"dokonywać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"dokonywać" İngilizce çeviri

volume_up
dokonywać {imper. fi.}

PL dokonywać
volume_up
[dokonuję|dokonywałbym] {imperfektif fiil}

dokonywać (ayrıca: wykonać, zawierać, wykonywać, dokonać)
dokonywać (ayrıca: dokonać, wprowadzać, wprowadzić)
volume_up
to effectuate [effectuated|effectuated] {fi.} [res.] (change, reform)
Dokonywanie kontroli dopiero po fakcie doprowadziłoby do zmniejszenia bezpieczeństwa.
To perform checks only after the event would result in less security.
W przypadku odstawiania glikokortykosteroidów stopniowego zmniejszania dawki należy dokonywać przez dłuższy okres.
Moreover, in case of withdrawal of glucocorticoids progressive dose reduction may have to be performed over a longer period.
Podczas cyklu Modyfikacji dawki gemcytabiny w czasie trwania cyklu należy dokonywać zgodnie z poniższymi tabelami:
Within a cycle Dose modifications of gemcitabine within a cycle should be performed according to the following tables:

"dokonywać" için eşanlamlılar (Lehçe):

dokonywać

İngilizce' de "dokonywać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Polishmoże dokonywać wszelkich innych operacji finansowych powiązanych z jego celami.
it may carry out any other financial operation linked with its objectives.
PolishMyślę, że w tym zakresie powinniśmy dokonywać szerszych unijnych rozwiązań.
I think we should adopt broader measures for the European Union in this area.
PolishWierzę, że możemy dokonywać tych zmian za pomocą każdorazowego śmiechu.
And I think, I truly believe, that we can change this thing one laugh at a time.
PolishOczywiście należy dokonywać dokładnej oceny wszystkich nowych inicjatyw w tym zakresie.
Of course any future action in this area will need to be assessed carefully.
PolishCo jeśli w budowlach, mostach, maszynach wszystkie części mogą dokonywać obliczeń?
Imagine if our buildings, our bridges, machines, all of our bricks could actually compute.
PolishNiełatwo się dowiedzieć, na jakiej podstawie można dokonywać zmian, a na jakiej nie.
It is not easy to know on what basis you can or cannot make amendments.
PolishNie musisz dokonywać płatności ani ustawiać na koncie formy płatności.
You don't have to make a payment or add a form of payment to your account.
PolishEuropa musi nie tylko dokonywać płatności na rzecz Banku Światowego; musi też podjąć działania.
Europe must not only make payments to the World Bank; it must also take action.
PolishCieszy mnie fakt, że nie można dokonywać żadnych zmian bez zgody wszystkich 27 rządów.
I am delighted at the fact that no changes can be made without the 27 governments agreeing.
Polishsformułował wniosek, że należy bezustannie i wnikliwie prowadzić obserwację i dokonywać
concluded that the cardiovascular safety and serious skin reactions should be continuously
PolishWłaściwe organy państw członkowskich będą dokonywać regularnej oceny produktu.
The Member States’ competent authorities will continue to keep the product under regular review.
PolishJednakże lepiej dokonać podwyższenia choćby o 2%, niż nie dokonywać żadnych zmian.
It is, however, preferable to increase quotas even if only by 2% than to make no changes at all.
PolishWłaściwe organy władzy państw członkowskich będą dokonywać regularnej oceny produktu.
The Member states competent Authorities will continue to keep the product under regular review.
Polishsformułował wniosek, że należy bezustannie i wnikliwie prowadzić obserwację i dokonywać
concluded that the cardiovascular safety and serious skin reactions should be continuously and
PolishMuszą oni być w stanie dokonywać bezpiecznych inwestycji w dłużym okresie.
They need to be able to make safe investments over a long period.
PolishMusimy mieć do dyspozycji możliwość tego rodzaju, by dokonywać przesunięć środków w budżecie UE.
We need to have this sort of possibility of moving resources around in the EU budget.
PolishJednakże lekarz może zdecydować, że pacjent będzie dokonywać samodzielnie wstrzyknięć leku STELARA.
However, you and your doctor may decide that you may inject STELARA yourself.
PolishWłaściwe organy władzy z Państw Członkowskich będą dokonywać regularnej oceny produktu.
The Member states competent Authorities will continue to keep the product under regular review.
PolishLudzie będą wtedy dokonywać wyboru i nabywać, przede wszystkim takie produkty.
People will then choose to buy such a product in particular.
PolishNależy regularnie dokonywać oceny leczenia, podchodząc indywidualnie do każdego pacjenta.
Treatment should be reassessed regularly, on a case-by-case basis.