"cieszyć się z" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"cieszyć się z" İngilizce çeviri

volume_up
cieszyć się z {dön. imper. fi.}

PL cieszyć się z
volume_up
{dönüşlü fiil}

1. "czegoś"

Donatorzy mogą cieszyć się z niższych płatności z funduszy strukturalnych UE, mając na względzie reorientację tych funduszy na inne cele, ale nie oszukujmy się.
Donor countries might relish lower payments from the EU Structural Funds, with a view to the reorientation of these funds for other uses, but let us not deceive ourselves.

İngilizce de "cieszyć się z" için benzer çeviriler

cieszyć fiil
się zamir
z edat
z
English

İngilizce' de "cieszyć się z" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishDlatego też mamy powód, aby cieszyć się z poczynionych postępów.
We therefore have reason to be satisfied with the progress which has been made.
PolishNależy cieszyć się z przyjęcia tych umów - mówiło już o tym oboje przedmówców.
The existence of these agreements, as the two previous speakers have said, is to be warmly welcomed.
PolishNależy cieszyć się z dyskusji na ten temat, ponieważ jak dotąd nie rozmawialiśmy o tym.
It is very pleasing for that to be the subject of discussion, as we still have not talked about it.
PolishDlatego nie wypada cieszyć się z uwolnienia więźniów, którzy nie powinni byli zostać aresztowani.
We should also not offer words for the liberation of prisoners who should not have been arrested.
PolishJako że dysponujemy takimi ramami, pozostaje nam tylko cieszyć się z inicjatyw prawodawczych, nad którymi dziś debatujemy.
Within this framework, one cannot but welcome the legislative initiatives which we are debating today.
PolishNie można cieszyć się z drewnianych kul.
Well, there's nothing happy about a pair of crutches.
PolishZ zasady wszyscy zgadzamy się, że należy cieszyć się z istnienia planu EPSTE.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, in principle, we all agree that the SET plan is to be welcomed.
PolishZ tego względu możemy tylko cieszyć się z zamiaru pana posła sprawozdawcy, aby zwiększyć odpowiedzialność państw członkowskich.
Because of this we can only welcome the rapporteur's intention to increase the accountability of Member States.
PolishW tym kontekście mogę jedynie cieszyć się z przyjętych postanowień dotyczących negocjowania porozumień międzynarodowych.
In this respect, I can only be glad about the provisions introduced concerning the negotiation of international agreements.
PolishI cieszyć się z efektów pracy.
PolishTrzeba być świadomym swojego otoczenia i cieszyć się z małych cudów, które zauważa się w nowym świecie.
I would imagine that you'd have to be pretty aware of your surroundings and appreciating the small wonders that you're starting to see in your new world.
PolishMyślę, że wszyscy powinniśmy cieszyć się z przywrócenia w pewnym stopniu normalizacji na rynkach finansowych.
Mr President, I think all of us will welcome the fact that some kind of normalisation is beginning to return to financial markets.
Polishcieszyć się z przychylności losu
PolishMam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli również cieszyć się z osiągnięć, nie tracąc przy tym z oczu tego, co pozostało jeszcze do zrobienia.
Happily, in the future, we shall also be able to celebrate what has been achieved, while not losing sight of the work still to be done.
PolishMożemy też cieszyć się z tego, że udało się wypracować porozumienie umożliwiające zasilenie mechanizmu mikrofinansowego dla Unii Europejskiej świeżymi środkami.
We can also be pleased that an agreement has been reached to fund a microfinance mechanism for the European Union with fresh money.
PolishNależy cieszyć się z tego sprawozdania, które dotyczy wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz obowiązku przestrzegania minimalnej stawki podstawowej.
This report on the common system of value added tax and the duration of the obligation to respect the minimum standard rate is only to be welcomed.
PolishSteven Pinker: W dużym stopniu, to pasuje zarówno do teorii Wrighta, która pozwala nam cieszyć się z pożytków współpracy, w coraz większych i większych kręgach.
Steven Pinker: Very much. ~~~ It would fit both in Wright's theory, that it allows us to enjoy the benefits of cooperation over larger and larger circles.
PolishNależy również cieszyć się z tego, że przedmiotowa umowa likwiduje wszelkie ograniczenia związane z trasami, cenami czy też liczbą cotygodniowych lotów między Kanadą a UE.
It is also to be welcomed that this Agreement removes all restrictions on routes, prices, or the number of weekly flights between Canada and the EU.
PolishMożemy tylko cieszyć się z zacieśnienia stosunków handlowych, pod warunkiem że polityki rozwoju są objęte monitorowaniem, aby nadal działały jako zachęty do postępów.
We can only welcome the strengthening of trade relations, provided that development policies are monitored so that they continue to act as an incentive for improvements.