"ytterligare" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ytterligare" İngilizce çeviri

EN

SV ytterligare
volume_up
{sıfat}

1. genel

ytterligare (ayrıca: fortsatt, bortre, vidare, längre bort)
volume_up
further {sıf.}
Ytterligare skuldlättnader kan leda till ytterligare snedvridningar i biståndsfördelningen.
Further debt relief could lead to further distortions in aid allocation.
Kan en stabilitet i regionen vara baserad på ytterligare skuldsättning och ytterligare utarmning?
Can stability in the region be based upon further indebtedness and further impoverishment?
Om parlamentet följer Langes förslag, kommer ytterligare förseningar att uppstå.
If Parliament complies with Mr Lange's proposals, there will be further delays.
ytterligare (ayrıca: flera, mer, vidare, större)
volume_up
more {sıf.}
Har man tänkt involvera flera medlemsstater och satsa ytterligare medel?
Are there plans to involve more Member States and provide more resources?
I stället för mer frihet står transportföretagen inför ytterligare restriktioner.
Instead of more freedom, hauliers are faced with more restrictions.
Europeiska unionen kan inte längre stillatigande se på hur ytterligare människor dör.
The European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
ytterligare (ayrıca: extra, ökad)
volume_up
added {sıf.}
Ett protokoll om ytterligare föresatser för stabilitetspakten skulle inte räcka.
A protocol of further intentions added to the stability pact is not enough.
Hamnsektorns betydelse behöver inte betonas ytterligare, herr talman.
The importance of the port sector, Mr President, needs no added emphasis.
Ytterligare 60 tillkommer tillsammans med de tio nya medlemsstaterna.
Another sixty will be added from the ten candidate countries.
ytterligare (ayrıca: extra, extra- tilläggs-)
volume_up
extra {sıf.}
Detta kommer uppenbarligen att innebära ytterligare svårigheter för konsumenterna.
Obviously that is going to cause extra difficulties for consumers.
Kommissionen räknar med att det finns behov av ytterligare 75-80 miljarder euro.
The Commission calculates that there is a need for an extra EUR 75 to 80 billion.
Stabilitets- och tillväxtpakten medför alltså inget ytterligare krav.
The Stability Pact therefore does not make mandatory any extra constraint.

2. "dessutom, ännu (mer)"

ytterligare (ayrıca: ny, återstående, extra, ökad)
Kommissionen har för avsikt att tilldela säkerhetsområdet ytterligare resurser.
The Commission intends to allocate additional resources to the security domain.
Ytterligare restriktioner tillämpas i Förenade kungariket och i Portugal.
There are additional restrictions which apply to the United Kingdom and Portugal.
I databasen finns det ytterligare en tabell som kallas " Beställningar ".
There is an additional table with the name " Orders " in the database.

"ytterligare" için eşanlamlılar (İsveççe):

ytterligare

İngilizce' de "ytterligare" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNu finns det ytterligare en grupp som inte vill rösta utan en föregående debatt.
Now there is another group which does not want to vote without previous debate.
SwedishDetta betänkande är helt enkelt ytterligare ett vapen i kampen mot miljöskador.
This report is simply another weapon in the fight against environmental damage.
SwedishVårt land destabiliseras ytterligare utöver den finansiella och ekonomiska krisen.
This is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.
SwedishJag har ytterligare en reservation när det gäller faktorn arbetskraftskostnad.
I have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
SwedishBehövs den alltså förbättras ytterligare, som somliga av våra kolleger föreslår?
Do we really need to improve it as some Members of this House are suggesting?
SwedishSituationen förvärras ytterligare eftersom ett allt större antal människor berörs.
The situation becomes worse still as the number of people thus affected increases.
SwedishUnder vissa villkor kan den perioden förlängas med ytterligare två eller tre år.
Under certain conditions, this period can be extended by another two or three years.
SwedishDen explosiva situationen i Ukraina förstärker ytterligare betänkandets aktualitet.
The explosive situation in Ukraine makes this report very much one of its time.
SwedishJag tror att den svenske rådsordföranden här har ytterligare ett löfte att infria.
I believe the Swedish Presidency still has a pledge to honour in this respect.
SwedishJag vill tacka Lagendijk för ytterligare ett utmärkt betänkande.
Mr President, I would like to thank Mr Lagendijk for another excellent report.
SwedishIgår drunknade ytterligare tio immigranter då de försökte nå Italien.
Mr President, another ten emigrants drowned yesterday while trying to reach Italy.
SwedishJag skulle vilja tillägga ytterligare en sak som svar på den här följdfrågan.
I should like to add something in reply to the supplementary question just put.
SwedishHär kommer ytterligare lite illustrativ information: Terrorism är lika med offer.
Here is some incidental, illustrative information: terrorism equals victims.
SwedishVi är nära ytterligare ett kraftigt slag mot Europeiska unionens fiskeriverksamhet.
We are about to see another harsh blow dealt to fishing in the European Union.
SwedishVi är nu också ansvariga för ett ytterligare stärkande av demokratin i landet.
We have taken much of the responsibility for a good outcome of the elections.
SwedishDet direktiv som kammaren i dag antagit utgör nu ytterligare ett viktigt steg.
The directive that the plenary has adopted today represents another important step.
SwedishI två nya stycken i ingressen uppmanas kommissionen att ta ytterligare initiativ.
In two new comments the Commission is called upon to take supplementary initiatives.
SwedishNi kommer snart att få ett ytterligare prov på detta på Strasbourgs gator.
You will have another illustration of that shortly in the streets of Strasbourg.
SwedishALDE-gruppen betraktar främjandet av demokratin som ytterligare en viktig uppgift.
The ALDE Group regards the promotion of democracy as another important task.
SwedishDe tror att det bara är ytterligare en papperslapp som anger hur underbara de är.
They think it is just another piece of paper saying how wonderful they are.