"dobrostan" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"dobrostan" İngilizce çeviri

PL dobrostan
volume_up
{eril}

1. genel

dobrostan (ayrıca: dobrobyt)
Dobrostan dzieci nie jest priorytetem w tym projekcie.
The well-being of the child is not central to this motion.
The well-being of the people must come first.
Przeciętny dobrostan naszych społeczeństw nie zależy już od dochodu narodowego i wzrostu ekonomicznego.
The average well-being of our societies is not dependent any longer on national income and economic growth.

2. "zwierząt"

dobrostan
volume_up
welfare {isim} (animal welfare)
WPR poprawia nasze środowisko, a dobrostan zwierząt nadal się poprawia.
The CAP is improving our environment and animal welfare continues to improve.
Dobrostan zwierząt, a szczególnie kur niosek, to sprawa naprawdę poważna.
The welfare of animals in general and of laying hens in particular is a serious business.
Oczywiście Rada podziela troskę posłów o dobrostan zwierząt.
The Council naturally shares the Member's concern regarding animal welfare.

İngilizce' de "dobrostan" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishDbają o środowisko, dobrostan zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności.
They look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
PolishPrzynajmniej my, Europejczycy, odrzucamy okrucieństwo, ograniczamy cierpienia zwierząt, popieramy ich dobrostan.
We Europeans, at least, impose limits on the suffering of animals and support their wellbeing.
PolishDobrostan zwierząt jest sprawą niepodzielną, wymagającą standaryzacji i dlatego potrzebujemy globalnej definicji tego pojęcia.
It must be standardised and we need a global definition of it.
PolishUrbanizacja i aglomeracja stały się problemem europejskim, ponieważ mają one wpływ na dobrostan wszystkich obywateli Europy.
Urbanization and agglomeration have become a European problem because they affect the wellbeing of all European citizens.
PolishZdrowie i dobrostan zwierząt gospodarskich są sprawą zasadniczą dla zapewnienia zdrowia publicznego dzięki produkcji zdrowej żywności.
The health and wellbeing of farm animals are essential in order to ensure public health through the production of healthy food.
PolishA jednak praca wykonywana przez kobiety w domu oraz opieka nad członkami rodzin pozostającymi na ich utrzymaniu również stanowi istotny wkład w dobrostan społeczeństwa.
However, the work of women at home and caring for dependent family members also makes a significant contribution to the wellbeing of society.
PolishKiedy zaczniemy łączyć te informacje, dowiemy się lepiej co z nimi robić i jak lepiej zrozumieć swoje własne patologie, zdrowie i dobrostan.
And as we start to integrate this information, we're going to know better what to do with it and how better to have insight into our own pathologies, health and wellness.
PolishW kontekście dematerializacji dobrostan regionów pod względem jakości życia ma zatem ogromne znaczenie.
In this context of dematerialisation, a region's wealth in terms of its quality of life is thus extremely important, I would even say absolutely indispensable.
PolishPopieram inicjatywę na rzecz poprawienia i wzmocnienia europejskich środków w celu zagwarantowania bezpiecznych produktów na rynku, przy czym najważniejszy jest dobrostan i ochrona konsumentów.
I support the initiative for improving and strengthening European measures to ensure safe products on the market, the main concern being the wellbeing and protection of consumers.