"świadczyć" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"świadczyć" İngilizce çeviri

PL świadczyć
volume_up
[świadczę|świadczyłbym] {fiil}

O czymś podobnym świadczy także zakres i ilość wniosków wpływających do Komisji Petycji.
The scope and quantity of applications submitted to the Committee on Petitions would indicate something similar.
Reakcje na pańską propozycję nadzoru gospodarczego świadczą o tym, że właśnie w tym tkwi problem.
The reactions to your proposal for economic governance indicate that this is exactly where the problem lies.
Powtarzające się odniesienia do traktatu lizbońskiego świadczą więc o odmowie akceptacji reguł demokratycznego systemu.
Continued references to the Lisbon Treaty therefore indicate a failure to accept the rules of the democratic system.
Nie możeć was świat nienawidzieć, ale mnie nienawidzi; bo ja świadczę o nim, iż sprawy jego złe są.
The world cannot hate you; but me it hateth, because I testify of it, that its works are evil.
Tego rodzaju transakcje podważają zaufanie pomiędzy krajami europejskimi i świadczą o sukcesie rosyjskiej polityki "dziel i rządź”.
Transactions of this sort undermine trust between European countries and testify to the success of Russia's 'divide and rule' policy.
Ktobykolwiek chciał zabić człowieka, za świadectwem świadków zabije mężobójcę; ale świadek jeden nie będzie mógł świadczyć na skazanie kogo na śmierć.
Whoso killeth any person, the murderer shall be slain at the mouth of witnesses: but one witness shall not testify against any person that he die.
świadczyć
Nie możeć was świat nienawidzieć, ale mnie nienawidzi; bo ja świadczę o nim, iż sprawy jego złe są.
The world cannot hate you; but me it hateth, because I testify of it, that its works are evil.
Możemy być z tego dumni, możemy być dumni z naszych budynków, ale wymagają one konserwacji, o czym świadczy to pomieszczenie!
We can be proud of this, we can be proud of our property, but, as this room can testify, property requires upkeep!
Ktobykolwiek chciał zabić człowieka, za świadectwem świadków zabije mężobójcę; ale świadek jeden nie będzie mógł świadczyć na skazanie kogo na śmierć.
Whoso killeth any person, the murderer shall be slain at the mouth of witnesses: but one witness shall not testify against any person that he die.
Ale i wy świadczyć będziecie; bo ze mną od początku jesteście.
and ye also bear witness, because ye have been with me from the beginning.
Tedy mu rzekł Piłat: Nie słyszyszże jako wiele przeciwko tobie świadczą?
Then saith Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?
Jeźliżeć ja sam o sobie świadczę, świadectwo moje nie jest prawdziwe.
If I bear witness of myself, my witness is not true.

İngilizce' de "świadczyć" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishW jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
How should I, if I come from a third country, provide services in another country?
PolishJeśli zabezpieczenie igły nie uruchomi się, może to świadczyć o niepełnym wstrzyknięciu.
If the needle guard is not activated, an incomplete injection may have occurred.
PolishMiejscowe reakcje skórne mogą świadczyć o działaniu leku zgodnym z zamierzonym.
Local skin reactions can be a sign that the drug is working as intended.
PolishAdministracja musi znowu zacząć funkcjonować, aby świadczyć usługi publiczne.
The administration must start functioning again so that public services can be provided.
PolishKolejnym wyzwaniem było, jak świadczyć zaawansowane technologicznie leczenie i opiekę?
The other challenge was, how do you give high-tech or more advanced treatment and care?
PolishTakie objawy mogą świadczyć o wpływie leku Lamictal na działanie środka antykoncepcyjnego.
These may be signs that Lamictal is affecting the way your contraceptive is working.
PolishObjawy te mogą świadczyć o poważnych działaniach niepożądanych - może być konieczna szybka lec
These may signal serious side effects that may need ur gent medical attention.
PolishZaleca się kontrolowanie objawów, które mogą świadczyć o krwawieniu (patrz punkt 4. 5).
Monitoring for evidence of bleeding is advised (see section 4.5).
PolishDzisiejsza debata na temat tych dwóch sprawozdań może świadczyć o postępach poczynionych w tej sprawie.
The fact that we are today debating both reports can be said to be progress.
PolishObjawy te mogą świadczyć o poważnych działaniach niepożądanych - może być konieczna szybka pomoc lekarska.
These may signal serious side effects that may need ur gent medical attention.
PolishPowyższe obserwacje nie muszą świadczyć o możliwości wystąpienia zmian czynnościowych u ludzi.
These findings are not necessarily indicative of a potential for functional changes in humans.
PolishJeśli chcecie zacząć od zera świadczyć tu jakieś usługi, to zaczniecie od komórek.
If you want to design from scratch virtually any service in Africa, you would start now with the mobile phone.
PolishChciałabym zatem jeszcze raz zaapelować o otwarcie granic, aby można było świadczyć pomoc.
Therefore, I would appeal once again for the borders to be opened to allow the assistance to be provided.
PolishPowinniśmy uczynić ten fundusz jeszcze bardziej praktycznym i świadczyć większą pomoc na rzecz państw członkowskich.
We should make it even more practical and give greater assistance to Member States.
PolishFulwestrant ma duży klirens, 11±1, 7 ml/ min/ kg, co może świadczyć o dużym udziale wątroby w wydalaniu leku.
Fulvestrant has a high clearance, 11±1.7 ml/ min/ kg, suggesting a high hepatic extraction ratio.
PolishW 2010 roku ECHO nadal będzie świadczyć pomoc humanitarną.
PolishUmowa będzie świadczyć o tym, że popieramy postęp.
PolishOgromna liczba prowadzonych obecnie postępowań antydumpingowych mogłaby świadczyć o tym, że tak właśnie się je wykorzystuje.
The sheer number of anti-dumping investigations at the moment would suggest that they are being so used.
PolishŚwiadczyć będziemy dlatego obywatelom europejskim dobrą usługę, zarówno z punktu widzenia producenta jak i konsumenta.
We shall therefore be doing European citizens a good service, both from the viewpoint of producers and consumers.
PolishTo może świadczyć o ich wielkości.
Such behaviour may provide proof of their greatness.