen - problemu, który musimy rozwiązać.
We cannot be blind to the fact that recent events have revealed a problem in Schengen governance which we have to solve.
PolishUstalenia budżetowe będą musiały być respektowane, przy czym nie można nie dostrzegać zakresu kompetencji Rady i Parlamentu Europejskiego.
The budgetary agreements will need to be respected, while the powers of the Council and the European Parliament may not be overlooked.
PolishJednak zdaje się nie dostrzegać tego, że w ten sposób UE kontynuuje podzlecanie swoich działań w zakresie wywiadu finansowego Stanom Zjednoczonym.
However, it fails to address the fact that in this way, the EU continues to outsource its financial intelligence service to the US.